Home About Browse Search
Svenska


Gerstenlauer, Pia and Thorsell, Patricia, 2022. Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Övervikt och fetma är en alltmer vanligt förekommande sjukdom hos hundar. I denna enkätstudie
undersöks hundägares kunskap kring övervikt, hullbedömning och utfodring samt eventuella
samband till deras egen hunds hull. Enkäten är även tänkt att fungera som utbildning inom hur
hullbedömning med en “body condition score” (BCS)-skala utförs. Enkätstudien genomfördes
digitalt via spridning i sociala medier där hundägare fick svara på frågor gällande övervikt,
hullbedömning och utfodring. De fick även hullbedöma exempelbilder och hullbedöma sin egen
hund. Data från 207 respondenter samlades in via enkäten och resultaten bearbetades och
presenterades deskriptivt.
Hullbedömningsresultaten visade att hundägarna hade svårigheter att bedöma
exempelbilderna och det vanligaste misstaget var att hullet överskattades. En stor del av hundägarna
var dessutom inte bekant med BCS-skalan (ca 40 %) och runt 50 % kände sig inte trygg att
hullbedöma med hjälp av en sådan. Nästan alla hundägare (99 %) ansåg sig ändå vara kapabla till
att hullbedöma sin egen hund. Oberoende om hundägarna bedömde sin hund att ha underhull,
normalhull eller överhull ansåg över 90 % att de utfodrade utefter deras hunds hull och energibehov.
I och med att hundägarna hade svårigheter att bedöma korrekt BCS på exempelbilderna var deras
svar på sin egen hunds BCS inte tillförlitliga, därför är det svårt att undersöka sambandet mellan
deras kunskap om övervikt, hullbedömning, utfodring och deras egen hunds hull. Trots att studien
påvisar vissa potentiella kunskapsbrister hos hundägarna gällande hullbedömning ansåg en stor del
av hundägarna att enkäten inte var utbildande. Att hundägarna hade svårigheter vid bedömningen
av exempelbilderna och eventuellt sin egen hund kan bero på att enkätstudien genomfördes digitalt
och att det inte fanns information om hur man hullbedömer visuellt, alternativt att respondenterna
var väl insatta i överviktsproblematik och därav inte ville underskatta hundarnas hull på de
exempelbilder de fick bedöma.
Enkäten tydliggör att hundägare behöver mer utbildning inom hullbedömning och
användning av en BCS-skala för att kunna utföra korrekt hullbedömning. De har dock, enligt denna
studie, en bra grundläggande kunskap om övervikt som en sjukdom och dess följder. För framtida
studier vore det fördelaktigt om hundägare får möjlighet att fysiskt palpera hundarna de ska
hullbedöma och att denna hulbedömning jämförs med hullbedömning utförd av djurhälsopersonal.
Detta skulle ge en mer pålitlig bedömning och en bättre chans till utbildning. I utbildande syfte vore
det även önskvärt om djurhälspersonal tog för vana att praktisk lära ut hullbedömning vid möte med
hundägare då endast hälften av hundägarna i denna studie hade blivit undervisade inom
hullbedömning tidigare. Med hjälp av mer information och utbildning från djurhälsopersonal
kommer hundägarna bli mer medvetna och utveckla bättre kunskap inom hullbedömning samt
därmed kunna förebygga ohälsa hos sina egna hundar.

,

Overweight and obesity is a common disease among dogs. With this survey dog owner’s knowledge
of overweight, weight assessment, and feeding routines of dogs are assessed in relationship to their
own dog’s body condition. The survey is also used as a tool to educate the dog owners in how to use
body condition score (BCS) when assessing the body condition of their dog. The survey study was
implemented digitally by distribution through social media, where the respondents answered the
survey questions and assessed body condition scores from test images and on their own dog. Data
from 207 respondents was collected through the survey study and the results were processed and
presented descriptive.
The results from the assessment of the test images show that the dog owners had
difficulties. The most common mistake was an overestimation of the body condition. A large
proportion of dog owners (40%) was not familiar with the body condition score scale and about 50%
did not feel confident in using the scale to assess body condition. Almost all dog owners (99%)
defined themselves as capable of assessing their own dog’s body condition. Regardless of the dog
owners’ assessment of their own dog (underweight, ideal weight or overweight) over 90 %
considered that they fed their dog according to body condition and energy requirements. The dog
owners had problems assessing the test images digitally, why their assessment of their own dogs
BCS was considered unreliable. It is therefore difficult to study the relationship between the dog
owners’ knowledge about overweight, BCS assessment, feeding routines and their own dog’s body
condition. Even though the study identified that dog owners potentially lack knowledge in body
condition assessment, many dog owners considered the survey unhelpful and not educational. The
reason for the dog owners’ difficulties to correctly assess the body condition of the test images, and
possibly their own dog’s body condition, can relate to that the study was performed digitally and
that no information on how to assess body condition visually was included, alternatively the
respondents had good knowledge about problems relating to overweight and thereby did not want
to underestimate the BCS of the test images.
The result shows that dog owners need more education to be able to properly assess
their dog’s body condition using a BCS scale; they do, however, seem to have acceptable basic
knowledge about overweight as a disease and the health consequences that come with it. For future
studies it would be a great advantage if the dog owners got the chance to palpate the dogs that they
are to assess, to get more reliable results and enable better education regarding the physical
assessment. To evaluate the dog owner's assessment of their own dog, it would be favourable if
trained animal health care professionals assess the dog as well, to be able to draw conclusions about
the reliability of the dog owner's assessment. For educational purposes, it would also be preferable
if animal health care professionals became accustomed to practically teaching BCS assessment when
encountering with dog owners, as only half of the dog owners in this study had been taught BCS
assessment prior to this study. The information and education from trained professionals will enable
dog owners to be more aware of, and, gain good knowledge in the assessment of body condition.
This will help dog owners to prevent poor health due to overweight in their own dogs.

Main title:Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt
Authors:Gerstenlauer, Pia and Thorsell, Patricia
Supervisor:Söder, Josefin
Examiner:Lindåse, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Body condition score, BCS, fetma, hullbedömning, kunskap, utfodringsrutiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17881
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17881
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2022 10:38
Metadata Last Modified:29 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics