Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Johanna, 2022. Blandning av olika spannmålskomponenter i torksilo : sker en separering?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
981kB

Abstract

Torksilon kom till Sverige vid millennieskiftet och idag har många lantbrukare stor nytta av dess
lagring på gården. Många använder torksilon för att blanda spannmålskomponenter till sin
animalieproduktion. Detta utan att det finns några belägg om blandningen blir tillräckligt bra.
I detta arbete undersöks därför om inblandningen skiljer sig procentuellt mellan olika de
provtagningarna vid tömning från silon. Det undersöks även om en tätare omrörning kan göra
skillnad.
Det finns olika parametrar som kan påverka hur väl olika partiklar blandas med varandra och
om det uppstår separation. Exempel på dessa är olika vikt, dimension och utseende på
materialet i silon men även hur silon töms. Konsekvenserna av separationen är oönskade
variationer för näringsinnehållet i fodret, vilket i sin tur kan leda till obalans i produktionen.
Gården som varit med i studien har under lång tid blandat spannmålskomponenterna i silon.
Spannmålen har gått som foder till gårdens slaktsvinsproduktion. Under 2020 när
provtagningarna började tas var inblandningen 65% korn, 7% vete och 28% rågvete. Totalt var
det fyra olika provtagningstillfällen med olika blandningsintervall: Två hade ca 30 dagar (lång)
och två ca en vecka (kort) efter att silon blandats om. Vid varje provtagning togs sex prov under
tömningen av torksilon, dessa sorterades och vägdes.
Det som uppdagades under studien var att den procentuella teoretiska inblandningen i
torksilon inte stämmer överens med den verkliga blandningen. Anledningen till detta är att
korn lades in först i silon och omrörningsskruvarna inte räcker ned till botten av silon utan
lämnar en halv meter oblandat. Detta resulterar i att cirka 43 ton korn förblir orört från
resterande blandning. Därav är det nya förväntade innehållet 62% korn, 8% vete och 30 %
rågvete. Detta jämfördes sedan mellan de olika provtagningarnas innehåll. Vete och rågvete
slogs ihop då dessa är snarlika i utseende och därav svåra att särskilja.
Den teoretiska jämförelsen i näringsinnehållet för det prov med störst avvikelse jämförs med
förväntat, visar att den endast är 0,03 MJ/kg respektive 1,2 g smb råprotein jämfört med
förväntade. Denna skillnad som finns i spannmålsblandningen är obetydlig och har därav
sannolikt inte någon inverkan på djuren.
Den variation som sker i silon beror främst kring den oregelbundna omrörningen i silo och
därav är rutiner kring tätare omrörning att föredra, främst vid lägre innehåll i silon.
Fler studier kring ämnet behövs då det är få med jordbruksprodukter, särskilt med åkerböna
och ärtor då dessa är mycket olika spannmålskärnorna.

,

The drying bin came to Sweden at the turn of the millennium and today many farmers benefit
greatly from its storage on the farm. Many people use drying silos to mix grain components for
their animal production. This without any evidence if the mixture is good enough.
This work therefore studies whether the mixture differs in percentage between different
samples taken when emptying the silo. It is also being investigated whether a more frequent
mixing can make a difference.
There are different parameters that can affect how well different particles mix with each other
and if separation occurs. Examples of these are different weight, dimension and appearance of
the material in the silo but also how the silo is emptied. The consequences of the separation
are unwanted variations in the nutrient content of the feed, which in turn can lead to an
imbalance in production.
The farm that participated in the study has for a long time mixed the grain components in the
silo. The grain has been used as feed for the farm’s slaughter pig production. In 2020, when
sampling began, the mixture was 65% barley, 7% wheat and 28% triticale. In total, there were
four different sampling occasions with different mixing intervals: Two had about 30 days and
two about a week after the silo was mixed again. At each sampling, six samples were taken
during the emptying of the drying silo, these were sorted and weighed.
What was discovered during the study was that the percentage theoretical mixture in the
drying silo does not correspond to the actual mixture. The difference was large between the
content of the sampling and the proportion of pickled barley. The reason for this is that barley
was first put into the silo and the mixing screws do not reach down to the bottom of the silo
but leave half a meter unmixed. This results in about 43 tons of barley remaining untouched
from the remaining mixture. Of this, the new expected content is 62% barley, 8% wheat and
30% triticale. This was then compared between the contents of the different samples. Wheat
and triticale were combined as these are similar in appearance and therefore difficult to
distinguish.
The theoretical comparison in the nutrient content of the sample with the largest deviation is
compared with expected, shows that it is only 0.03 MJ / kg and 1.2 g digestible crude protein
compared to expected. This difference in the cereal mixture is insignificant and is therefore
unlikely to have an effect on the animals.
The variation that occurs in the silo is mainly due to the irregular mixing in the silo and routines
around more frequent stirring are preferred, mainly at lower contents in the silo.
More studies on the subject are needed, mostly because they are few in the agricultural sector
but also for mixtures with field beans or peas as these are very different grain kernels.

Main title:Blandning av olika spannmålskomponenter i torksilo
Subtitle:sker en separering?
Authors:Andersson, Johanna
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:Nilsson, Daniel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Torksilo, silo, blandning av spannmålskomponenter, Separering, variation i foder, omrörningsintervall, slaktgrisproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18281
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18281
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 08:18
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics