Home About Browse Search
Svenska


Helsén, Petra and Strömblad, Elin, 2022. Incidens av hypoxemi och hypotension hos hund under anestesi vid kejsarsnitt : djursjukskötarens roll i förebyggande omvårdnad. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
836kB

Abstract

Uppskattningsvis 26 % av dräktiga tikar drabbas av dystoki. Åtgärder för dystoki inkluderar
kejsarsnitt, medicinsk behandling och manuell korrigering. Den bakomliggande orsaken avgör
lämplig behandling men i 50–65 % av fallen behöver tiken förlösas med kejsarsnitt. Under anestesi
har dessa patienter högre risk att drabbas av hypoxemi och hypotension med anledning av den
förändrade fysiologin vid dräktighet.
Studiens syfte var att undersöka incidensen av hypoxemi och hypotension vid kejsarsnitt på
hundar. Ytterligare ett syfte var att undersöka följderna av dessa tillstånd hos tiken samt vilka
perioperativa omvårdnadsåtgärder som är essentiella för djursjukskötaren att ta hänsyn till.
Studien utfördes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom Djursjukskötarprogrammet. En
retrospektiv journalstudie samt litteraturstudier genomfördes för att besvara frågeställningarna.
Journaldata samlades in från tikar diagnosticerade med dystoki på SLU Universitetsdjursjukhuset
(UDS) under perioden 2019–2020.
Studiepopulationen inkluderade 234 patienter med dystoki varav 62,8 % åtgärdades med
kejsarsnitt. Vidare framkom att under anestesi vid kejsarsnitt uppträdde hypoxemi för 56,1 %
respektive hypotension för 52,2 % av patienterna. Medelvärdet för perifer kapillär syremättnad
(SpO₂) var 95,8 % (SD±3) och medelvärdet för medelartärtryck (MAP) var 60 mmHg
(SD±14,3). Dessa resultat bör tolkas med försiktighet då de baseras på ett momentanvärde för
respektive patient och parameter. Raserna som var mest förekommande för dystoki i studien var
fransk bulldog, chihuahua och labrador retriever. Fransk bulldog var rasen med flest utförda
kejsarsnitt vilket genomfördes i 20 av 22 fall. Hypoxemi och hypotension minskar blodflödet och
syretillförseln till kroppens organ och därav även till livmodern och valparna. Följder av dessa
tillstånd hos tiken kan vara minskad mjölkproduktion, negativ påverkan på organfunktioner och
hjärtstillestånd. Perioperativa omvårdnadsåtgärder som är väsentliga att implementera innefattar
bland annat positionering, preoxygenering, snabb intubering och vätsketerapi.
Hypoxemi och hypotension drabbade fler än hälften av alla tikar under anestesin vilket indikerar
att syremättnad och blodtryck är parametrar som är viktiga för djursjukskötaren att övervaka.
Förebyggande omvårdnadsåtgärder är även av stor vikt för dessa patienter. Ytterligare studier hade
behövts för att undersöka hur hypoxemi och hypotension uppträder under hela anestesiförloppet och
huruvida dräktiga tikar drabbas av dessa komplikationer i större utsträckning än icke-dräktiga tikar.

,

Approximately 26% of pregnant bitches suffers from dystocia. Treatments for dystocia include
cesarean section, medical treatment, and manual correction. The underlying cause determines the
appropriate treatment, but in 50-65% of all cases the puppies need to be delivered by cesarean
section. During anesthesia pregnant bitches are at higher risk of hypoxemia and hypotension due to
the changes in physiology.
The aim of the study was to investigate the incidence of hypoxemia and hypotension during
cesarean section in dogs. Another aim was to investigate the consequences of these conditions in the
bitch and which measures in perioperative care the veterinary nurse should consider.
The study was conducted at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) within the
Veterinary Nursing program. A retrospective study of medical records and a literature study were
conducted to answer the research questions. Data was gathered from bitches diagnosed with dystocia
who were treated at SLU University Animal Hospital (UDS) during the period 2019-2020.
The study population included 234 patients with dystocia of which 62,8% resulted in cesarean
section. Furthermore, it was found that during anesthesia at cesarean section, hypoxemia occurred
in 56.1% of the patients and hypotension in 52.2% of the patients. The average of peripheral
capillary oxygen saturation (SpO₂) was 95.8% (SD±3) and the average of mean arterial pressure
(MAP) was 60 mmHg (SD±14,3). These results should be carefully interpreted as they are based on
an instantaneous value for each patient parameter. The most common breeds with diagnosed
dystocia in the study were French bulldog, chihuahua and Labrador retriever. French bulldog had
the highest number of cesarean sections which was performed in 20 of 22 cases. Hypoxemia and
hypotension reduce the blood flow and oxygen supply to the organs, hence also to the uterus and
puppies. Complications from these conditions includes reduced milk production, disturbed organ
functions and cardiac arrest. Perioperative nursing measures are essential to implement which
among others includes positioning, preoxygenation, rapid intubation and fluid therapy.
More than half of all the bitches suffered from hypoxemia as well as hypotension during the
anesthesia. The veterinary nurse has therefor a significant role in monitoring and preventive care
measures for these patients. Further studies would be needed to investigate the occurrence of
hypoxemia and hypotension throughout the anesthesia and whether pregnant bitches suffer from
these complications to a larger extent.

Main title:Incidens av hypoxemi och hypotension hos hund under anestesi vid kejsarsnitt
Subtitle:djursjukskötarens roll i förebyggande omvårdnad
Authors:Helsén, Petra and Strömblad, Elin
Supervisor:Alsing Johansson, Todd
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:blodtryck, dystoki, MAP, raser, SpO₂, syremättnad, tikar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17885
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17885
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 07:33
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics