Home About Browse Search
Svenska


Folkesson, Ida and Ribbling, Jennifer, 2022. Omvårdnad och monitorering av inneliggande katter med dyspné. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
559kB

Abstract

Dyspné är ett relativt vanligt tillstånd bland katter som skrivs in på djursjukhusens
intensivvårdsavdelningar. Det finns ett flertal olika sjukdomstillstånd som kan orsaka dyspné, vilket
gör att diagnostik och behandlingsmetoder varierar. Då känslan av att inte få luft är ett mycket
stressande tillstånd måste katter med dyspné hanteras mycket varsamt. Även en lindrig ökning av
patientens stressnivå kan vara dödlig. För att öka chansen till överlevnad hos dessa katter krävs att
personalen på djursjukhuset har tillräcklig kunskap för att kunna sätta in rätt åtgärd snabbt. Det krävs
också insikt hos personalen om att diagnostik kan behöva vänta, då stabilisering av patienten måste
ha högsta prioritet.
Syftet med detta examensarbete var att ge en bild av hur omvårdnad och monitorering av
dyspnoiska katter går till i praktiken på svenska djursjukhus samt att undersöka om det fanns någon
diskrepans mellan praktik och vetenskaplig litteratur. Arbetet består av en litteraturstudie samt en
intervjustudie i vilken tre legitimerade djursjukskötare med erfarenhet av intensivvård deltog.
Resultaten tyder på att det viktigaste vid monitorering och omvårdnad av katter med dyspné är
att reducera deras stress genom att låta dem återhämta sig i en syrgasbur samt ge dem lugn och ro.
Det framkom i intervjustudien att informanterna från samtliga djursjukhus upplevde omvårdnaden
vid dyspné som komplicerad, då patienten kräver minimal hantering för att inte få ett stresspåslag.
Detta blir problematiskt då patienten fortfarande kan vara i behov av diagnostik och behandling.
Även om det i ett akut skede är av största vikt att försöka hjälpa patienten att återgå till normal
andning, bör djursjukskötare sträva efter att bibehålla en holistisk syn på patienten för att uppnå så
god omvårdnad som möjligt.
Sammanfattningsvis finns det ett behov av ytterligare forskning gällande omvårdnad av katter
med dyspné, då befintlig litteratur främst tar upp diagnostik och behandling av bakomliggande
orsaker. Då omvårdnad och monitorering kan vara avgörande för dessa patienters överlevnad är det
viktigt att kunna erbjuda rätt vård till den enskilda patienten.

,

Dyspnoea is a common condition among cats hospitalized in intensive care units at animal hospitals.
There are various diseases and injuries that can potentially cause dyspnoea, hence, the methods of
treatment and diagnostics vary as well. As the feeling of not being able to breathe is very stressful
to the patient, it is essential that the patient is handled with greatest care. The slightest increase in
the cat’s stress level could be fatal. To increase the chances of survival for these cats, the hospital
staff need to possess adequate knowledge and skills to rapidly initiate the right care and treatment.
It is also crucial to understand that diagnostic measures need to be postponed until the patient is
stable enough.
The intention of this Bachelor thesis was to present a picture of how monitoring and care of cats
with dyspnoea is carried out in practice and reveal any discrepancies between practice and scientific
literature. A literature study was conducted by collecting data from scientific articles and books on
veterinary medicine. As a complement to the literature study, interviews were held with three
licensed veterinary nurses working in intensive care units at three different Swedish animal
hospitals.
The results are indicating that the most important thing in monitoring and nursing cats with
dyspnoea is to reduce stress by letting them recover in an oxygen cage and give them peace and
quiet. The interview study revealed that all the informants experienced the nursing of these patients
as complicated, as they require minimal handling in order not to increase the level of stress.
Although in an acute phase the highest priority might be to help the patient revert to normal
breathing, veterinary nurses should strive to maintain a holistic approach to these patients to give
them the best care possible.
To summarize, there is need for further research regarding the nursing of cats with dyspnoea, as
existing literature mainly addresses diagnostics and treatment of the underlying causes. Since
nursing and monitoring is crucial for these patients, it is important to be able to offer the right care
for the individual patient.

Main title:Omvårdnad och monitorering av inneliggande katter med dyspné
Authors:Folkesson, Ida and Ribbling, Jennifer
Supervisor:Fischer, Hanna
Examiner:Redander, Jennie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:djuromvårdnad, dyspné, katt, legitimerad djursjukskötare, monitorering, stress, syrgasterapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17877
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17877
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2022 10:17
Metadata Last Modified:29 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics