Home About Browse Search
Svenska


Kolm, Carl-Magnus and Sjöberg, Claes, 2022. Investering i spannmålsanläggning : en fallstudie av nya spannmålsanläggningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige odlades det 2021 spannmål på 1 miljon hektar åkermark av 21 500 lantbruksföretag. Det är hälften så många som år 1989, vilket innebär att spannmålsgårdarna blir större och större samtidigt som avkastningen per hektar ökar. Dessutom har möjligheterna till leverans direkt i skörd minskat på grund av nedläggningar av många mindre spannmålsmottagningar. Detta ökar behovet av möjlighet till torkning och lagring av spannmålsskörden på gårdsnivå.
I Sverige torkas uppåt 90% av spannmålen i varmluftstorkar. För att värma luften till en varmluftstork används i huvudsak olja, flis, halm eller pellets. Att investera i en ny spannmålsanläggning på gårdsnivå innebär en stor investering med många olika valmöjligheter som påverkar investeringens storlek och lönsamhet.
Det har gjorts ett antal tidigare studier i ämnet som jämför ekonomin i olika uppvärmningssystem till varmluftstorkar, olika växtodlingsstrategier samt olika torkningssystem på fiktiva fallgårdar. Idén med vår studie var att undersöka riktiga investeringar i spannmålsanläggningar, investeringens storlek, vilket uppvärmningssystem de valt, vilket arealsunderlag investeringen grundades på samt vilka möjligheter och utmaningar som lantbrukarna såg med investeringen. Lantbrukare i olika produktionsområden som passade in på studiens kriterier kontaktades för att informeras om studien och fick sedan besvara ett frågeformulär.
Investeringarnas lönsamhet beräknades sedan utifrån genomsnittsvärden av de 10 senaste årens skördenivåer och avräkningspriser.
Resultatet av undersökningen visade att ingen av anläggningarna var lönsamma att bygga utifrån snittskördar i respektive produktionsområde och genomsnittliga avräkningspriser. För att få lönsamhet i investeringarna krävdes högre skörd än genomsnittet för området eller pristillägg för högre kvaliteter på spannmålen.
Detta examensarbete har genom granskning av verkliga investeringar av spannmålsanläggningar med hjälp historisk statistik nått fram till slutsatserna:
• De främsta möjligheterna som lantbrukarna i denna studie ser med en egen spannmålsanläggning är att kunna sälja spannmålen vid rätt tillfälle, spara arbetstid samt att kunna torka billigare.
• Det finns många utmaningar för en investering i en spannmålanläggning på gårdsnivå, vissa delas av flera gårdar och andra är gårdsspecifika. Att en spannmålsanläggning är en stor och dyr investering är det som flest lantbrukare i denna studie angett som ett hinder för investeringen.
• De investeringar som har granskats i denna studie är inte ekonomiskt lönsamma utifrån de 10 senaste årens medelavkastning och medelpris på skörd under lagerperioden. För att investeringarna ska bli lönsamma krävs pristillägg för specialkvaliteter eller högre skördar än genomsnitt.
• Studien har visat att den högre investeringskostnaden för en flispanna sparas in på den lägre driftskostnaden jämfört med en oljepanna.

,

In Sweden about 1 million hectares of grain were grown in 2021 by 21,500 agricultural companies. That is half as many as in 1989, which means that the grain farms are getting bigger and bigger at the same time as the yield per hectare increases. In addition, the possibilities for delivery directly in harvest have decreased due to closures of many smaller grain receptions. This increases the need for the possibility of drying and storing the grain harvest at farm level.
In Sweden about 90% of the grain is dried in hot air dryers. Oil, woodchips, straw or pellets are mainly used to heat the air to a hot air dryer. Investing in a new grain plant at farm level involves a large investment with many different options that affect the size and profitability of the investment.
There have been a number of previous studies on the subject that compare the economics of different heating systems to hot air dryers, different cropping strategies and different drying systems on fictitious fall farms. The idea of our study was to investigate real investments in grain plants, the size of the investment, which heating system they chose, what area base the investment was based on and what opportunities and challenges the farmers saw with the investment. Farmers in different production areas who fit the study criteria were contacted to be informed about the study and then had to answer a questionnaire.
The profitability of the investments was then calculated on the basis of average values of the last 10 years' harvest levels and settlement prices. The results of the survey showed that none of the plants were profitable to build based on average harvests in each production area and average settlement prices. In order to be profitable in the investments, a higher yield than the average for the area or a price supplement for higher qualities of the grain was required.
This thesis has, by examining real investments in grain plants with the help of historical statistics, reached the conclusions:
• The main opportunities that the farmers in this study see with their own grain plant are to be able to sell the grain at the right time, save working time and be able to dry the grain cheaper.
• There are many challenges when investing in a grain plant at farm level, some are shared by several farms and others are farm specific. The fact that a grain plant is a large and expensive investment is what most farmers stated as an obstacle in this study.
• The investments that have been examined in this study are not financially profitable based on the average yield and average price of harvest over the last 10 years during the storage period. In order for the investments to be profitable, price supplements are required for special qualities or higher-than-average harvests.
• The study has shown that the higher investment cost for a wood chip boiler is saved on the lower operating cost compared to an oil boiler.

Main title:Investering i spannmålsanläggning
Subtitle:en fallstudie av nya spannmålsanläggningar
Authors:Kolm, Carl-Magnus and Sjöberg, Claes
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Melin, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Spannmålsanläggning, torkning, lagring, uppvärmningssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17859
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17859
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2022 08:15
Metadata Last Modified:28 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics