Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Lars-Axel and Alkeberg, John, 2022. Privata skogsägare i Jämtlands län och de småländska länen : en jämförelsestudie. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

Sverige har en lång och rik historia när det kommer till skogen och hur den ägts. Något som ofta noteras när Sverige diskuteras som skogsland är landets andel privata skogsägare. Privata skogsägares skog sköts till stor del med hjälp av tjänstemän från olika skogsföretag. Sveriges produktiva skogsmark ägs till 48 procent av privata skogsägare. Hur de privata enskilda skogsägarna med eller utan tjänstemän sköter skogen är därför till stor del resultatet av vad som händer med den svenska skogen.

Syftet med studien är att den fristående, utan samarbete med ett skogsföretag ska jämföra skillnader och likheter mellan skogsägarna i Jämtlands län och de småländska länen (Jönköping, Kalmar och Kronobergs län). Studien ska testa hypotesen om några antagande kan göras beroende på kön, ålder etcetera.

Undersökningsområdet avgränsades till privata skogsägare i Jämtlands län och i de småländska länen. En enkät skapades och skickades ut till 300 privata skogsägare. Enkäten kompletterades i form av en intervjustudie med tio personer som utfört enkäten och godkänt att de kunde tänka sig ställa upp på en intervju.

Då enkätens svarsfrekvens endast var 26 procent kan inte några säkra slutsatser dras. Resultatet i studien visade på att många inte visste huruvida deras skogsfastighet var certifierad eller ej. Skogsägare från de småländska länen arbetade mer på sin skogsfastighet än de från Jämtlands län. När privata skogsägare säljer virke till ett skogsföretag värderar de virkesköparen/inspektorns engagemang och rådgivning högst. Intervjuerna visade på att skogsägare som föredrar vissa entreprenörer främst gör det för att entreprenörerna är lokalt förankrade.

Att stärka äganderätten var viktigt för många privata skogsägare. Många skogsägare har ett lågt förtroende för Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Virkesköparens/inspektorns engagemang och rådgivning anses viktigare än virkespriset när virke ska säljas. En mer nischad undersökning skulle behöva göras där exempelvis privata skogsägare inställning till myndigheter undersöks.

,

Sweden has a long and rich history when it comes to the forest and the ownership there of. Something that is often noted when Sweden is discussed as a forestry country is its proportion of private forest owners. Private forest owners' forests are largely managed with the help of officials from various forest companies. Productive forest land is to 48 percent owned by private forest owners. How the private individual forest owners with or without officials manage the forest is therefore largely the result of what happens to the Swedish forest.

The purpose of the study is that it independently, without collaboration with a forestry company should compare differences and similarities between the forest owners in Jämtland County and the counties of Småland (Jönköping, Kalmar and Kronoberg counties). The study will test the hypothesis if any assumptions can be made depending on gender, age and so on.

The study area was limited to private forest owners in Jämtland County and in the Småland counties. A survey was created and sent out to 300 private forest owners. The survey was supplemented in the form of an interview study with ten people who conducted the survey and approved that they could consider to be part of an interview.

As the response rate of the survey was only 26 percent, no definite conclusions can be drawn. The results of the study showed that many did not know whether their forest property was certified or not. Forest owners from the counties of Småland worked more on their forest property than those from Jämtland county. When private forest owners sell timber to a forestry company, they value the timber buyer / inspector's commitment and advice the most. The interviews showed that forest owners who prefer certain contractors mainly do so because the contractors are locally based.

Strengthening property rights was important for many private forest owners. Many forest owners have low confidence in the Swedish Forest Agency and the County Administrative Board. The commitment and advice of the timber buyer / inspector is considered more important than the price of timber when timber is to be sold. A more niche survey would need to be done where, for example, private forest owners' attitudes towards authorities are examined.

Main title:Privata skogsägare i Jämtlands län och de småländska länen : en jämförelsestudie
Authors:Björklund, Lars-Axel and Alkeberg, John
Supervisor:Börjesson, Börje
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:13
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:enkät, intervju, enskilda skogsägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18195
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18195
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 14:12
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics