Home About Browse Search
Svenska


Hagelsten, Matilda, 2022. Pilotstudie av hästars termiska komfort med olika tjocka täcken : mätning av temperatur och relativ luftfuktighet under täcket. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det är vanligt att både klippta och oklippta hästar täcks stor del av året för att öka hästens isolering och vissa hästar täcks redan vid 10C. Problemet som uppstår är att hästägare inte har tillräckligt med kunskap och att det finns begränsat med vetenskaplig information om hur temperaturen under täcket påverkas av tjockleken på täcket.
Det primära syftet var att mäta hur temperaturen och fuktigheten under täcket påverkas vid användning av olika tjocklek på täcken. Det sekundära syftet var att uppskatta hur hästens nedre kritiska temperatur och termiska komfort påverkas av täckets tjocklek.
Studien hade två frågeställningar: Hur påverkas temperaturen och fuktigheten under täcket vid användning av täcken av olika tjocklekar? Hur påverkas hästens termiska komfort och nedre kritiska temperatur av olika tjocklekar på täcke?
Mätningarna var upplagda som en crossoverprövning för fem varmblodiga ridhästar. Hästarnas ålder, mankhöjd, kroppsyta, vikt och omsättbar energi beräknades och dokumenterades. Horsepal användes för att mäta temperatur och relativa fuktigheten under 0 gram, 150 gram och 300 gram täcken. En infraröd termometer användes för att mäta yttemperatur på täcken och päls på hästarna. Temperatur och fuktighetsmätare användes för att mäta temperaturen och fuktigheten i luften vid mätningstillfället. Under fem dagar under perioden 9-23 april 2022 gjordes mätningarna. Klockslagen som mätningarna skedde var klockan 06.00, 10.00, 14.00, 17.00 och 20.00.
Resultatet visade att lufttemperatur under mätperioden varierade mellan 3,1–22,2°C. Relativ fuktighet i luften under mätperioden varierade mellan 26,5–72,4%. Medelvärdet och standardavvikelse från alla mättillfällen under täckena för alla hästar var temperatur 26,8 ± 4,7°C och för relativa luftfuktighet 50,2 ± 10,5%. Temperaturen under täcke med 0 gram täcke var signifikant lägre än 150 och 300 gram. Den relativa fuktigheten var signifikant högre vid 0 gram än 150 gram. Dock så visade sig att 0 gram och 150 gram hade båda 11,5 g vatten/kg luft och 300 gram hade högst på 14,5 g vatten/kg luft. Det fanns individuella skillnader mellan de olika hästarnas temperatur och relativ luftfuktighet under täcket.
Nedre kritisk temperatur (NKT) för hästar utan täcke beräknades inom spannet mellan 3,8–14,3°C. NKT för 0 grams täcke i studien var mellan –0.4–6,5°C. För 150 gram var NKT mellan –7,6–3,6°C. NKT för 300 gram täcke var mellan
-11,4°C- –0,7°C.
Slutsatsen var att den nedre kritiska temperaturen berodde på främst på foderintensiteten. Då hästarna med högre foderintensitet hade lägre nedre kritisk temperatur. Tjockare täcke gav ett högre värmemotstånd. Hästarna fick en lägre nedre kritisk temperatur när värmemotståndet ökade.

,

It is common that both clipped and unclipped horses wear blankets for large parts of the year to increase the horse’s isolation and some horses wear blankets already at 10 C. A problem is that the horse owners have inadequate knowledge for practical management and that there is limited scientific studies on how the temperature under the blanket is affected by the thickness of the blanket.
The aim of the study was to get data on how the temperature and relative humidity under the blanket were affected by different thickness of blankets. The aim was also to estimate how the horse’s lower critical temperature and thermal comfort were affected by the thickness of the blanket. The study had two research issues: How does the thickness of the blanket affect the temperature and relative humidity under the blanket when the insulation is altered? How will the thickness of the blanket affect the horse's thermal comfort and lower critical temperature?
The measurements were designed as a crossover design including five warm-blooded riding horses. The sensor Horsepal was used to measure temperature and relative humidity under the blanket of 0 gram, 150 grams and 300 grams, respectively. An infrared thermometer was used to measure the surface temperature of the blanket and on the coat of the horse. Temperature and relative humidity sensors were used to measure temperature and humidity in the air at the time of measurement. The measurements were made on five days at 06.00, 10.00, 14.00, 17.00 and 20.00 during the period 9-23 April 2022.
The results showed that the air temperature during the test days varied between 3.1–22.2°C. The relative humidity in the air during the test days varied between 26.5–72.4%. The overall mean and standard deviation from all registrations under the blanket for all horses’ temperature was 26.8 ± 4.7°C and for relative humidity 50.2 ± 10.5%. The temperature under the blanket with 0 gram was significantly lower than 150 and 300 gram. The relative humidity was significantly higher at 0 gram than 150 gram. However, it turned out that 0 gram and 150 grams both had 11.5 g water/kg air and 300 gram had highest water content of 14.5 g water/kg air. There were individual differences of the temperature and the relative humidity under the blankets between the different horses. Lower critical temperature for the horses without a blanket is in the range 3.8–14.3°C. Lower critical temperatures were estimated in the range of –0.4 - 6.5°C (0 gram), -7.6 - 3.6°C (150 gram) and
-11.4°C - -0.7°C (300 gram).
In conclusion, the lower critical temperature was mainly due to the feed intake of metabolizable energy, so that the lower critical temperature decreased as the feed intake increased. A thicker blanket gave a higher heat resistance. The lower critical temperature of the horses decreased when the heat resistance increased.

Main title:Pilotstudie av hästars termiska komfort med olika tjocka täcken
Subtitle:mätning av temperatur och relativ luftfuktighet under täcket
Authors:Hagelsten, Matilda
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Viklund, Åsa
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K140
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Nedre kritisk temperatur, täcke, termisk komfort
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18182
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18182
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2022 07:35
Metadata Last Modified:12 Sep 2022 09:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics