Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Jonna and Jonsson, Felicia, 2022. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av
hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret
negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad
risk för infektioner och längre återhämtningstid. Den mest riskfyllda tiden under anestesi är den
postoperativa fasen, då flest anestesirelaterade dödsfall sker, inklusive död till följd av hypotermi.
För att motverka och förebygga att djuren utvecklar hypotermi krävs det att kroppstemperaturen
monitoreras regelbundet under hela den perianestetiska perioden och framför allt postoperativt.
I denna studie undersöktes hur rutinerna kring postoperativ monitorering av kroppstemperatur
hos hundar var på ett djursjukhus i Sverige. Undersökningen genomfördes genom en
journalgranskning av totalt 39 patientjournaler. Samtliga journaler tillhörde hundar som genomgått
tandåtgärd med professionell tandrengöring som besöksorsak. Studien inkluderade även data om
dessa hundars kroppstemperatur perianestetiskt för att undersöka huruvida dess kroppstemperatur
sjönk under och efter anestesin. En litteraturstudie genomfördes för att få bredare kunskap om
hypotermi, dess påverkan på kroppen och hur hypotermi kan förebyggas. Litteraturstudien användes
också för att inkludera tidigare studier och rekommendationer kring monitorering av
kroppstemperatur inom djursjukvård.
Resultatet påvisade brister i den postoperativa monitoreringen av kroppstemperatur. Studien
indikerade också på en bristfällig journalföring hos en del av de studerade hundarnas journaler. I de
fall där värden saknades i journalen är det oklart om det beror på bristfällig monitorering eller
journalföring. Resultatet fastställer också att en stor del av hundarna sjönk i kroppstemperatur
perianestetiskt, framför allt de individer som var äldre och de som var av mindre storlek.

,

Animals undergoing anesthesia are exposed to several risks. A common risk is hypothermia. Several
physiological changes occur in a hypothermic body that adversely affects the animal. Hypothermia
can, for example, lead to increased oxygen requirement, dysfunction of organ systems, increased
risk of infections and longer recovery time. The most crucial period during anesthesia is the
postoperative phase, when most anesthesia-related deaths occur. One of several anesthesia-related
causes of death is hypothermia. In order to counteract and prevent the animals from developing
hypothermia, it is required that the body temperature is monitored regularly throughout the
perianesthetic period and especially postoperatively.
This study examined what the routines for postoperative body temperature measurement in dogs
looked like at an animal hospital in Sweden. The survey was conducted through a record search of
a total of 39 dog records. The study included the dogs that underwent dental surgery and had
professional dental cleaning as the reason for the visit. The study also included data on the dogs'
body temperature perianesthetically to examine whether its body temperature dropped during and
after anesthesia. A literature study was conducted to gain a broader knowledge on hypothermia, its
effects on the body and how hypothermia can be prevented. The literature study was also done to
include previous studies and recommendations on body temperature monitoring in veterinary care.
The results showed deficiencies in the postoperative measurement of the body temperature at the
studied animal hospital. The study also indicated inadequate record keeping in some of the studied
dogs. In cases where entered values were missing in the record, it is unclear whether this is due to
inadequate monitoring or record keeping. The results also establish that a large proportion of the
dogs decreased in body temperature perianesthetically, especially the individuals who were older
and those who were of smaller size.

Main title:Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd
Authors:Eriksson, Jonna and Jonsson, Felicia
Supervisor:Rydén, Anneli
Examiner:Olsén, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:djuromvårdnad, hypotermi, journal, monitorering, postoperativ, PTR
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17896
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17896
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 08:42
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics