Home About Browse Search
Svenska


Mollbrink, Johanna, 2022. Utveckling och tillämpning av djurvälfärdsprotokoll vid slakt av grisar och nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health


Full text not available

Abstract

Djurvälfärd för livsmedelsproducerande djur är en samhällsfråga som engagerar många människor
och det finns idag en ökande efterfrågan på högre djurvälfärdsstandard för livsmedelsproducerande
djur från både konsumenternas och allmänhetens sida. Djurvälfärd är en viktig aspekt av animalisk
livsmedelsproduktion och för att kunna förbättra och kvalitetssäkra djurvälfärd på slakterier behövs
forskningsbaserade metoder för att bedöma hur djuren upplever sin miljö och sin situation. En metod
som kan användas är att mäta djurvälfärdsindikatorer, vilket är variabler som bland annat kan mätas
direkt på djuren eller indirekt via deras miljö, för att erhålla en evidensbaserad bedömning.
Att mäta djurvälfärd för produktionsdjur är angeläget i och med ett ökat samhälleligt intresse. Syftet
med denna studie var därför att med hjälp av djurvälfärdsindikatorer utveckla djurvälfärdsprotokoll
för att uppskatta djurvälfärd vid drivning och bedövning av grisar och nötkreatur i samband med
slakt för animalisk livsmedelsproduktion. Frågeställningen var om det fanns någon variation i de
välfärdsindikatorer som ingår i protokollen och om protokollen är tillämpbara i kommersiell slakt.
Djurvälfärdsprotokollen utformades med hjälp av djurvälfärdsindikatorer från Welfare Quality®,
ett europeiskt forskningsprojekt som syftade till att inkludera djurvälfärd i livsmedelskedjan för att
tillgodose efterfrågan på högre djurvälfärdsstandard för produktionsdjur. Tillämpbarheten
utvärderades genom att testa protokollen på ett svenskt slakteri. Data från 191 grisar och 69
nötkreatur samlades in vid slakt med hjälp av djurvälfärdsprotokollen. Insamlade data analyserades
deskriptivt för att undersöka om det fanns variation i variablerna samt protokollens tillämpbarhet.
Resultaten visade att det var möjligt att använda samtliga djurvälfärdsprotokoll förutom protokollet
för bedövningskvalitet för nötkreatur i och med att detta protokoll innebar komplexa registreringar
och därför hade en låg användarvänlighet. Det finns flera möjliga tillämpningsområden för de övriga
djurvälfärdsprotokollen, till exempel djurvälfärdscertifiering av animaliska livsmedelsprodukter
och kvalitetssäkring av djurvälfärd på svenska slakterier.

,

Animal welfare for food-producing animals is a societal issue that engages many people and there
is today an increasing demand for higher animal welfare standards for food-producing animals on
the part of both consumers and the public. Animal welfare is an important aspect of animal food
production and in order to improve and assure the quality of animal welfare in slaughterhouses,
research-based methods are needed to assess how animals experience their environment and
situation. One method that can be used is to measure animal welfare indicators, which are variables
that can be measured directly on the animals or indirectly via their environment, in order to obtain
an evidence-based assessment.
Measuring animal welfare for farmed animals is important in the context of increased societal
interest. The aims of this study was therefore to develop animal welfare protocols using animal
welfare indicators to estimate animal welfare during the driving and stunning of pigs and cattle
during slaughter for animal food production. The question was whether there was any variation in
the welfare indicators included in the protocols and whether the protocols are applicable in
commercial slaughter.
The animal welfare protocols were designed using animal welfare indicators from Welfare
Quality®, a European research project that aimed to include animal welfare in the food chain to
meet the demand for higher animal welfare standards for farmed animals. The applicability of the
animal welfare protocols was evaluated by testing them at a Swedish slaughterhouse. Data from 191
pigs and 69 cattle were collected at slaughter using the animal welfare protocols. The collected data
were descriptively analyzed to investigate whether there was variation in the variables as well as the
applicability of the protocols at slaughter.
The results showed that it was possible to use all animal welfare protocols except for the protocol
for stunning quality for cattle as this protocol involved complex registrations and therefore had a
low level of user-friendliness. There are several possible areas of application for the other animal
welfare protocols, such as animal welfare certification of animal food products and quality assurance
of animal welfare at Swedish slaughterhouses.

Main title:Utveckling och tillämpning av djurvälfärdsprotokoll vid slakt av grisar och nötkreatur
Authors:Mollbrink, Johanna
Supervisor:Wallgren, Torun and Jerlström, Josefine
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurvälfärd, slakt, gris, nötkreatur, drivning, bedövning, djurvälfärdsprotokoll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18122
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18122
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 07:43
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics