Home About Browse Search
Svenska


Krantz, Leo, 2022. Veterinärbehandlade livmoderframfall hos svenska mjölkkor : förekomst och överlevnad. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Livmoderframfall är en ovanlig komplikation som kan uppstå efter förlossning men bland våra
husdjur är kor de som drabbas oftast. Tillståndet innebär att livmodern vänds ut och in och trycks ut
genom vulvan. Komplikationer kan uppstå som slemhinneskador och infektion och i allvarligare fall
chock till följd av blodförlust och framfall av bukorgan. Tillståndet kräver snabbt insatt behandling
och även då fall hanteras omgående dör cirka 20–25 procent av korna enligt litteraturen. Behandling
går ut på att återföra livmodern, alternativt amputera, samt att behandla underliggande sjukdomar.
Det primära syftet med den här studien var att undersöka förekomsten (incidensraten) av
veterinärbehandlade livmoderframfall hos svenska mjölkkor, men även vilka åldersgrupper och
vilka raser som drabbas samt distributionen över besättningsfaktorer, så som inhysningssystem. Av
de djur som drabbats av livmoderframfall undersöktes också hur många som fanns kvar i
produktionen ett år senare. Ett ytterligare syfte med den här studien var att undersöka svenska
nötbönders attityder till livmoderframfall.
Data om veterinärbehandlade livmoderframfall, kornas laktationsnummer och ras, samt
besättningarnas inhysnings- och mjölkningssystem, besättningsstorlek och produktionsform för åren
2015 till 2020 inhämtades från Växas kodatabas, där data från cirka 70 procent av Sveriges
mjölkkobesättningar finns. En web-baserad enkät gällande attityder till och erfarenheter från kor
med livmoderframfall skickades även ut till svenska lantbrukare med mjölk- eller köttkorsbesättningar via sociala medier.
Medelincidensraten av livmoderframfall under perioden 2015 till 2020 var 8 fall per 10 000
kor och år vilket är lägre än vad som tidigare rapporterats i publicerade studier. Flest till antalet
livmoderframfall påträffades hos förstakalvare men då antalet relateras till demografin inom
populationen var incidensraten högst för sjättekalvare och äldre kor. Studien visade även att
incidensraten var högre i besättningar med uppbundet system (0,10–0,14 fall per 100 kor och år) än
kor i lösdrift (incidensrat 0,06–0,09 fall per 100 kor och år) Incidensraten var högre i små
besättningar (<50 kor) (0,06–0,12 fall per 100 kor och år). Gällande spridningen av andelen fall över
månad och år sågs inget tydligt samband.
Resultaten visade också att 59 procent av korna som drabbades dog inom 12 månader, där 50
procent självdog eller avlivades och 50 procent gick till normalslakt. Resultaten konfirmeras av
enkätundersökningen där majoriteten (73 %) av djurägarna svarade att de inte inseminerar kor som
drabbats av livmoderframfall utan istället låter korna gå till slakt.
I enkätundersökningen svarade 77 procent av djurägarna att de alltid tillkallar veterinär och 92
procent att de oftast väljer att behandla kon. På frågan om hur många livmoderframfall djurägaren
hade haft de senaste tolv månaderna svarade 90 procent ett eller inget fall.
Konklusionerna från den här studien är att livmoderframfall är ovanligt förekommande hos
svenska mjölkkor, och att det framför allt är äldre kor som drabbas, även om det är mest troligt att
du som praktiserande veterinär eller djurägare kommer påträffa det hos en förstakalvare. Vidare kan
vi konkludera att majoriteten av de kor som drabbas av livmoderframfall kommer att självdö, avlivas
eller skickas till slakt inom tolv månader efter diagnos men att 40 procent av fallen lever längre än
så. Vi kan också konstatera att det generellt råder en god vilja hos djurägare tillkalla veterinär och
behandla livmoderframfall.
Nyckelord: livmoderframfall, mjölkkor, förekomst, behandling, överlevnad

,

Prolapse of the uterus is an uncommon complication following partus, in domestic animals however
it is most frequently seen in cows. Uterine prolapse means protrusion of the uterus through the vulva.
Complications may be seen as mucosal damage, infection and in more severe cases shock following
blood loss and prolapse of abdominal organs. The condition requires immediate treatment and even
with proper care around 20–25 percent of the cows die, according to literature. Treatment involves
repositioning of the uterus, or amputation, and tending to underlying diseases.
The first aim of this study was to investigate the overall incidence rate of uterine prolapse in
Swedish dairy cows during 2015 to 2020, as well as the incidence rate within different months of
the year, parities, breeds, milking-, housing- and production systems. Moreover, the portion of cows
with uterine prolapse that died, were euthanized or culled within a year after treatment were
calculated. The second aim was to examine attitudes to and experiences from cows with uterine
prolapse among Swedish farmers with dairy or meat producing cows.
By using data from the from the Swedish official milk recording scheme, dairy cows veterinary
treated for uterus prolapse between 2015 and 2020 were examined regarding incidence rate, when
the prolapse occurred, what parities were affected, production form, housing- and milking system.
Moreover, to examine the attitude to and experiences from cows with uterine prolapse, a survey was
made available on the internet (by advertisement in two Facebook groups) to Swedish farmers with
dairy or meat producing cows.
The mean incidence rate of uterus prolapse was 8 cases per 10 000 cows and year for the period
2015 to 2020. There were numerically more heifers than older cows among the cases, but when the
number of cases was related to demography within the population, the highest incidence rate was
seen in cows in their sixth lactation or higher, which published articles confirm. The study also
showed that the incidence rate was higher in herds with a tie-stall housing system (0,10–0,14 cases
per 100 cows and year) than in herds with a free-stall housing system (0,06–0,09 cases per 100 cows
and year). Moreover, the incidence rate was higher in herds with a smaller herd size (<50 cows)
(0,06–0,12 cases per 100 cows and year). Regarding the number of cases during different months
there were no clear patterns.
The results also showed that 59 percent of the treated cows died within 12 months, 50 percent
of them died or were euthanized, while 50 percent were culled. These results were confirmed by the
survey where 73 percent of the farmers replied that they don’t inseminate cows with previous uterine
prolapse but instead choose to cull them.
In the survey, 77 percent of the farmers responded that they always contact a veterinary and 92
percent that they more often than not choose to treat the cow. When answering how many cases of
uterine prolapse the farmer had had within the last twelve months, 90 percent responded zero or one
case.
To conclude, uterine prolapse is uncommon in Swedish dairy cows, and it is most frequently
seen in older cows, even though it is most likely that practicing veterinarians and farmers will
encounter cases in heifers. We can also conclude that the majority of the cows with uterine prolapse
will die, be euthanized or culled withing twelve months but 40 percent of the cases will live longer.
We can also establish that most farmers have a positive attitude towards contacting a veterinary and
treating the cow.
Keywords: uterine prolapse, dairy cow, incidence, treatment, survival

Main title:Veterinärbehandlade livmoderframfall hos svenska mjölkkor
Subtitle:förekomst och överlevnad
Authors:Krantz, Leo
Supervisor:Båge, Renee and Stengärde, Lena and Nyman, Ann
Examiner:Magnusson, Ulf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:livmoderframfall, mjölkkor, förekomst, behandling, överlevnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18159
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18159
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2022 11:23
Metadata Last Modified:26 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics