Home About Browse Search
Svenska


Aspmark, Joachim, 2022. Markfuktighetens påverkan för spårbildning på skogsbilvägar. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

Inom skogsbranschen finns det ett stort behov av skogsbilvägar som ger en god framkomlighet. Det finns dock många olika faktorer som kan resultera i en sämre framkomlighet. Det kan exempelvis vara den omfattning vägarna används och slits på, vägens underlag men även vädereffekter. Slitaget ger vattenbildningar något som i sin tur kan ha en bidragande effekt till spårbildning. Genom att mäta spårdjup på skogsbilvägar och jämföra skillnaden mellan torra/friska och blöta/fuktiga partier så finns det möjlighet att se hur stor vikt som vägarnas placering och uppbyggnad har för vägarnas prestanda och för att minska hinder i transporterna.

I denna studie mättes spårdjupet på fyra olika vägsträckor. Det lades ut tio provytor på fuktigare partiet samt tio provytor på torrare partier på de olika vägsträckorna. För varje provyta mättes även vägbankens höjd samt vilken jordartstyp som vägen ligger på. I studien gjordes även en intervju med markägaren av fastigheten som studien har utförts på, för att skapa en bättre inblick i vägnätet.

Resultatet visar en tydlig trend till att spårdjupet är mer påtagligt på de fuktigare partierna än på de torrare partierna. De torra vägsträckorna hade ett medeldjup på 21,5 mm medan de fuktiga hade ett medeldjup på 25,8 mm. Resultaten från studien antyder att vägbanken påverkar spårdjupet på vägarna medan jordartstypen ej verkar ha så stor påverkan på spårdjupet i området.

Slutsatsen av denna studie blir att det har betydelse var vägen är anlagd för att minska slitaget och öka tillgängligheten. Fuktigare områden bör undvikas eftersom vägen kommer att vara dyrare att anlägga där. Detta då en bättre dränering i så fall krävs. Samtidigt måste dessa kostnader sättas i relation till de ökade kostnader vid ett längre transportavstånd medför.

,

In the forest industry, there is a great need for forest roads that provide good accessibility. However, there are many different factors that can result in poorer accessibility. This can be, for example, the extent to which the roads are used and worn, the surface of the road but also weather effects. The wear gives water formations something which in turn can have a contributing effect to rutting. By measuring the groove depth on forest roads and comparing the difference between dry and wet sections, it is possible to see how important the location and construction of the roads is for the road's performance and to reduce obstacles in transport.

In this study, the groove depth was measured on four different road sections. Ten test surfaces were laid out on the wetter section and ten test surfaces on drier sections on the various road sections. For each test surface, the height of the road bank and the type of soil on which the road is located were also measured. The study also included an interview with the landowner of the property on which the study was conducted, in order to create a better insight into the road network.

The result shows a clear trend that the groove depth is more noticeable on the wetter parts than on the drier parts. The dry road sections had an average depth of 21.5 mm while the damp ones had an average depth of 25.8 mm. The results from the study suggest that the road bank affects the groove depth on the roads, while the soil type does not seem to have such a large impact on the groove depth in the area.

The conclusion of this study is that it matters where the road is built to reduce wear and tear and increase accessibility. Moist areas should be avoided as the road will be more expensive to build there. This is because a better drainage is required in that case. At the same time, these costs must be set in relation to the increased costs entailed by a longer transport distance.

Main title:Markfuktighetens påverkan för spårbildning på skogsbilvägar
Authors:Aspmark, Joachim
Supervisor:Stenhag, Staffan
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:12
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:spårdjup, väguppbyggnad, ytrinningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18234
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18234
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2022 09:53
Metadata Last Modified:20 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics