Home About Browse Search
Svenska


Shaya, Kristin and Svensson, Ronja, 2022. Akupunktur som en veterinärmedicinsk behandling av hund och häst i Sverige : en enkätstudie om djurhälsopersonalens och den övriga personalen inom djurens hälso- och sjukvårdens användande och kunskap om akupunktur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
870kB

Abstract

Akupunktur blir en alltmer efterfrågad behandlingsmetod för djur och flertalet studier visar att
akupunktur kan vara effektivt vid flera sjukdomstillstånd, men många av dessa studier saknar
kontrollgrupper och är av sämre kvalitet. Trots detta använder djurhälsopersonal och övrig personal
inom djurens hälso- och sjukvård akupunktur som en veterinärmedicinsk behandling i Sverige.
Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka vilka typer av sjukdomstillstånd och skador hos
hund och häst som behandlas med akupunktur i Sverige samt den eventuella vetenskapliga
evidensen kring behandlingen för dessa typer av patienter. Arbetet undersöker även vilken form av
akupunktur som används av djurhälsopersonal och övrig personal inom djurens hälso- och sjukvård
i Sverige samt kunskapen hos utövaren om den eventuella vetenskapliga evidensen kring
akupunktur.
En enkät skickades ut via mejl till 39 kliniker i Sverige och resulterade i åtta svar. De två
vanligaste formerna av akupunktur som respondenterna använder sig av var Traditional Chinese
Medicine (TCM) och laserakupunktur. Respondenterna angav att muskelskador, nacksmärta, stelhet
i muskulatur, neurologiska sjukdomstillstånd, senor- och ligamentskador och kronisk ryggsmärta
var de sex vanligaste indikationerna för akupunktur. Ett fåtal studier har påvisat en lindring av
kronisk ryggsmärta hos hästar som behandlats med akupunktur, däremot saknade dessa studier
kontrollgrupper. Detta innebär att resultatet inte kan jämföras eller kontrolleras för att säkerställa att
det endast är behandlingen som givit resultatet. Studier har visat på en förbättrad livskvalitet och en
minskning av kronisk smärta efter akupunkturbehandling hos hundar som diagnostiserats med
muskuloskeletala och neurologiska sjukdomar. Författarna hittade inga vetenskapliga studier om
respondenternas resterande mest angivna indikationer och därför kan författarna varken
rekommendera eller avråda akupunkturbehandling av dessa sjukdomstillstånd och skador.
Enkätundersökningen visade att den övriga personalen inom djurens hälso- och sjukvård ansåg
att evidensen för akupunkturens effekt generellt var stark till skillnad från djurhälsopersonalen som
ansåg att evidensen var svag. Kunskapen som respondenterna hade om akupunkturens effekt
baserade de på vetenskapliga studier från både djur- och humanvården, egna erfarenheter, kurser
och litteratur.
Sammanfattningsvis har studier om akupunktur visat på bland annat en analgetisk effekt på hund
och häst. Däremot är de vetenskapliga studierna av sämre kvalitet och därför behövs fler studier med
exempelvis kontrollgrupper för att kunna dra en slutsats om effekten av akupunktur som en
veterinärmedicinsk behandling. Enkätens resultat kan inte anses som ett representativt resultat för
Sveriges population på grund av den låga svarsfrekvensen och därmed behövs detta ämne
undersökas vidare i större omfattning.

,

Acupuncture is becoming an increasingly sought-after treatment method for animals and most
studies show that acupuncture can be effective in several diseases, but many of these studies lack
control groups and are of poor scientific quality. Despite this, acupuncture is used as a veterinary
treatment by licensed animal health personnel and other personnel in animal health care in Sweden.
The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the types of diseases and injuries in dogs
and horses that are treated with acupuncture in Sweden, as well as the possible scientific evidence
for these types of indications for acupuncture treatment. The study also examines the form of
acupuncture used by licensed animal health personnel and other personnel in animal health care in
Sweden and the practitioner's knowledge of the possible scientific evidence for acupuncture.
A questionnaire was sent by email to 39 clinics in Sweden and resulted in eight responses. The
two most common forms of acupuncture that the respondents use was Traditional Chinese medicine
(TCM) and laser acupuncture. Respondents considered muscle injuries, neck pain, muscle stiffness,
neurological conditions, tendon and ligament injuries, and chronic back pain to be the six most
common indications for acupuncture. A few studies have shown relief of chronic back pain in horses
treated with acupuncture, however these studies lacked control groups. This means that the result
cannot be compared or checked to ensure that only the treatment is the cause of the result. Studies
have shown an improved quality of life and a reduction in chronic pain after acupuncture treatment
in dogs diagnosed with musculoskeletal and neurological diseases. The authors found no scientific
studies on the other most selected indications and therefore the authors can neither recommend nor
advise acupuncture treatment on these diseases and injuries.
The survey showed that the unlicensed personnel in animal health care considered that the
evidence for the effect of acupuncture was generally strong compared to the animal health staff who
considered that the evidence was weak. The respondents' knowledge of the effect of acupuncture
was based on scientific studies from both animal and human care, their own experiences, courses
and literature.
In summary, studies about acupuncture have shown among other things an analgesic effect on
dogs and horses. However, scientific studies are of lower quality and therefore more studies are
needed, with for example, control groups to be able to draw a conclusion about the effect of
acupuncture as a veterinary treatment. The results of the survey cannot be considered as a
representative result of Sweden´s population due to the low response rate and thus this subject needs
to be investigated further to a greater extent.

Main title:Akupunktur som en veterinärmedicinsk behandling av hund och häst i Sverige
Subtitle:en enkätstudie om djurhälsopersonalens och den övriga personalen inom djurens hälso- och sjukvårdens användande och kunskap om akupunktur
Authors:Shaya, Kristin and Svensson, Ronja
Supervisor:Pedersen, Anja
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:akupunktur, djurhälsopersonal, elektroakupunktur, hund, hundar, häst, hästar, laserakupunktur, TCM, övrig personal inom djurens hälso- och sjukvård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17924
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17924
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2022 12:32
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 11:02

Repository Staff Only: item control page