Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Albin, 2022. Förutsättningar för att höja inslaget av asp och björk i Västmanland. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svenskt skogsbruk har på senare tid ökat fokus på lövinslag och biodiversitet. Tidigare har skogsbruket varit inriktat på gran och tall, dock börjar intresset lövskogsbruk öka.

Den förändring av klimatet som skett sedan industrialiseringen har ökat jordens medeltemperatur och temperaturökningen och andra klimatologiska förändringar förväntas öka ytterligare. Detta skulle kunna innebära ett ännu större intresse för andra trädslag än gran och tall.

Denna studie har genomförts för att undersöka några möjligheter för att höja inslaget av björk och asp på Sveaskogs markinnehav inom Västmanlands län. Genom att analysera data från Sveaskogs beståndsregister och med studier av den forskning som bedrivits om lövskogsbruk har en uppfattning kunnat skapas av hur asp, björk och hybridasp skulle lämpa sig på de undersökta arealerna.

Resultatet visade att skogsbruk med asp och björk är ett alternativ på Sveaskogs innehav i Västmanland dock med en lägre volymproduktion. Aspen har i tidigare forskning endast undersökts på före detta jordbruksmark och hagmark och därför finns ingen större erfarenhet för hur den producerar på vanlig skogsmark. Björken växer naturligt i huvudsak på liknande marker som gran men har en lägre volymproduktion där än granen. Dock finns det skäl att forska vidare inom ämnet då klimatförändringarnas påverkan på tillväxtperiod och nederbörd kan öka betydelsen för björk och asp inom skogsbruket.

,

The Swedish forestry has in recent time increased its focus on the proportion of deciduous trees in forests and biodiversity. Earlier forestry has been placing its focus heavily on spruce and pine, the interest in forestry with deciduous trees has increased, however.

The change in the climate that has been taking place since the industrialization has increased Earth’s mean temperature and the increase in temperature and other climatological changes is expected to increase further. This could mean a higher interest for alternative species of trees than spruce and pine.

This study has been conducted by investigating some of the possibilities for increasing the elements of birch and aspen in Sveaskog’s forests in Västmanland county. By analyzing data from Sveaskog’s land register and with studies from the research that has been conducted on deciduous forestry a comprehensive idea has been formed on how aspen, birch and hybrid aspen would fit the investigated land areas.

The results showed that forestry conducted with birch and aspen is an option on Sveaskog’s land in Västmanland county but with a lower production. Aspen has in earlier research only been planted on previously cultured land and therefore there is no prior knowledge on how it would perform on regular forestland. Birch mainly prefers the same type of land as spruce, but it does have a lower growth rate than spruce. There is however cause for further studies on the subject since the climate changes effects on growth period and precipitation could increase the importance of birch and aspen in the Swedish/Västmanland forestry.

Main title:Förutsättningar för att höja inslaget av asp och björk i Västmanland
Authors:Andersson, Albin
Supervisor:Norman, Lars
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:20
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:lövskogsbruk, biodiversitet, klimatförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18233
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2022 09:47
Metadata Last Modified:20 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics