Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Angelica, 2022. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19 hos människor men kan även smitta från människor till
vissa djurarter, däribland mink. Det finns erfarenheter från utbrott i minkbesättningar i flera länder
som visat att smittspridningen bland minkar skett snabbt när smittan introducerats till en besättning,
eftersom minkar är mycket mottagliga för SARS-CoV-2 samt lever under förhållanden av relativt
hög djurdensitet på pälsdjursgårdar. SARS-CoV-2 har, precis som andra coronavirus, lätt för att
mutera, vilket i kombination med minkens mottaglighet lett till att virusvarianter anpassade till mink
uppkommit.
Minkar har dessutom setts kunna smitta människor och föra över muterade varianter av viruset till
personer i minkarnas närhet. Vissa minkvarianter har i in vitro studier setts potentiellt kunna uppvisa
tendenser till att undvika neutraliserande antikroppar. I studier på populationsnivå över spridningen
har resultaten visat att viss samhällsspridning av minkvarianter av viruset kunde ses i Danmark, men
det skedde i begränsad omfattning.
Spridningen av SARS-CoV-2 till minkar har konstaterats i flertalet länder, däribland Danmark och
Nederländerna där myndigheterna i båda fallen valde att avliva alla minkar. Smittan har även
kommit in bland minkar i Sverige, men här valde man att inte avliva avelsminkarna och införde ett
tillfälligt avelsförbud. Samtliga minkproducerande länder i EU har infört övervakningsprogram för
SARS-CoV-2 hos minkar. Sveriges övervakningsprogram är baserat på PCR och ELISA, där
avlidna minkar skickats in till SVA och analyserats med PCR för virusförekomst, samt blodprover
från levande minkar har analyserats serologiskt på SVAs mikrobiologiska laboratorium. Syftet för
det här arbetet har varit att sammanställa och analysera resultaten från framför allt den serologiska
övervakningen med ELISA för att studera hur minkarnas serologiska svar sett ut under SARS-CoV2 utbrotten i Sverige.
Resultaten från både PCR och ELISA har delats upp i vardera 2 tidsperioder. Period 1 var under
höst och vinter 2020/2021 (vecka 42–48 respektive 48–01), medan period 2 var under sommar och
höst 2021 (vecka 29–42 respektive 22–45). Generellt ses för båda analysmetoderna en trend där
andelen positiva prover minskat från period 1 till period 2. Även sett per gård har seroprevalensen
hos minkarna på de flesta gårdarna minskat, endast en gård gick från 0 % till 53 % stickprovsprevalens av seropositiva minkar. Resultaten tyder på att vissa minkar behållit sina antikroppar från
period 1 utan att ha återinfekterats, men att immuniteten samtidigt inte är tillräcklig för att säkert
skydda mot återinfektion. 24 minkar valdes ut från en konstaterat återinfekterad gård för uppföljande
provtagning och hos dessa sågs att antikroppstitrarna sjönk snabbt, under bara 9 veckor. Exakt vad
det innebär för minkars långvariga immunitet mot SARS-CoV-2 är ännu oklart, fler studier behövs.

,

SARS-CoV-2 causes the disease called Covid-19 in humans but it can also be transmitted from
humans to some animal species, including mink. There are experiences gained from outbreaks
among minks in several counties that show a fast transmission of the virus amongst minks when
introduced to a farm. That is because minks are very susceptible to SARS-CoV-2 and they live under
rather densely populated conditions on fur farms. SARS-CoV-2 can easily mutate, just like other
coronaviruses, which in combination with high susceptibility of minks, have led to the appearance
of virus variants that are adapted to minks. Moreover, minks have been proven to transmit the virus
to humans and by that also introduce mutated variants of the virus to humans. Some mink variants
have in in vitro studies shown to be able to avoid neutralizing antibodies. However, in studies made
on transmission on a population level the results have shown that some mink variants of the virus
could spread in the general public in Denmark, but it had only a minimal community spread.
The spread of SARS-CoV-2 into the mink population have been shown in many countries, for
example Denmark and the Netherlands. The authorities in both of those countries decided to cull all
of their minks. The virus has also been found in minks in Sweden, but the authorities here chose to
not cull the adult minks and to temporarily prohibit the breeding of mink pups. All of the mink
producing countries within the EU have established surveillance programs for the detection of
SARS-CoV-2 in minks. The Swedish surveillance programme is based on PCR and ELISA. As part
of the surveillance programme, dead minks have been sent to the National Veterinary Institute
(SVA) to be analysed with PCR for presence of virus, and blood samples from live minks have been
serologically analysed at SVA. The results have then been analysed and are shown in this report.
The purpose of this study is to compile and analyse the results from the serological surveillance
program, to study the serological response of the minks during the outbreaks of SARS-CoV-2 in
Sweden.
The results of both PCR and ELISA have been split up into two time periods each. Period 1 was
during autumn and winter 2020/2021 (week 42-48 and 48-1), period 2 was during summer and
autumn 2021 (week 29-42 and 22-45). There was an overall trend with both methods that showed
that the proportion of positive samples declined from period 1 to period 2. When looking on the
individual farm level, the seroprevalence also declined for the majority of the farms. Only one farm
went from 0% ELISA positive minks up to a prevalence of 53%. That suggests that some minks
kept their antibodies against the virus from period 1, without any occurrence of reinfection.
However, it also shows that the immunity is not strong enough to protect against reinfection, as one
farm was found to be reinfected during period 2. 24 minks were chosen for follow up testing from
this farm, and the results from that showed that the titres of antibodies decreased quickly in only 9
weeks. Exactly what that means for the long-lasting immunity of minks towards SARS-CoV-2 is
still unknown, more studies are needed.

Main title:SARS-CoV-2 hos mink i Sverige
Subtitle:sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger
Authors:Johansson, Angelica
Supervisor:Lindahl, Johanna and Ståhl, Karl and Rosendahl, Thomas
Examiner:Berg, Mikael
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:SARS-CoV-2, mink, Sverige, serologi, ELISA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17848
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17848
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2022 10:04
Metadata Last Modified:24 Feb 2023 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics