Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Matilda and Nyberg Ahlstedt, Sofia, 2022. Viktiga aspekter i cirkulära samarbeten : en multipel fallstudie av tre cirkulära organisationer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Den hållbara omställningen går inte tillräckligt snabbt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. En strategi som kan effektivisera det hållbara arbetet och möjliggöra en omställning av samhället är att övergå till ett cirkulärt synsätt på produktion och konsumtion. En cirkulär omställning för organisationer skulle innebära minimering och effektivisering av resursanvändningen. En cirkulär omställning behövs för att säkerställa framtida välfärd utan att det sker på bekostnad av näringslivets konkurrenskraft. Dagens näringsliv står inför stora utmaningar när de vill övergå till en cirkulär affärsmodell. Samarbete mellan organisationer förklaras som en möjliggörande faktor för omställningen och ett sätt att överkomma hinder som förändringen bidrar till. Detta då samarbete möjliggör fördelar som organisationen inte kan uppnå på egen hand. Men kunskapsluckorna för hur organisationer ska hitta samarbetspartners och bygga cirkulära nätverk är stora.

Syftet med studien är att undersöka hur cirkulära samarbeten kan inledas genom att ta reda på hur organisationer hittar cirkulära samarbetspartners och vilka egenskaper som är viktiga. För att nå syftet med den komparativa studien används en kvalitativ metod med en multipel fallstudie och semistrukturerade intervjuer av tre organisationer som bedriver cirkulära samarbeten. Organisationsteorierna som används i studien baseras på ämnen om cirkulär ekonomi, resursbaserad teori, intressentteori och cirkulära samarbeten. Studiens resultat visar att organisationerna hittade sina samarbetspartners både inom och utanför intressenterna. Om utanför blev det således viktigt för denna part att marknadsföra sitt cirkulära erbjudande. Studiens resultat visar att egenskapen engagemang är viktig i två av fallen. Men också att de egenskaper som studien analyserat inte är nödvändiga för att bedriva cirkulärt samarbete.

,

The pace of the sustainable transition is progressing too slow to be able to reach the global sustainability goals. A strategy of circular approach to production and consumption can enable sustainable corporations and change society. A circular change for organizations would minimize and improve their use of resources. The circular adjustment is needed to ensure future welfare without reducing competitiveness. Today’s companies faces many challenges when they move to a circular business model. Collaborations between organizations is an enabling factor to the transition and a way of overcoming obstacles that may rise within the change. Collaboration gives the organizations benefits that cannot be achieved on its own, unfortunately there's a lack of knowledge in how organizations find partners and build circular networks.

The aim of the study is to analyze how circular collaborations can be started, by finding out how organizations find circular partners and important characteristics. To achieve the aim of the comparative study, a qualitative method is used. This includes a multiple case study and semi-structured interviews of three organizations that use circular collaborations. The organizational theories are based on topics such as circular economy, resource-based theory, stakeholder theory and circular collaborations. The results of the study show that the organizations found their partners both within and outside the stakeholders. If the organization looked for a partner outside the stakeholders it became important to advertise their circular offer. The results also show that the characteristic of commitment is important in two of the cases. But the study also shows that the analyzed characteristics are not necessarily needed in circular collaboration.

Main title:Viktiga aspekter i cirkulära samarbeten
Subtitle:en multipel fallstudie av tre cirkulära organisationer
Authors:Jansson, Matilda and Nyberg Ahlstedt, Sofia
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1417
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:cirkulär ekonomi, samarbete, egenskaper, nätverk, resurser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2022 08:34
Metadata Last Modified:12 Jul 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics