Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sophie, 2022. Tillämpning av Herzbergs tvåfaktorteori på det svenska lantbruket. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
606kB

Abstract

Under 2020 så har de svenska lantbruksföretagen sysselsatt cirka 166 300 personer, mestadels från familjen, men allt eftersom företagen växer så ökar även behovet av personal (Jordbruksverket 2020). Detta ställer nya krav på lantbrukarna som ledare för att minimera risken för en onödigt hög personalomsättning. En allt för hög grad av personalomsättning kan leda till att man förutom förlust av arbetskraft även går miste om värdefull kompetens. Med tanke på att företagen blir allt mer beroende av personal så blir det allt viktigare att utveckla sitt ledarskap så arbetsplatsen upplevs trivsam. Det finns enligt Fredrick Herzberg två olika kategorier som påverkar antingen trivsel eller motivation och dessa är sammanställda i tvåfaktorteorin (Laitinen de Canevaro 2010).
Denna studie syftar till att undersöka om det går att applicera tvåfaktorteorin på svenskt lantbruk. Studien kommer också att undersöka om teorin rörande för vilka faktorer som påverkar trivsel och motivation stämmer och påverkar vad Herzberg menat. Studien har genomförts som en kvalitativ studie med en semistrukturerad intervju som genomförts med åtta respondenter. Frågorna berör olika faktorer och dessa har sedan jämförts med teorin för att se om det finns något samband. Sambanden har även jämförts med tidigare studier.
Resultatet av studien visar att de faktorer som enligt Herzberg skulle påverka motivation även påverkade hur väl respondenterna trivdes och ville arbeta kvar på arbetsplatsen. Den faktor som var påverkade respondenterna allra mest var möjligheten till utveckling. Enligt Herzberg ska denna faktor påverka främst motivationen, men detta var uteslutande den faktor som nämndes flest gånger för varför man valt att lämna en arbetsplats. Beröm var också en faktor som berördes många gånger och kanske den brist av det som framkom.

,

During 2020 Swedish agricultural companies employed 166 300 people, with family members as most of them. But since the companies are growing, they get more dependent on employees. This places new demands on the employer and the leadership to reduce the risk of excessive staff turnover. An excessive staff turnover could lead to loss in labor and loss in skills at the companies. Given that the companies are becoming increasingly dependent on employees, it is becoming increasingly important to develop their leadership so that the workplace is perceived as pleasant. According to Fredrick Herzberg there is a theory called the two- factor theory that says that there is different categories regarding job- satisfaction and motivation.
This thesis aims to study if you can apply the two-factor theory on Swedish agriculture. The thesis will also examine if the different factors of the categories affects what Herzberg said that they would, regarding job-satisfaction and motivation. The study has been performed as a qualitative, semi structured interview with eight respondents. The questions of the interviews concern different factors and has been compared with the theory to see if there is any connection. These connections has also been compared to other studies.
The result of the study shows that some of the factors that Herzberg said would affect the motivation with the employees also affected the job- satisfaction and the willingness to stay at the workplace. The factor that affected the respondents the most were the possibility to develop at the workplace. According to Herzberg this factor would mostly affect the motivation, but this was by far the factor that most of the respondents said lead them to leave a workplace. To be praised by your leader was also something that the respondents said was lacking.

Main title:Tillämpning av Herzbergs tvåfaktorteori på det svenska lantbruket
Authors:Andersson, Sophie
Supervisor:Jonasson, Torbjörn
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:tvåfaktorteori, lantbruk, ledarskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17849
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17849
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2022 10:23
Metadata Last Modified:24 Jun 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page