Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Minna, 2022. Effekten av sortsamodling i stärkelsepotatis : ett fältförsök med utvärdering av skörd, tillväxt och svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Odlingen av stärkelsepotatis har sedan start varit relativt liten i Sverige, vilket till stor del beror på dess lokala odlingsområde i södra Sverige. Stärkelsepotatisen är en känslig och krävande gröda. Förutom dyra insatser så som näringstillförsel, bevattning och flertalet behandlingar i fält, tas det fram nya, utvecklade sorter som ska göra odlingen möjlig. Odlaren får betalt för mängden levererad stärkelse och en högre stärkelseprocent ger ett högre pris. En större skörd eller färre insatser, kan ge en ökad säkerhet i odlingen. Under odlingssäsongen 2021 genomfördes ett fältförsök hos en lantbrukare i västra Blekinge. Försöket utreder effekten av att samodla sorter av stärkelsepotatis jämfört med att odla sorterna i enskilda bestånd. Försöket bestod av en sortsamodling av tre stärkelsepotatissorter: Avarna, Allstar och Dartiest. De provtagningar som genomfördes för studien var mätning av plantornas blasthöjd, antal skott, blastmassa, antal knölar, nedvissning, skörd och svampangrepp av Alternaria och Rhizoctonia.
Idag finns det inte så mycket vetenskapliga underlag om stärkelsepotatisodling. Fler studier behöver göras inom odlingen för att kunna hitta lösningar och möjligheter för en hållbar lönsamhet. Sortsamodlingar har tidigare genomförts i spannmålsgrödor med fokus på svampangrepp och tillväxt. Dessa studier visar på att det finns goda potentialer att odla sorter tillsammans för att minska angrepp av både svamp och skadegörare men också för att öka tillväxten hos sorterna. De äldre stärkelsepotatissorter som försvinner ur odlingen är ofta eftertraktade avkastningsmässigt men bortvalda pga högre kostnader i sjukdoms- och skadedjursbehandlingar, därav kändes denna studie viktig att genomföra.
Resultaten från försöket visar att sortsamodling påverkar sorterna på flera olika sätt. Två av sorterna visade en medelökning i blasthöjd med 13 cm och ett skott mer per planta. Blastmassan ökade generellt med 20–30 % i sambestånd. Man såg också en högre andel grön blast in i halva september och en total stärkelseskördeökning på 12 % för alla sorterna tillsammans, främst pga en högre stärkelsehalt. Slutsatsen är att det finns god potential att använda sig utav sortsamodling framöver inom stärkelsepotatisodlingen. Samodlingen i försöket visar på skördeökning och en högre lönsamhet. Sorterna agerar på samma vis som vid konkurrens med andra arter när de odlas tillsammans vilket gör att sorterna fördelar och ökar sin tillväxt i plantan till att bli mer likartad de andra sorterna.
Sortsamodlingar kommer vara ett sätt att framöver kunna odla sorter en längre period utan att de missgynnas av sjukdomar och skadedjur, vilket annars ökar behovet av nya, mer tåliga sorter. Sortsamodling är en god strategi för en hållbar odling, inte minst för stärkelsepotatisodlingen.

,

The cultivation of starch potatoes has since the beginning been relatively small in Sweden, which is largely due to its local cultivation area in southern Sweden. Starch potatoes are a delicate and demanding crop. In addition to expensive efforts such as nutrient supply, irrigation, and most treatments in the field, new, varieties are being developed that will make cultivation possible. The grower is paid for the amount of starch delivered and a higher starch percentage gives a higher price. A larger harvest or fewer efforts can provide increased safety in cultivation. During the growing season 2021, a field trial was carried out on a farm in western Blekinge. The experiment investigated the effect of co-cultivating varieties of starch potatoes compared with growing the varieties in individual stands. The experiment consisted of variety cultivation of three starch potato varieties: Avarna, Allstar and Dartiest. The samplings carried out for the study were measurement of the plants’ haulm height, number of shoots, haulm mass, number of tubers, wilting, harvest, and fungal infestation of Alternaria and Rhizoctonia.
Today, there is not much scientific evidence about starch potato cultivation. More studies need to be done regarding cultivation in order to find solutions and opportunities for sustainable profitability. Variety cultivations have previously been carried out in cereal crops with focus on fungal infestation and growth. These studies showed that there is good potential to grow varieties together to reduce infestation by both fungi and pests but also to increase the growth of the varieties. The older varieties of starch potato that disappear from the cultivation are often coveted after in terms of yield but were discarded due to higher treatment costs, hence this study felt important to carry out.
The results from the experiment show that variety cultivation affects the varieties in several different ways. Two of the varieties increased in mean haulm height of 13 cm and one shoot more per plant. The haulm mass generally increased by 20-30 % in coexistence. A higher proportion of green tops was also seen in mid-September and a total starch harvest increase of 12 % for all varieties combined, mainly due to a higher starch content. The conclusion is that there is high potential to use variety cultivations in the future in starch potato cultivation. The co-cultivation in the experiment shows an increase in yield and a higher profitability. The varieties act in the same way as in competition with other species when they are grown together, which means that the varieties distribute and increase their growth in the plant to become more similar to the other varieties. In the future variety cultivations will be a way to be able to grow varieties for a longer period without being disadvantaged by diseases and pests that increase the need for new, more durable varieties. Variety cultivation is an adequate strategy for sustainable cultivation, not least for starch potato cultivation.

Main title:Effekten av sortsamodling i stärkelsepotatis
Subtitle:ett fältförsök med utvärdering av skörd, tillväxt och svampsjukdomar
Authors:Johnsson, Minna
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene and Nordström, Mats
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:potatis, stärkelsepotatis, samodling, sortsamodling, sortblandningar, potato, starch potato, potato cultivars, intercropping, mixed crops, variety mixtures
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17811
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17811
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2022 10:42
Metadata Last Modified:15 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page