Home About Browse Search
Svenska


Persson, Frida and Stenmark, Unni, 2022. Kunskap och förväntningar hos kaninägare i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det blir allt vanligare i Sverige och resten av världen att kaniner hålls som sällskapsdjur.
Bristande kunskap om kaninens naturliga behov, beteende, omvårdnad och utfodring är trots detta
inte ovanligt. Det skulle kunna leda till att kaniner införskaffas i tron om att de ska ha ett visst
beteende eller skötas på ett visst sätt men som inte alls stämmer överens med en kanins faktiska
behov. Därav är det intressant att undersöka hur svenska kaninägares förväntningar och kunskaper
såg ut innan de skaffade kanin och huruvida dessa motsvarar verkligheten efter införskaffandet.
En enkät bestående av 24 frågor skapades för att undersöka respondenternas förväntningar inför
införskaffandet av kaninen och hur verkligheten efter införskaffandet av kaninen motsvarade dessa
förväntningar med avseende på naturliga behov, beteende, omvårdnad och utfodring. Enkäten
publicerades i tre olika Facebookgrupper samt delades av Sveriges kaninvälfärdsförening på deras
Facebooksida. Totalt 604 fullständiga svar inhämtades vilka har sammanställts och redovisas i
denna rapport.
Kaninägandet motsvarade till stor del respondenternas förväntningar vilket troligtvis beror på att
majoriteten av respondenterna hade ansvarat för en kanin tidigare, vilket i sin tur innebär att de både
har kunskap och erfarenhet. Resultatet visar att en majoritet av respondenterna spenderade lika
mycket tid på både skötsel och kel som de hade förväntat sig. De upplevde även att deras kanin sökte
kontakt med människor i samma eller större utsträckning än de förväntat sig. När det kom till hur
kelig kaninen var, var det stor variation mellan djurägarnas förväntningar och hur kelig kaninen
visade sig vara. Vissa (30%) upplevde sina kaniner mer keliga än förväntat, 35% att de var mindre
keliga än förväntat medan 31% ansåg att kaninen var lika kelig som de förväntat sig.
Utfodringsfrekvensen av olika fodermedel stämde bra överens med förväntningarna. Den
skillnad som framkom i studien handlade om utfodringsfrekvensen av müsli.Det var en större andel
respondenter som uppgav att de idag aldrig utfodrade sina kaniner med müsli än andelen som
förväntat sig att aldrig utfodra med müsli. Samma mönster gällande utfodringen av müslisågs hos
såväl förstagångskaninägare som de som haft kanin tidigare. Inledningsvis fick respondenterna
besvara frågor om bland annat tidigare erfarenhet av att äga kaniner, där en stor andel av
respondenterna (76%) angav att de ansvarat för en kanin tidigare. Det här tros ha påverkat resultatet
avsevärt och vidare studier krävs för att dra slutsatsers om förväntningar hos de djurägare som inte
tidigare ansvarat för en kanin. Studiens resultat är inte representativt för Sveriges alla kaninägare då
det enbart var kaninägare som hade Facebook och aktivt deltog i någon av de utvalda Facebookgrupperna eller Sveriges kaninvälvärdsförenings Facebooksida som hade möjlighet att besvara
enkäten.

,

Rabbits are becoming a more and more popular pet, both in Sweden and internationally. Despite
this, lacking knowledge about the rabbits natural needs, behaviors, care and nutrition is not unusual.
This could possibly lead to acquiring rabbits with expectations about their behavior or how to care
for them which do not at all match rabbits actual needs. Therefore it’s interesting to investigate what
expectations Swedish rabbit owners had prior to acquiring a rabbit and how well these expectations
were met after the acquisition.
A survey containing 24 questions was made to investigate the respondents' expectations around
rabbit-owning and how the reality matched these expectations regarding natural needs, behaviors,
care and nutrition. The survey was published in three different rabbit-themed Facebook Groups and
was shared by Sweden's Rabbit Welfare Association on their Facebook Page. A total of 604
complete answers were obtained and used in the data compilation.
Owning a rabbit corresponded to a large extent the respondents’ expectations. This is believed
to be because the majority of the respondents previously had owned a rabbit which means they had
both knowledge and experience. The results showed that the respondents spent as much time caring
for their rabbit and cuddling with it as they expected they would. The owners thought their rabbits
sought contact with humans as much as expected or more than expected. Regarding how cuddly the
rabbit was, a big difference was seen between the rabbit-owner's expectations and how cuddly the
rabbit was shown to be. Some (30%) thought their rabbit to be more cuddly than expected, 35% less
cuddly than expected and 31% as cuddly as they expected.
The frequency in which the rabbit-owners fed the rabbit different types of fodder matched their
expectations. One small but notable difference was that müsli was fed to a lower extent than
expected. The same pattern was seen in both first time rabbit-owners and those who had previously
owned a rabbit. The beginning of the survey contained a question about previously having owned a
rabbit, which the majority (76%) of the respondents had. This is believed to have affected the result
considerably and more studies are therefore needed to draw conclusions about first time pet owners.
This study is not representative of all of Swedens’ rabbit owners because of the distribution of the
survey, only rabbit owners who had Facebook and were active in one of the selected Facebook
groups or SKVF Facebook Page had the opportunity to participate in the survey.

Main title:Kunskap och förväntningar hos kaninägare i Sverige
Authors:Persson, Frida and Stenmark, Unni
Supervisor:Andersson, Maria and Lundberg, Anna
Examiner:Svonni, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:omvårdnad, utfodring, sjukdom, skötsel, sällskaplighet, beteende, naturliga behov, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17921
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17921
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2022 11:50
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics