Home About Browse Search
Svenska


Rebhan, Cecilia, 2022. Förekomst av och orsak till knäledsproblem hos hundrasen boxer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Under 1980-talet uppmärksammades problem med knälederna hos boxer och 1989 startades ett
hälsoprogram hos Svenska Kennelklubben (SKK) för boxerhundarnas knäleder som pågick fram till
år 2019. Syftet med boxerns hälsoprogram var att med hjälp av röntgen bedöma förekomst av
eventuella benpålagringar runt lederna.
Detta arbete har syftat till att undersöka förekomst, typer av och eventuell orsak till knäledsproblem hos hundrasen boxer på två sätt: en enklare enkätstudie riktad till boxerägare/-uppfödare
samt sökningar i Universitetsdjursjukhuset (UDS) journalsystem inklusive genomgång och bedömning av röntgenbilder.
Enkäten var anonym och framtogs av ansvarig student i samråd med två handledare. Den
distribuerades med hjälp av Boxerklubben samt via sociala medier. I sökningarna i UDS journalsystem valdes de boxrar som hade diagnoser relaterade till knäleden ut. För de av dessa boxrar där
röntgenbilder av knälederna fanns att tillgå gicks röntgenbilderna igenom av ansvarig student
tillsammans med båda handledarna. Röntgenbilderna bedömdes utefter fyra kategorier som
framtogs av studenten och handledarna: formen hos proximala trochlea femoris, tätheten hos kranioproximala tibia, osteofytära pålagringar runt knäleden samt mjukdelstäthet i leden.
Totalt 474 personer, som tillsammans ägde minst 1609 boxrar, besvarade enkätstudien. Av dessa
hade 189 hundar (10–14 %) haft knäledsproblem. Journalstudien visade att 533 boxrar hade besökt
UDS mellan 2010 och 2020. Av dessa sökte 34 (2–10 %) av dem för knäledsproblem varav 25
genomgått röntgen.
I studien observerades på röntgenbilderna hos ett antal boxrar en formvariation av proximala
trochlea på femur i form av en inbuktning vid den kraniala aspekten av femurs distala tillväxtzon.
Formvariationen anses matcha beskrivningar av en förändring som observerades av veterinär Lars
Audell på 1980-talet. Hos ett fåtal boxrar observerades även en variation i tätheten hos kranioproximala tibia i form av ett fokalt område med nedsatt täthet kranialt i området för tibias proximala
tillväxtzon. Studien kunde inte visa något samband mellan formvariationen hos proximala trochlean
på femur och förekomst av osteofytära pålagringar, ökad mängd mjukdelstäthet i leden, nedsatt
täthet hos kranioproximala tibia eller diagnoserna osteoartrit eller korsbandsskada. Studien visade
heller inget samband mellan nedsatt täthet hos kranioproximala tibia och förekomsten av osteofytära
pålagringar.
Tidigare studier har visat att boxrar har högre risk att drabbas av knäledsproblem jämfört med
andra raser, även om svaren från respondenterna på enkäten i denna studie indikerade att majoriteten
av djurägarna inte hade någon uppfattning om huruvida så var fallet eller ej. Korsbandsskada och
osteoartrit var de två knäledssjukdomar som var vanligast förekommande både bland enkätsvaren
och som diagnos i UDS journaler, vilket överensstämmer med tidigare litteratur.
Studien får bedömas snarare indikativ än att den kan fastställa klara samband. För att öka
förståelsen kring orsaker till knäledsproblem hos boxer och kunna ge rekommendationer bör en
utökad och fördjupad analys av knäröntgenbilder hos boxerhundar göras. Detta kompletteras
lämpligen med att följa och röntga boxrar över längre tid. På så sätt kan samband mellan knäledsproblem och de variationer i form/utseende, som denna studie noterat, hos proximala trochlea och
kranioproximala tibia verifieras eller avskrivas.

,

During the 1980s, there was an increased awareness of stifle problems in boxer dogs, and from 1989
until 2019 there was a Swedish Kennel Club (SKK) health program screening stifle joints in boxers.
The purpose of the Boxer's screening program was to assess, using radiographs, osteophyte
formation around the joints.
This study aims to investigate occurrence, types of and possible causes of stifle problems in
boxers in two ways: a simple survey aimed at boxer owners/breeders, and a search of the University
Animal Hospitals (UDS) medical record system including a review of radiographs.
The survey was anonymous and was developed by the student in consultation with two
supervisors. It was distributed with the help of the Boxer Club and via social media. In the searches
in the UDS journal system, the boxers who had diagnoses related to the knee joint were selected.
For those of these boxers where radiographs of the knee joints were available, the radiographs were
reviewed by the student together with both supervisors. The radiographs were assessed according to
four categories that were developed by the student and the supervisors: the shape of the proximal
trochlea, the opacity of the cranioproximal tibia, occurrence of osteophytes and stifle joint soft tissue
opacity size.
A total of 474 people, who owned at least 1609 boxers, answered the survey. Of these, 189 dogs
(10–14%) had stifle joint problems. The journal study showed that 533 boxers had visited UDS
between 2010 and 2020. Of these, 34 (2–10%) visited the clinic for stifle joint problems, of which
25 underwent radiographs.
In the study, the radiographs of a number of boxers showed a shape variation of proximal
trochlea on femur in the form of an indentation at the cranial aspect of the femoral distal physis. The
shape variation was considered to match descriptions of a change observed by veterinarian Lars
Audell in the 1980s. In a few boxers, a variation in the opacity of the cranioproximal tibia was also
observed in the form of a focal area with decreased opacity cranially in the region of the proximal
physis of the tibia. The study could not show any association between the shape variation on the
proximal trochlea on the femur and the presence of osteophytes, increased soft tissue opacity size in
the joint, reduced opacity cranioproximally in the tibia or the clinical diagnoses osteoarthritis or
cruciate ligament injury. The study also showed no association between reduced opacity in the
cranioproximal of the tibia and the presence of osteophytes.
Previous studies have shown that boxers are at a higher risk of developing stifle joint problems
compared to other breeds, although the answers from the respondents to the survey in this study
indicated that the majority of pet owners did not know whether this was the case or not. Cruciate
ligament injury and osteoarthritis were the two knee diseases that were most common both among
the questionnaire responses and in the UDS records, which is consistent with previous studies.
The study may be considered indicative rather than providing definite conclusions. To increase
the understanding of the causes of knee joint problems in boxers and to be able to give
recommendations, an expanded and in-depth analysis of radiographs should be done. Such a study
can be done by following and radiographing boxers over a longer period of time, so that an
association between knee joint problems and the variations in shape/appearance that this study noted
in proximal trochlea and cranioproximal tibia can be verified or refuted.

Main title:Förekomst av och orsak till knäledsproblem hos hundrasen boxer
Authors:Rebhan, Cecilia
Supervisor:Ley, Charles and Näslund, Veronica
Examiner:Hansson, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:boxer, osteoartrit, korsbandsskada, kranial korsbandsruptur, knäled, proximala trochlea
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18156
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18156
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2022 10:59
Metadata Last Modified:24 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics