Home About Browse Search
Svenska


Wärnelius, Albin, 2021. Värdeförluster i skogsfastighetsmarknaden : hur det kan undvikas genom implementering av en individuell sälj-approach. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Med en ökad ålder på Sveriges skogsägarkår kommer antalet skogsfastighetsöverlåtelser att öka i framtiden. Fastigheter kan också byta ägare av andra orsaker som inte beror på ålderns inspel. För att denna överlåtelseprocess ska gå snabbt och smidigt, för samtliga inblandade parter, gäller det att skapa en förståelse för varandra. Ett vanligt problem med dagens förmedlingsprocesser är att inblandade parter inte känner full tillit till varandra. När tillit till information saknas kan köpare inhämta det på egen hand, som är en tidskrävande process. Om tillitsproblemet kvarstår kan det resultera i en utebliven affär. Förmedlingsprocessen önskar samtliga inblandade parter, både säljare och mäklare men även köpare, ska vara tidseffektiv. För att processen ska kunna vara tidseffektiv krävs det att mäklaren förstår vilken köpare som säljaren anser är lämpligast. För att förstå detta bättre har denna studie genomfört en undersökning med hjälp av en frågeenkät. Frågeenkäten resulterade i en mängd resultat som kan bistå som nyckelfaktorer i denna komplexa förmedlingsprocess.
Studieresultatet visar att skogsägare har olika krav på köparen beroende på skogsägarens egen ålder, klassificering och förmedlingserfarenheter. Det var viktigt för samtliga säljare att ha en väldefinierad köpare som har ett syfte med köpet som återspeglar säljarens egna. För skogsägare med säljerfarenhet var det extra viktigt med information angående köparen jämfört med skogsägare med köperfarenhet. En köperfaren skogsägare fanns det ett statistiskt signifikant samband med att vilja lära sig om fastighetsförmedling. Genom att ha kunskap om dessa faktorer kan skogsfastighetsförmedlingen anpassas utefter varje individuell skogsägare och därmed skapa en effektiv och värdefull förmedlingsprocess.

,

With an increased age of Sweden's forest owners, the number of forest property transfers will increase in the future. Forest estates can also change owners for other reasons that are not due to age input. In order for this transfer process to go quickly and smoothly, for all parties involved, according to creating an understanding for each other. A common problem with today's forest estate transfers is that the parties involved do not feel full trust in each other. When there is a lack of trust in information, buyers can obtain it on their own, which is a time-consuming process. If the trust problem persists, it can result in a missed deal. The forest transfer process wants all parties involved, both sellers and brokers but also buyers, to be time efficient. In order for the process to be time-efficient, it is necessary for the broker to understand which buyers the seller considers most suitable. To better understand this, this study conducted a survey using a questionnaire. The questionnaire survey resulted in a number of results that can assist as key factors in this complex transfer process.
The study results show that forest owners have different requirements for the buyer depending on the forest owner's own age, classification and forest estate transfer experiences. It was important for all sellers to have a well-defined buyer who has a purpose with the purchase that reflects the seller's own. For forest owners with sales experience, it was extra important to have information regarding the buyer compared to forest owners with buyer experience. A buyer-experienced forest owner had a statistically significant connection with wanting to learn about the transfer process. By having knowledge of these factors, the forest property brokerage can be adapted to each individual forest owner and thereby create an efficient and valuable forest transfer process.

Main title:Värdeförluster i skogsfastighetsmarknaden
Subtitle:hur det kan undvikas genom implementering av en individuell sälj-approach
Authors:Wärnelius, Albin
Supervisor:Mattila, Osmo
Examiner:Lidestav, Gun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:526
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Fastighetsförmedling, SDL,, Prospektteorin, Skogsägare, Säljfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18134
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18134
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Aug 2022 07:47
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics