Home About Browse Search
Svenska


Tostrup, Olivia, 2022. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
26MB

Abstract

En trädgård kan ofta verka kal och otrygg, sakna estetiska element och vara alldeles för öppen till omgivningen. Mina egna tankar angående en trädgård är att den ska vara ens egen privata oas där trygghet är en viktig känsla som ska finnas hos en när man vistas där. Det pratas mycket om att skapa med rum och rumslighet i olika trädgårdssammanhang, att miljön uppfattas som mer tilltalande och spännande om det finns tydliga rum på en plats. Men hur åstadkommer man detta i ett trädgårdssammanhang med hjälp av växter?

Detta examensarbete undersöker begreppen rum och rumslighet i ett trädgårdssammanhang och applicerar resultaten på en privat tomt belägen i Skåne som saknar dessa aspekter. Projektplatsen, som kallas Sandskogsvägen 3 kommer hädanefter att refereras till som platsen och/eller tomten i detta arbete.

Med inspiration från tomtens utformning idag och ståndorten på platsen formulerades frågeställningarna. Frågeställningarna ämnar undersöka hur platsen kan gestaltas för att skapa rumslighet och en inbjudande känsla med hjälp av växter samt hur tomtägarens önskemål och platsens ståndort kan omsättas i rumsliga gestaltningskoncept. Vidare även vilket rumsskapande växtmaterial som passar till rådande ståndort.

En litteraturstudie genomfördes för att utforska begreppen rum och rumslighet samt förstå olika analyser och metoder som kan användas för att applicera rumslighet i praktiken. En undersökning av platsens problem och ståndort gjordes även för att komma underfund med vilka växter som behövs och som kommer att trivas på platsen.

Arbetet resulterade i ett antal skisser och planer på tydliga rumsindelningar med karaktärsbeskrivningar för att
kunna förmedla gestaltningen till läsare och tomtägare. Utöver detta presenteras exakt placerade träd, buskar och
klätterväxter samt förslag på perenner vilket resulterade i en mer trygg och inbjudande trädgård för tomtägaren.

,

A garden can often seem bleak and unsafe, lack aesthetic elements and feel too exposed. I think that a garden should be your own private oasis, and present the viewer with a feeling of safety upon visiting. Discussions have been made about creating with space and spaciousness in different garden contexts; that the environment is perceived as more appealing and exciting if there are clear boundaries between different spaces within the garden. But how do you achieve this in a garden with the help of plants?

This thesis examines the concepts of space and spaciousness in a garden context and applies different methods to achieve this on a privately owned plot, located in Skåne, that currently lacks these aspects. The site for this project is called Sandskogsvägen 3.Taking into account the site's current layout and the prevailing location on the site, a number of research questions were formulated.

These research questions guide the investigation of how the place can be altered to create spaciousness and an inviting feeling with the help of plants, as well as how the owner’s wishes and demands together with the location of the place can be integrated in a spatial design concept. Furthermore, the research questions also serve as a means to understand which space-creating plant material is suitable for the prevailing location.

A literature study was conducted to explore the concepts of space and spaciousness, and to understand various analyzes and methods that can be used to apply spatiality to the site. An investigation of the site's problematic areas and prevailing location was also done to figure out what plants are needed and will thrive on the site.

The thesis resulted in a number of sketches and plans of suggested spatial boundaries and character descriptions that convey the design to readers and the owner. In addition to this, suggestions for where to place trees, shrubs and climbing plants as well as proposals for what perennials to use are also presented. The overall result was a more inviting garden which conveys a feeling of safety for the owner.

Main title:Gestaltning av Sandskogsvägen 3
Subtitle:en rumslig utformning
Authors:Tostrup, Olivia
Supervisor:Sundblad, Stefan
Examiner:Thorpert, Petra
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltning, rumslighet, rum, rumsskapande, växter, torr ståndort, sandjord, trädgårdsdesign design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17958
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17958
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 09:51
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics