Home About Browse Search
Svenska


Faxhag Raymond, Glenn, 2022. Skador på kultur- och fornlämningar i samband med föryngringsavverkning : med fokus på oregistrerade lämningar. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Årligen görs uppföljningar i Skogsstyrelsens regi och fältkontroller över hur skogsbruket i Sverige påverkar registrerade kultur- och fornlämningar. Hittills har det dock inte gjorts någon uppföljning och jämförelse för oregistrerade lämningar.
I detta arbete har 30 objekt, som föryngringsavverkades i Kalmar län under 2020, kontrollerats och inventerats efter kultur- och fornlämningar. Varje föryngringsyta har linjetaxerats och skador på både registrerade och oregistrerade lämningar har klassificerats enligt Skogsstyrelsens inventeringsmall för registrerade lämningar.
Resultatet visar att på de inventerade ytorna hittades lämningar på 80 % av de inventerade objekten och av de lämningar som bedömdes synliga innan föryngringsavverkning var 34,5 % skadade. Detta kan jämföras med de registrerade lämningar som inventerades i Götaland under samma period av Skogsstyrelsen där skadenivån var 29 %. Den vanligast förekommande lämningstypen var rösen, och identifierades på 46 % av ytorna, och där 58 % var skadade. Inga registrerade lämningar fanns på de inventerade föryngringsytorna
Kulturstubbar lyfts ofta fram som nyckeln till att reducera skador på olika lämningar. De 1,3 meter höga stubbarna ska visa att det finns en lämning på platsen. Inverteringen som gjorts i den här studien visar att endast 20% av lämningarna var markerade med kulturstubbar. Av dessa lämningar hade 27% mindre skador. Bedömningen är att om lämningarna hade identifierats innan avverkning och markerats med kulturstubbar hade skadenivån kunnat reduceras avsevärt.

,

An annual inventory is performed by the Swedish Forest Agency regarding the impact of forest management on registered (known) cultural and ancient monuments. So far, however, no follow-up and comparison has been made with unregistered remains.
In this study, 30 forest objects, which were harvested in Kalmar County in 2020, have been examined for cultural and ancient monuments. A line transect survey has been performed in each area. Remains that have been identified have been classified according to the Swedish Forest Agency's inventory template for registered remains.
The result shows that in the areas that were surveyed, remains were found in 80% of the inspected areas. From the remains that were estimated to be visible before harvesting operations, 34.5% were damaged. This can be compared to the amount of registered remains that were inspected in Götaland during the same period by the Swedish Forest Agency where the damage level was 29%. The most common type of cultural remains was cairns, which was identified in 46% of the areas, and 58% of the cairns were damaged.
Stump markers are often highlighted as the key to reducing damage to various remains. These 1,3-meter-high stumps indicate that a remain has been identified. In the areas that were inspected only 20% of the remains were marked with stumps markers. Of these 20%, 27% remains had minor damage. The conclusion is that if the remains had been identified before felling and if they had been marked with stump markers, the level of damage could have been significantly reduced.

Main title:Skador på kultur- och fornlämningar i samband med föryngringsavverkning
Subtitle:med fokus på oregistrerade lämningar
Authors:Faxhag Raymond, Glenn
Supervisor:Petersson, Lisa and Holmström, Emma and Ström, Åsa
Examiner:Niklasson, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SMTA2 Multi-purpose forest management, 120.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:röse, kolbotten, kulturstubbar, fossil åker, markberedning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18236
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18236
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2022 07:38
Metadata Last Modified:02 Sep 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics