Home About Browse Search
Svenska


Rydén, Christian, 2022. Blastdödning i potatis : påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I matpotatisodling är knölens slutliga kvalitet alltid högt prioriterad, både den invändiga och utvändiga kvaliteten har stort fokus. Eftersom det har stort inflytande på konsumentens vilja att köpa produkten.
Efter att den kemiska substansen Dikvat blivit förbjuden inom EU, har sprutmedlet Reglone upphört att vara ett av de kemiska verktygen för blastdödning i svensk konventionell potatisodling och fått ersättas med andra alternativ. Förbudet har gett upphov till en upplevd försämring inom skalkvalitet och att andelen skalmissfärgning har ökat.
Syftet med arbetet är att undersöka hur blastdödningsmetoden påverkar den yttre kvaliteten hos potatis. Blastdödning är ett viktigt hjälpmedel för att plantan ska dö, vilket gör att knölen slutar växa och skalet kan mogna.
Det finns olika sätt att blastdöda potatis, både mekaniskt, termiskt och kemiskt. Inom de mekaniska metoderna ingår exempelvis blastkrossning, vältning och ryckning. Flamning och el - teknik är termiska alternativ, både mekaniskt och termiskt går även att använda i ekologisk odling. Det minst arbetskrävande är den kemiska metoden, där 60 g/l Karfentrazonetyl (Spotlight Plus) och 26,5 g/l Pyraflufenetyl (Gozai) är de två godkända medlen som fanns att tillgå hösten 2021.
För att kontrollera om blastdödningen gör någon skillnad på knölens yttre kvalitet sattes ett försök upp, där två olika behandlingar jämfördes. En behandling enbart innehållande kemiska insatser, där 0,8 l/ha Gozai (21,2 g Pyraflufenetyl) applicerades två gånger med 7 dagars mellanrum, vilket ger en totaldos på 42,4 g/ha. Den andra behandlingen bestod av blastkrossning kombinerat med vältning, vilket följdes upp 7 dagar senare med 1 l/ha Spotlight Plus (60 g Karfentrazonetyl). Behandlingarna upprepades på tre platser i en befintlig odling, därför är försöket inte helt randomiserat och innehåller stora försöksrutor.
När upptagningen av knölarna gjordes i hela provrutan, togs samtidigt mindre stickprov ut för visuell granskning, av en potatisrådgivare efter lagringstid. Alla prover sattes in i lager samtidigt, stickproven granskades och sorterades efter sjukdom/fel vid årsskiftet. Detta gjordes även med hela skörden av en optisk sorterare vid paketering.
I resultatet från stickproverna blev medeltalet för antalet bortsorterade knölar 42 % i båda behandlingarna. Det finns en statistisk signifikant skillnad i bortsortering mellan behandlingarna på en stickprovspunkt, där andelen bortsorterade knölar är högre i Gozai ledet. Annars finns enbart tendenser till skillnad mellan behandlingarna inom olika typer av skador/sjukdomar. Exempelvis tenderar andelen lackskorv att vara högre i blastkrossat led och mekanisk skada tenderar att vara högre i Gozai ledet. Stickproven skiljer sig dock beroende på vart i provrutan de är tagna, vilket gör att det finns statistisk skillnad inom försökrutan, framför allt i mätningen av specfikvikt och skalmissfärgning. När hela skörden från behandlingarna gått igenom den optiska sorteraren finns ingen skillnad mellan behandlingarna.
Försöket har få upprepningar och varje block har en stor yta, vilket skapar en variation inom provrutan och det ger ett opålitligt resultat. Försöket borde göras igen med fler upprepningar, på en provtagen jord för att få ett bättre underlag till lika förutsättningar. Det skulle ge ett resultat som är mer tillförlitligt.
 I denna studie finns ingen statistisk skillnad mellan de två olika behandlingarna, utifrån frånsortering av kvalitetsskäl.
 I resultatet finn vissa tendenser och en statistisk signifikant skillnad på att behandlingarna påverkar några av de skador och sjukdomar som återfinns på knölarna. Men med den låga andelen prov och den stora fältvariationen går det inte dra någon slutsats av detta, utan fler studier i ämnet behövs.

,

In cultivation of table potatoes, the quality of the tuber is always high priority, both the internal and external quality is in great focus. The appearance is important, because it has a major influence on the consumer´s willingness to buy the product. After EU banned the chemical substance Diquat, the pesticide Reglone got removed from the market and the strategy for vine killing in potato production needed to change. After the ban, the feeling of tubers having worse skin quality and more skin discoloration has occurred.
The purpose of this work is to investigate how the vine killing method effects the external quality of the tubers. Potato crop is the fifth most cultivated crop in the world and that makes the knowledge of how good quality is achieved important. Vine killing is one of the important things that makes the farmer able to control tuber quality. It plays an important role for the skin set to start, which is important for protection of the tuber, both from diseases and skin injuries.
To vine kill you can use different methods, mechanical, thermal, and chemical. The mechanical strategy includes flail chopping, rolling, and vine pulling. Possible thermal methods consist of flaming and electrocution. Both mechanical and thermal methods are often used in organic farming. Last, we have the chemical method, which is least labour-intensive and the most common in conventional cropping. In autumn 2021 there were two approved substances for vine killing, 60 g/l Carfentrazone ethyl (Spotlight Plus) and 26,5 g/l Pyraflufen-Ethyl (Gozai).
To check if the vine killing method affect the external quality of the tuber, an experiment was setup to compare two different methods. The first strategy contained only chemical treatment, in form of 0,8 l/ha Gozai (21,2 g Pyraflufen-Ethyl), which was applied twice at a 7-day interval. The second strategy consisted of flail chopping combined with rolling, which was followed up 7-days later with 1 l/ha Spotlight Plus (60g Carfentrazone ethyl). The treatments were repeated 3 times in an existing culture, therefore the plots were not completely randomized and the area contained uncounted variations.
When the big samples were harvested, smaller samples were taken at specific places in the field, for visual inspection by a potato expert after a time in storage. All samples were placed in the same storage, at the same time. The smaller samples were examined and sorted by disease/error in late December 2021 and in January 2022. The main samples were put through the production line and sorted by an optical sorter during packaging, this action was performed continuously during February 2022.
The small samples from both treatments had an averaged result of 42% tuber removed for bad external quality. There was a statistically significant difference of removed tubers at one of the places, where the smaller samples were taken. The higher amount of tuber removal occurred in the Gozai treatment. There were tendencies to difference in what type of injuries/diseases the tuber got removed for. Every plot area was big in size, but the smaller sample plots were placed in a way that were supposed to eliminate the infield difference, if they were compared to the plots beside them. But if the small samples were compared along the rows, there were a tendency to difference between the start of the field and the end. The difference was observed in the measurement of the specific gravity and in removal due to skin discoloration. The bigger samples do not show any differences between the treatments. The big conclusion is that the treatments are not repeated enough to get a respectable number of samples, the blocks are also in a vast area where the soil can shift a lot. To obtain a better result, a new test should be done with new soil samples and smaller blocks.
 This study shows that the two tested vine killing method, fail chopping + 1l/ha Carfentrazone ethyl and 0,8l/ha Pyraflufen-Ethyl + 0,8l/ha Pyraflufen-Ethyl, doesn’t make a difference on the external quality of the tuber.
 The results show trends and one statistically significant difference in the treatments that influence what kind of disease or injuries the tuber get. The amount of black scurf tends to increase in flail chopping + Spotligth Plus. The mechanical damage on tubers tends to be higher in Gozai + Gozai, but the samples are few and that makes a conclusion impossible.

Main title:Blastdödning i potatis
Subtitle:påverkan på knölens visuella kvalitet genom olika avdödningsmetoder
Authors:Rydén, Christian
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Potatis, Blastdödning, blastkrossning, potatiskvalitet, blastkross, pyraflufenetyl, karfentrazonetyl, skalmissfärgning, lackskorv, avdödning, matpotatis, skalmognad, skal, potatisodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17872
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17872
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2022 11:31
Metadata Last Modified:28 Jun 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics