Home About Browse Search
Svenska


Kinnunen, Moa and Jönsson, Björn, 2022. Skadebild och fördelning av törskate på träd- och beståndsnivå hos tallungskog. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Törskate är ett alltmer uppmärksammat problem i framförallt Sveriges norra delar, där 12 till 15 % av de naturliga avgångarna av tall anses orsakade av svampen. Detta motsvarar en produktionsförlust på ca 350 000 kubikmeter talltimmer årligen.

Syftet med projektet var att genom analyser av inventeringsdata beskriva skadebilden av törskatesvampen (Cronartium pini (Willd.) Jørst) och dess inverkan på det enskilda trädet i tallungskog (Pinus sylvestris L.). Arbetet baserades på inventeringsdata som insamlades sommaren 2021 i tre områden: Västerbottens, Norrbottens och ett kombinerat område av Jämtland – Västernorrlands län. Inventeringen utfördes av tre inventeringslag bestående av två personer vardera. Totalt återfanns törskate i 20% av provytorna i Västerbotten, 51% i Norrbotten och i 8% i Jämtland- Västernorrland. Sammanställt över bestånden återfanns törskate i 68% av bestånden i Västerbotten, 88% i Norrbotten och 35% av bestånden i Jämtland- Västernorrland. Inventeringen visade att träd med stamskador orsakade av C. pini har en lägre höjd än träd med enbart grenskada i jämförelse med referensträd inom samma provyta. Skadebilden varierade över undersökningsområdena, i Västerbotten var drabbade träd främst av skadeklassen ”svårt skadat” och stamdefekten ”stamdeformation/ övervallning” mest noterat, samt att törskate återfanns i alla beståndåldrar. I Norrbotten var drabbade träd i synnerhet av skadeklasserna ”lätt skada” och stamdefekten ”död topp” mest noterat, även här återfanns törskate i alla åldrar. I Jämtland- Västernorrland var drabbade träd huvudsakligen av skadeklassen ” dött träd” och stamdefekten ”död topp” mest noterat, till skillnad från övriga områden återfanns här inte törskate i alla beståndåldrar. Detta arbete skrapar endast på ytan gällande att skapa djupare förståelse av törskatesvampens påverkan kopplat till olika faktorer. Datamaterialet som använts i denna kandidatuppsats är dock det hittills mest omfattande inom området. Kompletterande inventering kommer att ske, och djupare analyser bör därför senare utföras på det insamlade materialet.

,

Particulary in the northern parts of Sweden Pine stem rust is an increasing problem, where 12 to 15 % of the natural mortality of pine are caused by the fungus. This corresponds to a production loss of about 350 000 cubic meters of pine timber annually.

The purpose with this project was through analyses of inventory data describe the damage from pine stem rust (Cronartium pini (Willd.) Jørst) and its impact on the individual tree in Scots pine forests (Pinus sylvestris L.). This report is based on inventory data collected in the summer of 2021, from three areas: Västerbotten county, Norrbotten county and combined area of Jämtland- Västernorrland county. Three inventory teams collected the data, consisting of two people each. In total, pine stem rust was found in 20% of the sample plots in Västerbotten, 51% in Norrbotten and 8% in Jämtland – Västernorrland. Complied over the stands, pine stem rust was found in 68% of the stands in Västerbotten, 88% in Norrbotten and 35% in Jämtland- Västernorrland. The inventory shows that trees with stem damages caused by C. pini had a lower height then trees with only branch damages compared to the reference trees within the same sample plot. The damage from pine stem rust varies across the areas, in Västerbotten the affected trees was mainly of the vitality class “several damage” and the stem defect “stem deformation/ overhang” mostly noted, the pine stem rust was found in all stand ages. In Norrbotten, affected trees was mainly of the vitality class “slight damage” and the stem defect “dead top” was mostly noted, the pine stem rust was found in all the stand ages. In Jämtland- Västernorrland affected trees was mainly of the vitality class “dead tree” and the stem defect “dead top” was mostly frequently found, unlike other areas, pine stem rust was not found in all stand ages. This work only scratches the surface in terms of creating a deeper understanding of the impact of pine stem rust linked to several factors. The data material used in this bachelor’s thesis is the most extensive collection in this subject. Supplementary inventories will take place, deeper analyzes should be performed later on the upgraded collected data.

Main title:Skadebild och fördelning av törskate på träd- och beståndsnivå hos tallungskog
Authors:Kinnunen, Moa and Jönsson, Björn
Supervisor:Stenlid, Jan and Svennerstam, Henrik
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:05
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Törskate, Törskaterost, Svampskador, Rostsvamp, Multiskadad ungskog, Skadebild av törskate, Cronartium pini, Cronartium flaccidum, Peridermum pini, Resin-top disease, Rust fungi, Scots pine bister rust, Two-needle pine stem rust, Pine rust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17894
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17894
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 10:17
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics