Home About Browse Search
Svenska


Hagehed, Evelina and Jonsson, Andreas, 2022. Perspektiv på hälsa bland ridsportens yrkesverksamma. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img] PDF
1MB

Abstract

Yrkesverksamma inom ridsporten är till stor del egenföretagare eller anställda på ridskolor. Arbetet med hästar innebär mycket fysisk aktivitet, långa dagar och varierande tider. Syftet med studien är att undersöka hur yrkesverksamma inom hästnäringen ser på sin egen fysiska och psykiska hälsa. Studien ämnar ge ökad förståelse för hur arbetsmiljön ser ut inom hästnäringen och därmed påverkar de verksamma. De frågeställningar som studien ämnar besvara är följande: Hur ser och upplever yrkesverksamma personer inom hästnäringen arbetsmiljö vad gäller fysisk och psykisk hälsa? Hur har yrkesvalet påverkat deras liv och psykiska hälsa?
Till studien valdes kvalitativ metod och åtta intervjuer med yrkesverksamma personer inom de två grupperna genomfördes. Efter intervjuerna gjordes en grundtranskribering och intervjuerna analyserades med ett fenomenografiskt förhållningssätt. Resultatet visade att de yrkesverksamma i båda grupperna såg sin arbetsmiljö som överlag god. Deras liv påverkades dock till stor del av att de arbetade med hästar på så sätt att de alltid behövde vara tillgängliga eftersom djuren behöver skötsel och tillsyn oavsett tidpunkt eller dag. Flera av respondenterna hade upplevt psykisk ohälsa. Den upplevda psykiska ohälsan hade för ett par personer berott på stress kopplat till tidspress. Ett par respondenter hade upplevt stress och press över prestationer vid tävlingssammanhang. Samtliga respondenter var trots detta nöjda med sitt yrkesval och ville inte byta karriär. Sammanfattningsvis visar studien att respondenterna såg positivt på sin arbetsmiljö och hästarna var den stora passionen och drivkraften. Den fysiska hälsan var god och respondenterna var inte oroliga över skaderisken trots att flera av dem hade skadat sig allvarligt. Den psykiska hälsan var varierande men sämre hos de yngre respondenterna. Yrkesvalet har påverkat deras liv på så sätt att de hade svårt att koppla av och vara lediga, på grund av deras position som ytterst ansvariga för den verksamhet de drev eller arbetade i. Erfarenhet och ålder ger en lägre risk för att drabbas av psykisk ohälsa. Den psykiska hälsan påverkades till stor del av stress, tidspress och press att prestera. Mental träning kan vara ett sätt att förebygga psykisk ohälsa.

,

Professional equestrians are for the most part self-employed or employees at riding schools. Working with horses involves psychical work with long days and various hours. The purpose of this study is to investigate how professional equestrians view their own physical and mental health. This study is intended to get an increased pre-understanding of the work environment in the horse industry and it´s affects on the professionals. The issues this study aims to answer is the following: How does the professional equestrians view their working environment regarding physical and mental health? How has choice of carrier affected their life and mental health?
For this study a qualitative method was used and eight interviews, from two groups of professional equestrians were implemented. The interviews were transcribed and then analyzed with a phenomenographic approach. The result of this study showed that professional equestrians in both groups saw their work environment as generally good. However, their lives were greatly affected by the fact that they worked with horses in such a way that they always needed to be available because the animals needed care and supervision regardless of time or day. Some of the respondents had experienced mental illness. For some of those who experienced mental illness it was because of stress related to time pressure. A couple of the respondents had also experienced stress and pressure to perform in competitions.
In conclusion, this study shows that the respondents viewed positively on their work environment and the horses were the great passion and drive. The physical health was good and they were not worried by the safety risks even though several of them had been in sever accidents. The mental health status varied but was inferior among the younger respondents. The carrier choice has affected their life by making it hard to relax and take time off, because of their position as utterly responsible of the business they ran or managed. Experience and age lower the risk of being affected by mental illness. The mental health was greatly affected by stress, time pressure and the pressure to perform. Mental training can be one way to prevent mental illness.

Main title:Perspektiv på hälsa bland ridsportens yrkesverksamma
Authors:Hagehed, Evelina and Jonsson, Andreas
Supervisor:Thorell, Gabriella
Examiner:Lundesjö Kvart, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 139
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:psykisk hälsa, hästnäringen, arbetsmiljö, egenföretagare, ridskolechef
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2022 06:34
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics