Home About Browse Search
Svenska


Pontén, Ida and Renell, Ludvig, 2022. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. Detta innebär att skog som tidigare varit enskiktad måste ställas om till flerskiktad. Målbilden för flerskiktad skog innebär variation i höjd och ålder i beståndet, därför är en kontinuerlig plantuppkomst viktig. Det finns mycket forskning kring markstörningens betydelse för plantetablering i trakthyggesbruk, men begränsat med forskning om markberedning i flerskitade bestånd.

Syftet med den här studien var att undersöka skillnaderna mellan motormanuell markberedning respektive ingen markberedning i samband med naturlig föryngring i ett omföringsbestånd från trakthyggesbruk till blädningsbruk. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur den naturliga föryngringen påverkas av markstörningen som blivit i stickvägarna.

Studien utfördes på Skogsstyrelsens demonstrationsskog 1564 Yttringe för hyggesfritt skogsbruk på Lidingö. Försöket är uppdelat på nio parceller med tre olika behandlingar; blädningshuggning, blädningshuggning och markberedning samt kontrollytor. För att undersöka plantetableringen och den rumsliga fördelningen på plantorna inventerades provytor där föryngring av tall och gran räknades och delades in i höjdklasser.

Den motormanuella markberedningen hade inte någon påverkan på plantantalet eller planthöjden.
Markstörning från drivningen ledde däremot till signifikant fler plantor i stickvägarna jämfört med längre ut i beståndet där marken inte var påverkad av maskiner. De flesta plantorna etablerades under åren närmast efter att blädningshuggning och markberedning utförts.

Av resultatet från inventeringen och den inledande litteraturstudien har några slutsatser kunnat dras. Markstörning från skördare och skotare ger en ökad plantetablering. Blädningshuggning och markstörning från drivning ger en ökad plantetablering åren efter utförd åtgärd. En låg grundyta, som det blir i stickvägarna, leder till en större andel tall än gran. Den motormanuella markberedning som den utfördes av Skogsstyrelsen år 2009 gav ingen effekt på plantetableringen. Dock vet vi inte hur kvaliteten på den motormanuella markberedningen var på ytorna och på grund av det kan denna studie inte generellt uttala sig om effekten av motormanuell markberedning på föryngring i omföringsbestånd.

,

The Swedish Forest Agency has been commissioned to increase knowledge and the use of continuous cover forestry methods in Swedish forestry. In order for continuous cover forestry methods to become more common, forests that were previously managed with even-aged forestry instead need to be managed with uneven-aged forestry methods. This means that forests that have previously been single-layered must be converted to multi-layered. The target image for multi-layered forest means variation in height and age in the stand, therefore a natural regeneration of new plants is important. There is a lot of research on the importance of soil disturbance for plant establishment in clear-cutting, but limited with research on soil preparation in multi-layered stands.

The purpose of this study was to investigate the differences between manual soil preparation and no soil preparation with natural regeneration in a conversion stand from even-aged forest to multi-layered forestry. A further purpose was to investigate how the natural regeneration is effected by the soil disturbance that has occurred in the strip roads.

The study was carried out in the Swedish Forest Agency's demonstration forest 1564 Yttringe for continuous cover forestry on Lidingö. The experiment was divided into nine plots with three different treatments; high thinning, high thinning and soil preparation as well as control plots. To investigate the plant establishment and the spatial distribution of the plants, sample areas were inventoried where the natural regeneration of pine and spruce was counted and divided into height classes.

The manual soil preparation did not have any effect on the number of plants or the plant height.
Ground disturbance from the forest machines led to significantly more plants in the strip roads compared with further out in the stand where the ground was not effected by the forest machines. Most of the plants were established during the years immediately after the high thinning and soil preparation were carried out.

From the results from the inventory and the initial literature study, some conclusions have been drawn. Ground disturbance from the harvester and forwarder resulted in an increased plant establishment. High thinning and soil disturbance from the forest machines gave an increased plant establishment in the years after the treatments was carried out. A low base area as it is in the strip roads, leads to a larger proportion of pine than spruce. The soil preparation as it was carried out by the Swedish Forest Agency in 2009 had no effect on plant establishment. However we do not know how the quality of the manual soil preparation was on the plots, which is why this study can not generally comment on the effect of manual soil preparation on natural regeneration in conversion stands.

Main title:Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk
Authors:Pontén, Ida and Renell, Ludvig
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:16
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:plantetablering, omföring, markstörning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18213
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2022 06:58
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics