Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Anna and Ramsten, Amelie, 2022. Företagsetablering i produktion av insektsbaserat protein : en fallstudie på två företag i olika steg av etableringsfasen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

År 2020 godkändes utvalda insekter som livsmedel av EU-kommissionen i ett tillägg till EU-förordningen Novel Food No. 2015/2283. Att äta insekter eller använda dem i djurfoder är både bra ur näringssynpunkt och för miljön men det finns idag endast ett fåtal aktörer på marknaden i Sverige. Marknaden för insektsproduktion har ett antal barriärer vid inträde som företag inom branschen behöver arbeta med, till exempel politik och regleringar. Företag inom insektsbranschen behöver utveckla sätt att arbeta för ökad acceptans och legitimitet samt anskaffa sig resurser för att övervinna barriärerna.

Syftet är att undersöka företagsetablering för producenter av insektsprotein i Sverige genom att studera hur de påverkar sina egna förutsättningar för etablering. Två fallföretag i olika steg av etablerings¬fasen har undersökts genom semistrukturerade intervjuer och med hjälp av teorier inom strategier, resurser, konkurrens och legitimitet har företagens förutsättningar studerats.

Utifrån empirin som samlades in under intervjuerna visade det sig att de främsta inträdesbarriärerna för de två fallföretagen har varit politiken, kostnadsnackdelar oberoende av storlek och gapet mellan tillgänglig volym och efterfrågan. Ytterligare en inträdesbarriär identifierades: brist på konkurrens. Från empirin framgick även vikten av samarbete och byggande av en gemensam kunskapsbas i branschen för att erhålla legitimitet och ytterligare resurser. Att driva en bransch på egen hand är resurskrävande och fler aktörer ökar branschens legitimitet. Studien visar att inträdesbarriärerna påverkar etableringsfrekvensen i svenska insektsbranschen.

,

In 2020, selected insects were approved as food by the European Commission in an addition to the EU regulation Novel Food No. 2015/2283. Insects for food and feed are both good from a nutritional point of view and, for the environment, but today there are only a few players in the market in Sweden. The market for insect production has a number of barriers to entry that companies in the industry need to overcome, such as policies and regulations. Companies in the insect industry need to develop methods for increased acceptance and legitimacy for insects as food and feed, as well as acquire resources to overcome said barriers.

The purpose of this case study is to investigate business establishment in a new industry, by exploring how insect protein producers in Sweden can affect their own conditions in the establishment phase. Two companies in different phases of establishment have been surveyed through semi-structured interviews, and with the help of theories in strategies, resources, competition, and legitimacy, the companies' conditions have been analysed.

Based on the empirical data, the main barriers to entry for the two surveyed companies have been policy, cost disadvantages regardless of size, and the gap between available volume and demand. Another barrier of entry was identified: lack of competition. The empirical evidence also concluded the importance of cooperation and building a common knowledge base within the industry, in order to obtain legitimacy and additional resources. Running an industry on your own is resource-intensive and more players increase the industry's legitimacy. In conclusion, the study shows that barriers to entry affect the frequency of business establishment in the Swedish insect industry.

Main title:Företagsetablering i produktion av insektsbaserat protein
Subtitle:en fallstudie på två företag i olika steg av etableringsfasen
Authors:Lindström, Anna and Ramsten, Amelie
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1423
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp, NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:företagsetablering, insekter, legitimitet, inträdesbarriärer, konkurrens, resurser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18135
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18135
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Agro-industry
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2022 07:57
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics