Home About Browse Search
Svenska


Avramidis, Harley, 2022. Stadsnära skogsbruk – Hovdala naturområdes skötselstrategi och åtgärder för att gynna skogsbruk och rekreation. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

Hovdala, och Hovdala slott, har en historia som sträcker sig tillbaka till 1100 - talet då det omnämns för första gången. År 1678 stormades slottet av snapphanar under skånska kriget vilket ledde till att huset och ladugården brändes ner. Fastigheten har varit i flertalet släkters ägo fram till 1944 då slottet löstes in av svenska staten. Under 1940 - talet blev området ett militärt övningsskjutfält som verkade till början på 2000 - talet då marken övertogs av den nuvarande markägaren, Hässleholms Industribyggnads AB. Idag bedrivs ett aktivt skogsbruk på fastigheten, flera motionsslingor har upprättats och flera nyttjanderättshavare nyttjar marken på olika sätt.

Ett examensarbete tillika undersökningsstudie har gjorts i syfte att undersöka skogsbrukets påverkan på den allmänheten som nyttjar Hovdala naturområde. Det har även undersökts hur markägaren sköter skogen på området, vilket ekonomiskt värde fastigheten skapar samt vad ett nybildat naturreservat har haft för inverkan på skogsskötseln. Undersökningen har skett genom dels en enkätundersökning och dels intervjuer.

Resultatet av studien visar att en stor del av allmänheten som besöker området gör det med syftet att koppla av. Den typ av skog som allmänheten föredrog att vistas i var mindre aktivt brukad skog. Majoriteten av dem som svarade på enkäten var i åldersspannet 50 - 69 år samt äldre än 70 år.

Nyttjanderättshavarna på fastigheten upplever att skogsbruket som bedrivs inte påverkar deras verksamhet negativt. Jakträttshavaren på fastigheten upplever att artrikedomen på fastigheten har ökat sedan det militära övningsskjutfältet lades ner och skogen började brukas mer aktivt. Jordbruksarrendatorn som nyttjar skogsbetesmarkerna är delaktig i planeringen kring skogliga åtgärder som berör dennes arrende.

Resultatet i studien visar att en majoritet av allmänheten upplever att skogsbruket på Hovdala naturområde sköts bra som den gör nu. Nyttjanderättshavarna på fastigheten blir inte negativt påverkade av skogsskötseln som bedrivs samt att markägaren har en stabil avkastning på fastigheten och brukar skogen med anpassad hänsyn till olika områden.

,

Hovdala, and Hovdala Castle, have a history that stretches back to the 12th century when it is first mentioned. In 1678, the castle was stormed by snapphanar during the Scanian War, which led to the house and barn being burned down. The property has been under the ownership of several families until 1944 when the castle was redeemed by the Swedish state. During the 1940’s, the area became a military training field that operated until the beginning of the 2000s when the land was taken over by the current landowner, Hässleholms Industribyggnads AB. Today, active forestry is conducted on the property, several exercise trails have been established and several usufructuary use the land in different ways.

A degree project as well as a survey study that has been done has investigated the impact of forestry on the public and the usufructuaries on the Hovdala nature area. It has also been investigated how the landowner manages the forest in the area, what economic value the property creates and what impact a newly formed nature reserve has on forest management. The project has been conducted through surveys, interviews and literary studies.

The results of the study show that a large part of the public who visit the area do so with the purpose of relaxation or visiting the forest. The type of forest that the public preferred to stay in was less actively managed forest. The majority of respondents were in the age range of 50 - 69 years and older than 70 years.

The usufructuaries on the property feel that the forestry that is conducted does not adversely affect their operations. The hunting rights holder on the property feel that the species richness on the property has increased since the military training field was closed down and the forest began to be used more actively. The agricultural tenant who uses the forest pastures is involved in the planning of forest measures that affect his lease.

The results from the study showed that a majority of the public feel that forestry in the Hovdala nature area is well managed as it is done now. The usufructuaries on the property are not adversely affected by the forest management carried out and the landowner has a stable return on the property and uses the forest with adapted consideration to different areas

Main title:Stadsnära skogsbruk – Hovdala naturområdes skötselstrategi och åtgärder för att gynna skogsbruk och rekreation
Authors:Avramidis, Harley
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:10
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:naturreservat, skogsskötsel, friluftsområde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18196
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 14:24
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics