Home About Browse Search
Svenska


Bagger-Jörgensen, Emil, 2022. Att investera eller inte investera : lantbruks investeringstillvägagångsätt när priset av insatsvaror ökar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics


Full text not available

Abstract

Den upplevda lönsamheten hos svenska lantbrukare har på sistone gått ner i Sverige och lantbrukarna är inte längre lika optimistiska. Däremot är vilja att investera hög inom lantbruket när det finns ett överskott i verksamheten. Synnerligen nu är den svenska livsmedelsproduktion viktig med anledning av kriget i Ukraina och en mer instabil världsordning. Bra investeringar är centrala för att kunna driva ett konkurrenskraftigt lantbruk och de föranleds av en beslutsprocess. Hur kan denna process påverkas och lantbrukens framtidsutsikter för att göra investeringar framöver.
Syftet med denna studien är att öka förståelsen för företags resonemang kring investeringar i maskiner och anläggningstillgångar när de möts av prisökningar hos insatsvaror.
För att syftet skulle kunna uppnås med denna studien användes en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer med fyra stycken lantbrukare verksamma på lantbruk av varierande storlek och produktionsinriktning har varit till grund för den insamlade empirin.
Teorier som har använts för att kunna uppnå syftet har varit beslutsteori, lantbrukares beslutsprocess och investeringsteori.
Resultatet av studien visar på att tillvägagångsättet skiljer sig åt mellan olika typer av investeringar även skillnader mellan hur man använder sig av kalkyler och om en rationell eller intuitiv beslutsprocess används. Vid större investeringar används en mer rationell process och kalkyler används ofta för att övertala en tredje part, exempelvis en styrelse eller bank. De kortsiktiga investeringsplanerna är påverkade av den kraftiga ökningen av priserna på insatsvaror och osäkerheter om den närmsta framtiden. Däremot är de långsiktiga investeringsplanerna inte påverkade av dagslägets höga priser på insatsvaror.

,

The perceived profitability at Swedish farmers has recently gone down in Sweden and the farmers are no longer as optimistic. However, the will to invest are high on the farms when there is a surplus in the company. Now especially is our Swedish food production important because of the war in Ukraine and a more unstable world order. Good investments are key in be able to run a competitive farm and are caused of a decision-making process. How is this process effected and the future prospects of agriculture for making investments in the future by the increase in input prices.
The purpose with this study is to increase the understanding of companies reasoning about investments in machinery and fixed assets when they are faced with increase in input prices.
To fulfill the purpose with this study a qualitative research-method was used. Interviews with four farmers active on farms various in size and production has been the foundation to the collected empiricism. Theory that been used to achieve the purpose has been decision theory, farmers decision-making process and investment theory.
The results from the study shows that the approach differs between different types of investments, difference between how investments calculations is used and if a rational or an intuitive decision-making process is used. For larger investments a more rational process is used and calculations often used to persuade a third party, for example a company board or bank. The short-term investment plan is affected by the sharp increase in input prices and uncertainty about the near future. However, is the long-term investment plan not affected of the current situation high prices on inputs.

Main title:Att investera eller inte investera
Subtitle:lantbruks investeringstillvägagångsätt när priset av insatsvaror ökar
Authors:Bagger-Jörgensen, Emil
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1414
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NHMPB Nature, Health and Garden Programme 60 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:beslutsprocess, investeringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18001
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2022 08:30
Metadata Last Modified:12 Jul 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics