Home About Browse Search
Svenska


Sigerhed, Sofia, 2022. Modersegenskaper hos suggor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
998kB

Abstract

I den här litteraturstudien så har litteratur som publicerat forskningsresultat om modersegenskaper hos suggor sammanställts. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vilka egenskaper som man anser är modersegenskaper samt hur egenskaperna kan påverka överlevnaden hos smågrisar innan avvänjningen. Modersegenskaper hos suggor är idag generellt något som inte fokuseras på i det svenska avelsmålet. Orsaker till smågrisdödlighet som nämns i studien är: smågrisar som är dödfödda, ihjälklämda av suggan, svält samt hypotermi. Denna litteraturstudie nämner även genetiska aspekter som kan påverka modersegenskaper hos suggor. Studien tar upp mutationer och hur det exempelvis finns en genetisk koppling mellan aggression och bra modersegenskaper. En sugga med hög aggression var mer beskyddande mot sina smågrisar. Fixering av suggor är dag inte tillåtet i Sverige men denna metod används dock i andra länder för att motverka att smågrisar ska bli klämda av suggan samt att det är enkelt att hantera suggorna. Men eftersom Sverige inte praktiserar denna metod så behövs andra metoder för att motverka smågrisdödligheten. Att suggan är lugn och lyhörd gentemot sina smågrisar är extra viktigt i system där suggorna är lösgående vid grisning. Studien har även visat att suggor som är aggressiva mot varandra har sämre modersegenskaper. De modersegenskaper som har fokuserats på i denna studie är kommunikation, försiktighet, lyhördhet samt motivationen till att bygga ett bo innan grisning. Studierna visar att lyhördhet samt kommunikation är de egenskaper som främjar smågrisarnas överlevnad. Lyhördhet verkar vara den mest relevanta modersegenskapen att använda i framtidens avelsarbete hos suggor. Ett mått på suggans reaktion på smågrisskrik skulle kunna vara en lämplig parameter i framtida avelsmål.

,

In this literature study, facts about maternal behaviour in sows have been compiled. The aim is to find out what traits are considered as maternal behaviours and how these traits can affect piglet survival. Maternal behaviour in sows is not focused on in the current breeding goal. Causes of piglet mortality mentioned in the study are: piglets that are stillborn, squeezed to death by the sow, starvation, and hypothermia. This literature study also mentions genetic aspects that may affect maternal traits in sows. The study addresses mutation and how that gene has a genetic link between aggression and good maternal traits. A sow with high aggression was more protective of her piglets. Fixation of sows is currently not permitted in Sweden, but this method is used in other countries to prevent piglets from being squeezed by the sow and to facilitate management of the sow. But since Sweden does not practice this method, other solutions are needed to reduce piglet mortality. That the sow is calm and responsive towards its piglets is extra important in loose housing farrowing systems. The study has also shown that sows that are aggressive towards each other have poorer maternal behaviour. The maternal behaviours that are discussed in this study are communication, caution, carefulness, and the motivation to build a nest before farrowing. The studies show that carefulness and communication are the traits that seem to promote piglet survival the most.

Main title:Modersegenskaper hos suggor
Authors:Sigerhed, Sofia
Supervisor:Westin, Rebecka
Examiner:Göransson, Lina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:modersegenskaper, suggor, smågrisöverlevnad, kommunikation, försiktighet, bygga bo, avelsmål, smågrisdödlighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18021
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18021
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2022 10:26
Metadata Last Modified:13 Jul 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page