Home About Browse Search
Svenska


Lejon, Linnéa, 2022. Kväve i åldrande gröna tak. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Gröna tak kan erbjuda ekosystemtjänster på annars outnyttjade ytor vilket kan vara fördelaktigt i
städer om strävar efter förtätning. Gröna tak bildar ett ekosystem som är konstruerat av människan
och det finns idag inte så mycket forskning på hur ekosystemtjänsterna förändras över tid och med
olika typer av tak. Växtligheten är de som bidrar till att dessa ekosystemtjänster fungerar. Men
växtligheten är samtidigt beroende av kväve för att inte tillväxten ska begränsas. Därför är det
viktigt att studera hur kvävet i taken förändras över tid och för olika taktyper.
Detta arbete har utförts som en del i ett pågående forskningsprojekt på SLU i Alnarp.
Forskningsprojektet studerar ett antal gröna tak i Malmö och Helsingfors utifrån hur dess
ekosystemtjänster förändras över tid. Detta arbete har fokuserat på att studera hur kvävehalt och
kvävemängd i substraten förändras över tid och med olika taktyper vid gröna tak i Helsingfors.
Men även att undersöka indikation på kvävefixering i mossan på de gröna taken.
Slutsatser som kan dras av arbetet är att kvävet i substraten påverkas av taktyp och takålder. Där
sedumtak tenderar förlora kväve med åldern och ängstakens kvävehalt ökar med åldern.
Resultaten visar även att kvävet i sedumtaken påverkas av substratdjupet mer än vad ängstaken
gör. Kvävehalt och kvävemängd ökade även med ökad organiskhalt i substraten oavsett taktyp.
Att kvävehalten i ängstakens substrat ökar med åldern kan minska risk för kvävebrist och på lång
sikt gynna växtligheten på taken, vilket i sin tur gynnar takens förutsättningar för att leverera de
förväntade ekosystemtjänsterna.
Slutsats kan även dras om att det fordras mer forskning om mossans roll på gröna tak och dess
bidrag till kvävefixering.

,

Green roofs can offer ecosystem services on otherwise unused surfaces, which can be beneficial in
cities if they strive for densification. Green roofs form an ecosystem that is constructed by humans
and there is currently not much research on how ecosystem services change over time and with
different types of roofs. Vegetation is what contributes to the functioning of these ecosystem
services. But at the same time, vegetation is dependent on nitrogen so that growth is not restricted.
Therefore, it is important to study how the nitrogen in the green roofs changes over time and for
different roof types.
This work has been carried out as part of an ongoing research project at SLU in Alnarp. The research
project studies a number of green roofs in Malmö and Helsinki based on how their ecosystem
services change over time. This work has focused on studying how the nitrogen content and amount
of nitrogen in the substrates change over time and with different roof types at green roofs in Helsinki.
But also to investigate indication of nitrogen fixation in the moss on the green roofs.
Conclusions that can be drawn from the work are that the nitrogen in the substrates is influenced by
roof type and roof age. Where sedum roofs tend to lose nitrogen with age and the nitrogen content
of meadow roofs increases with age. The results also show that the nitrogen in the sedum roofs is
affected by the substrate depth more than the meadow roofs do. Nitrogen content and amount of
nitrogen also increased with increased organic content in the substrates regardless of roof type.
The fact that the nitrogen content in the meadow roof substrate increases with age can reduce the
risk of nitrogen deficiency and in the long term benefit the vegetation on the roofs, which in turn
benefits the roofs' conditions for delivering the expected ecosystem services.
Conclusion can also be drawn that more research is needed on the role of moss on green roofs and
its contribution to nitrogen fixation.

Main title:Kväve i åldrande gröna tak
Authors:Lejon, Linnéa
Supervisor:Buffam, Ishi
Examiner:Gyllin, Mats and Nordius, Arne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gröna tak, kvävecykel i gröna tak, kväveisotop 15N, kvävefixering mossa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18121
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2022 07:39
Metadata Last Modified:16 Aug 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics