Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Linnea, 2022. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
993kB

Abstract

För att kunna trygga livsmedelsförsörjningen i världen krävs grödor som är anpassade för odling i olika klimatregioner. Genom växtförädling kan nya sorter av grödor, som är bättre anpassade, tas fram. Genbanker spelar en viktig nyckelroll i förädlingsarbetet genom att de bevarar och distribuerar växtgenetiska resurser med varierande egenskaper.
År 2017 antogs Sveriges livsmedelsstrategi. Målet är att öka mängden inhemskt producerade livsmedel. Som en del i strategin startades SLU Grogrund med projekt för forskning och förädling av olika grödor, bland annat ärt och åkerböna. Dessa två proteingrödor och deras egenskaper har undersökts i detta arbete. Litteraturstudien redogör för vilka egenskaper, för förädling av ärt och åkerböna, som är viktiga i ett svenskt perspektiv. Exempel på egenskaper som beskrivs är typ av material, växtsätt, frömorfologi och sjukdomsresistens. Utöver detta har mängden tillgängligt genbanksmaterial av ärt och åkerböna undersökts. Resultatet visar att sökportalen Genesys och genbankernas databaser anger olika uppgifter om växtmaterialet. Detta gör det svårt för användaren att på enkelt sätt hitta och komma åt önskvärt material. De olika genbankernas databaser fungerar på olika sätt och vissa är svåra att hitta till vilket försvårar sökbarheten. Slutligen fokuserar arbetet på att kartlägga hur mycket av det tillgängliga materialet, av ärt och åkerböna, som är karaktäriserat med avseende på ovan listade egenskaper. Kring detta dras slutsatsen att det finns relativt mycket information om materialets ursprung; typ av material och geografisk hemvist. Biologiska egenskaper, till exempel stärkelsehalt, fröstorlek och mognadstid, är endast en mindre andel av materialet karaktäriserat för. Att det saknas karaktäriseringar för en stor del av det tillgängliga växtmaterialet av ärt och åkerböna, försvårar för växtförädlare att hitta intressanta växtgenetiska resurser.

,

Crops that are adapted to be grown in different climate regions are demanded if the food supply should be secured. Through plant breeding new varieties, that are adapted, can be produced. Gene banks play an important key role in the plant breeding through their conservation and distribution of plant genetic resources with different characteristics.
The Swedish food strategy was adopted in 2017. The goal is to increase the amount of domestically produced food. As a part of the strategy SLU Grogrund was established with projects for research and plant breeding of different crops, for example pea and faba bean. These two protein crops and their characteristics are examined in this study. The literature study explains the characteristics, for plant breeding of pea and faba bean, that are important in a Swedish perspective. Examples of characteristics that are described are type of material, growth habit, seed morphology and resistance to diseases. Beyond this the amount of available gene bank material of pea and faba bean have been studied. The results show that the gateway Genesys and the databases of the gene banks report different information. This makes it difficult for the user to, in a simple way, find and get access to desired material. The databases of the different gene banks work in different ways, and some are hard to find, which complicates the searchability. Finally, the study focuses on mapping how much of the available material, of pea and faba bean, that is characterized regarding the above listed characterizations. Concerning this, it is concluded that there is relatively much information about the origin of the material; type of material and geographical residence. A minor proportion of the material are characterized for biological characteristics, for example starch content, seed size and maturation time. The lack of characterizations for a great deal of the available plant material of pea and faba bean, makes it hard for plant breeders to find interesting plant genetic resources.

Main title:Genbanksmaterial av ärt och åkerböna
Subtitle:en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden
Authors:Svensson, Linnea
Supervisor:Grimberg, Åsa and Hammenhag, Cecilia and Carlson-Nilsson, Ulrika
Examiner:Gustavsson, Larisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:Pisum sativum, Vicia faba, växtgenetiska resurser, genbanker, växtförädling, svenska förhållanden, inhemskt producerat protein
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17816
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17816
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2022 08:25
Metadata Last Modified:17 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics