Home About Browse Search
Svenska


Kristiansson, Desirée and Larsson, Linda, 2022. Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
756kB

Abstract

Att ge grovfoder till grisar är positivt då det bidrar till sysselsättning och därmed minskad stress. Den grövre strukturen med fiber är bra för fodersmältningen och minskar därför även risken för magsår. Rödklöver är en bra komponent i vallen då den är kvävefixerande och har ett högt proteininnehåll, vilket gör den till ett bra inhemskt alternativ till den importerade sojan och därmed både ekonomiskt och miljömässigt hållbar.
I rödklöver finns fytoöstrogenerna formononetin, daidzein, biochanin A och genistein. Formononetin demetyleras i djurets fodersmältningssystem till daidzein som i sin tur metaboliseras till equol. Denna liknar djurens egna hormon östradiol och kan därför binda till östradiolreceptorerna och påverka reproduktionen. Det finns gedigen forskning som visar på att reproduktionen hos idisslare som kor och får påverkas negativt av rödklöver i stora mängder. Det finns pågående forskningsprojekt som undersöker hur enkelmagade djur som grisar påverkas av rödklöver då detta ännu inte finns så väl beskrivet.
Arbetet genomfördes delvis som en litteraturstudie som visade på att rödklöver kan ha både positiva och negativa effekter hos idisslare. Hos lamm ökar foderkonsumtion, proteinintag och tillväxt vid utfodring av rödklöver. Mjölkkor har visat sig ha större foderkonsumtion, högre mjölkavkastning och en mer önskvärd mjölksammansättning. Gemensamt för kor och får är att reproduktionen kan påverkas negativt vid stora intag av rödklöver. Detta visar sig som infertilitet, livmoderframfall, sämre dräktighet, fler abortioner, oregelbundna brunstcykler och ofullständig utveckling av livmoderhals som leder till svårigheter vid födsel.
Arbetet innebar utöver litteraturstudien att sammanställa data från en pågående forskningsstudie som undersöker hur mycket av fytoöstrogenerna som återfinns i träck och urin hos suggor som utfodrats med rödklöverensilage. Försöket pågick under fyra veckor för vardera grupp och provtagning skedde en gång i veckan. Proverna analyserades med kromatografisk teknik i en UHPLC-maskin som identifierade, kvantifierade och separerade östrogenerna i provet. Analysresultaten sammanställdes och jämfördes vecka för vecka på vardera ämne. Slutsatsen av sammanställningen var att fytoöstrogener och equol förekommer i högre halt hos försöksgruppen som utfodrats med rödklöverensilage jämfört med kontrollgruppen. Detta visar på att grisar har förmågan att producera equol, men hur detta i sin tur påverkar reproduktionen behövs det mer forskning på.

,

Giving roughage to pigs is positive as it contributes to activation and thus reduces stress. The rough structure with fiber is good for feed digestion and therefore also reduces the risk of stomach ulcers. Red clover is a good component in the silage as it is nitrogen-fixing and has a high protein content and is therefore a good domestic alternative to the imported soy, thus both economically and environmentally sustainable.
Red clover contains the phytoestrogens formononetin, daidzein, biochanin A and genistein. Formononetin is demethylated in the animals' feed digestion system to daidzein, which in turn is metabolized to equol. This is similar to the animals' own hormone estradiol and can therefore bind to the estradiol receptors and affect reproduction. There is solid research that shows that the reproduction of ruminants such as cows and sheep is negatively affected by red clover in large quantities. There are ongoing research projects that investigate how monogastric animals such as pigs are affected by red clover as this is not yet so well described.
The work was carried out partly as a literature study which showed that red clover can have both positive and negative effects in ruminants. In lambs, feed consumption, protein intake and growth increase when feeding red clover. Dairy cows have been shown to have greater feed consumption, higher milk yield and a more desirable milk composition. Common for cows and sheep is that reproduction can be negatively affected by large intakes of red clover. This manifests as infertility, uterine prolapse, poorer pregnancy, more abortions, irregular heat cycles and incomplete development of the cervix leading to birth difficulties.
In addition to the literature study, the study involved compiling data from an ongoing research study that examines how much of the phytoestrogens are found in the feces and urine of sows fed red clover silage. The experiment lasted for four weeks for each group and sampling took place once a week. The samples were analyzed by chromatographic technique in a UHPLC machine that identifies, quantificate and separates the estrogens in the sample. The analysis results have been compiled and compared week by week on each hormone. The conclusion of the compilation is that phytoestrogens and equol occur in higher levels in the experimental group fed with red clover silage compared to the control group. This shows that pigs have the ability to produce equol, but how this in turn affects reproduction needs more research

Main title:Fytoöstrogener i rödklöver och dess effekter hos grisar och idisslare
Authors:Kristiansson, Desirée and Larsson, Linda
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena and Vu, Emy
Examiner:Lundh, Torbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Rödklöver, fytoöstrogener, reproduktion, idisslare, suggor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17799
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17799
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:09 Jun 2022 10:21
Metadata Last Modified:10 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics