Home About Browse Search
Svenska


Fonskov, Rebecca and Jönsson, Linda, 2022. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Katter över hela världen drabbas av diabetes mellitus (DM). En sjukdom som obehandlad ofta
resulterar i en utdragen hyperglykemi vilket i sin tur kan leda till ett katabolt tillstånd med en metabol
acidos, något som kan vara livshotande. Katter drabbas vanligtvis av en diabetes likande människans
typ två där målet med behandlingen är remission (inga kliniska tecken på diabetes). Vägen till
remission kan vara lång och innebära många förändringar i vardagen för både djurägare och katt.
Studien syftar till att ta reda på vilka livsstilsförändringar djurägarna behöver göra i samband med
kattens diagnos och det nya omvårdnadsbehovet. Genom hela arbetet är djurägarnas upplevelser i
fokus för att öka djurhälsopersonalens förståelse för vilken information djurägaren behöver och vad
de är oroliga över första tiden efter diagnos. Detta för att kunna stötta djurägarna på bästa sätt men
också för att få mer välmående patienter.
Arbetet består av en litteraturbakgrund innehållande vad sjukdomen DM innebär, lämpliga
förändringar i vardagen gällande utfodring, motion och medicinering samt hur relationen mellan
katt och djurägare kan påverkas. Via en enkät som distribuerades i facebookgruppen ”Kattdiabetes”
erhölls 57 svar från djurägare som ägde en katt med DM. Enkäten användes som underlag för att få
en djupare förståelse för djurägarnas känslor och upplevelser under den första tiden efter
diagnos. Enkäten bestod av 19 frågor gällande vad djurägaren var oroliga över, hur relationen
påverkats och om de saknade någon information från djurhälsopersonalen under de första besöken.
Insamlad data redovisas deskriptivt och kvalitativt.
I arbetet framkom att de första månaderna efter fastställd diabetesdiagnos kan vara intensiva för
djurägaren och kräva många förändringar i vardagen. En ökad aktivering är troligen positivt för
katter med DM men många djurägare i enkäten saknade rekommendation om aktivering från
djurhälsopersonalen. Majoriteten av respondenterna rekommenderades däremot förändring av
utfodringen, en rekommendation som många respondenter följde. Gällande relationen mellan
djurägare och katt påverkades den i merpart positivt efter fastställd diagnos av att djurägaren var
hemma mer och genom ökad hantering. Det fanns en oro bland djurägarna som besvarade enkäten
kring att klara av bland annat medicineringen. Kunskapen om sjukdomen hos djurhälsopersonalen
upplevdes ibland bristfällig och många djurägare vände sig till internet istället för till kliniken eller
djursjukhuset vid frågor. Vid fastställande av diagnos saknade flera djurägare viktig information om
bland annat hur provtagning med blodglukosmätare går till samt vid vilka symtom veterinär bör
kontaktas och detta är därför något djurhälsopersonalen måste bli bättre på att lära ut. En
diabetessköterska kan därför ha en viktig roll vid kontakten med djurägarna. Trots att flera personer
saknade en del information var huvuddelen djurägare nöjda med informationen de erhållit från
djurhälsopersonalen. Det krävs prospektiva studier om djurägarnas upplevelser den första tiden efter
diagnos för att få en djupare förståelse för hur denna tid uppfattas och vad som kan förbättra
upplevelsen och omvårdnaden av katten.

,

Worldwide cats are suffering from diabetes mellitus (DM). A disease that if untreated often
results in a prolonged hyperglycemia which can lead to a catabolic condition and metabolic acidosis,
a state that can be life-threatening. Cats generally suffer from type 2 DM, where the aim of the
treatment is remission (no clinical signs of diabetes). The process to reach remission can be long
and involve numerous changes in daily life for both owners and cats. The aim of this study was to
investigate which lifestyle changes the cat owners need to implement after their cat’s diagnosis as a
result of new nursing needs. The owners’ experiences are in focus throughout the study to help
animal health care personnel better understand feelings and worries right after diagnosis. This to
support the cat owners in the best way but also to get healthier patients.
The study consisted of a literature background containing information of disease mechanisms,
suitable changes in daily life regarding feeding, exercise, medications and how the relationship
between cat and owner might be affected. A survey was distributed in the facebook group
“Kattdiabetes” and 57 answers from owners who had a cat diagnosed with DM were received. The
survey was used to get a deeper understanding of the owners’ feelings and experiences at the time
period right after diagnosis. The questionnaire contained 19 questions about worries of the cat
owners, how the relationship was affected and if they lacked any information from the animal health
care personnel during their first visits at the clinic. Collected data was reported descriptively.
It appears that the first month after diabetes diagnosis can be intense for cat owners and will
require many changes in daily life. An increased activity is probably positive for cats with DM,
however, many respondents lacked recommendations about increased activity from animal health
care personnel. The majority of the owners were recommended a changed feeding routine, an advice
which many respondents followed. With the owner being more at home and by an increased
handling the relationship between the cat and owner were mostly experienced to be positively
affected after diagnosis. There was a concern among the participants about managing the
medication. Knowledge about the disease among animal health care personnel was experienced to
be inadequate by some respondents and many owners turned to the internet instead of the clinic with
questions. When the diagnosis was set, there were several cat owners who lacked information about
how to use the blood-glucose measurements device and at which symptoms the veterinarian should
be contacted, factors that can be taught by animal health care personnel. A veterinary nurse
specialized in DM can thus have an important role regarding communication with the owner.
Although several cat owners lacked some information, the majority of cat owners were satisfied
with the information they received. Prospective studies of the animal owners' experiences in the first
period after diagnosis are required to gain a deeper understanding of how this time is perceived and
how the experience and care of the cat can be improved.

Main title:De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus
Subtitle:djurägarens upplevelser
Authors:Fonskov, Rebecca and Jönsson, Linda
Supervisor:Redander, Jennie
Examiner:Söder, Josefin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Diabetes mellitus, djursjukskötare, djurägarens upplevelser, förbättringsmöjligheter, katt, kommunikation, livsstilsförändringar, omvårdnad, relation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17861
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17861
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2022 08:43
Metadata Last Modified:28 Jun 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics