Home About Browse Search
Svenska


Gildert, Sanna and Schedin, Elin, 2022. Syntetiska feromoners stressreducerande effekt på katt : erfarenheter från personal på svenska veterinärkliniker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Besök på veterinärkliniker orsakar ofta omfattande stress hos katter och användning av
stressreducerande åtgärder är därför av stor vikt. Syntetiska feromoner, vilket är syntetiskt
framställda versioner av kattens naturliga feromoner, är en typ av stressreducerande åtgärd som
vuxit i popularitet de senaste åren. Detta kandidatarbete syftade till att undersöka syntetiska
feromoner och dess stressreducerande effekt hos katter vid besök på veterinärkliniker. I studien
undersöktes även vilka erfarenheter och åsikter som finns hos personal inom djurens hälso- och
sjukvård kring användningen av syntetiska feromoner för katt vid besök på svenska
veterinärkliniker.
Kandidatarbetet utfördes som en litteraturstudie samt en enkätstudie, vilken skickades ut till
personal inom djurens hälso- och sjukvård. I litteraturstudien framkom att det i nuläget finns tvetydig
evidens för effekten av syntetiska feromoner. Då det inte finns vetenskaplig evidens för vilka
användningsmetoder som är bäst lämpade undersöktes användning av syntetiska feromoner hos
personalen på svenska veterinärkliniker i en enkätundersökning. Detta sammanställdes för att få en
överblick av den existerande beprövade erfarenheten på svenska veterinärkliniker.
Utöver detta syftade enkätstudien till att ge en överblick av personalens åsikter om syntetiska
feromoner som stressreducerande åtgärd. Åsikterna hos personalen på svenska veterinärkliniker var
delade kring effekten av syntetiska feromoner, men majoriteten upplevde dock en stressreducerande
effekt på katter. Personalen tyckte även att syntetiska feromoner bör användas mer inom
djursjukvården. Det finns dock svag vetenskaplig evidens för syntetiska feromoners effekt på stress
hos katter och det behövs fler studier inom ämnet, i synnerhet blindade, placebokontrollerade och
randomiserade studier i veterinärklinisk miljö. Den potentiella effekten kan göra syntetiska
feromoner värda att använda men det bör då kombineras med andra stressreducerande åtgärder för
bästa effekt, såsom tillgång till gömställen och stressfri hantering. Beslutet kring användning av
syntetiska feromoner ligger i slutändan hos den enskilda veterinärkliniken.

,

Visits to veterinary clinics often cause extensive stress in cats and the use of stress reductive
measures is consequently of great importance. Synthetic pheromones, which are synthetic versions
of feline natural pheromones, are a type of stress-reducing measure that has grown in popularity
during recent years. This bachelor's thesis aimed to investigate synthetic pheromones and their
stress-reducing effect on cats during visits to veterinary clinics. The study also examined the
experiences and opinions of staff in veterinary health care regarding the use of synthetic pheromones
for cats during visits at Swedish veterinary clinics.
The bachelor's thesis was carried out as a literature study and a questionnaire survey, which was
distributed to staff in veterinary health care. The literature study revealed that there is currently
ambiguous evidence for the effect of synthetic pheromones. Since there is no scientific evidence for
the most appropriate method of use, the use of synthetic pheromones by the staff at Swedish
veterinary clinics was investigated in a survey. This was compiled to get an overview of the current
proven experience at Swedish veterinary clinics.
In addition to this, the survey aimed to get an overview of the staff's opinions of synthetic
pheromones as a stress-reducing measure. The views of the staff at Swedish veterinary clinics were
divided about the effect of synthetic pheromones, but the majority experienced a stress-reducing
effect on cats. Furthermore, the staff thought that synthetic pheromones should be used more
frequently in veterinary health care. However, there is weak scientific evidence for the effect of
synthetic pheromones on stress in cats and additional studies are needed within the field, especially
blinded, placebo controlled, and randomized studies in a veterinary clinical environment. The
potential effect could make the use of synthetic pheromones worthwhile, but it should be combined
with other stress-reducing measures, such as access to hiding places and fear free handling, for best
effect. The decision regarding the use of synthetic pheromones ultimately lies with every individual
veterinary clinic.

Main title:Syntetiska feromoners stressreducerande effekt på katt
Subtitle:erfarenheter från personal på svenska veterinärkliniker
Authors:Gildert, Sanna and Schedin, Elin
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:F3, felina feromoner, Feliway, FFP, katt, stress, stressreducering, syntetiska feromoner, veterinärbesök, veterinärklinik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17882
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17882
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 06:29
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page