Home About Browse Search
Svenska


Linton, Axel, 2022. Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
567kB

Abstract

Den biologiska mångfalden har minskat betydligt de senaste decennierna. Urbanisering är en av faktorerna. Samtidigt har det visat sig att städer besitter potential för hög biologisk mångfald beroende deras geografiska placering och unika habitat. Naturen förser oss med viktiga ekosystemtjänster och biologisk mångfald är nödvändigt för många av dem samt att ekosystemen ska behålla sin resiliens.
Denna litteraturstudies mål är att tydliggöra vikten av biologisk mångfald i urbana områden och beskriva hur dess bevarande kan uppnås.
Städers har unika egenskaper som innebär att de spelar en betydande roll i att bevara biologisk mångfald. De är i grunden artrika och därför viktiga för regional biologisk mångfald. Heterogena habitat som hittas i parker och på golfbanor förekommer inte i naturen.
Grönområden och biologisk mångfald bidrar också med så kallade ekosystemtjänster för oss människor. Exempel på detta är luftrening, värmereglering och positiv påverkan på vårt mående.
Heterogena habitat är centralt för att gynna biologisk mångfald i städer. Några viktiga inslag som noteras i detta arbete är gamla träd, död ved, vatten och strukturen på växtligheten.
Grönområdens placering och kopplingarna mellan dessa påverkar hur arter kan sprida sig genom staden.
Hur gräsmattor och buskage sköts kan påverka den biologiska mångfalden. Mindre intensiv skötsel är positivt för biologisk mångfald men kan verka slarvigt och ostädat för allmänheten. Att förmedla deras funktion är därför en god idé.
Många insatser för att gynna biologisk mångfald är enkla att genomföra, därför är en viktig punkt att viljan att genomföra dem och kunskapen om hur finns hos beslutsfattare och arbetare.

,

Biodiversity has dropped significantly in the last decades. Urbanization is a factor for this. At the same time cities have been shown to hold a potential for high biodiversity due to their geographic placements and unique habitats. Nature provides us with important ecosystem services and biodiversity is crucial to several of them and for ecosystems to keep their resilience.
The goal of this literature study is to make clear the importance of biodiversity in urban areas and to describe how their preservation can be achieved.
Cities have unique properties that mean they play a considerable roll in preserving biodiversity. They are naturally species rich and therefore important to regional biodiversity. Heterogenous habitats found in parks and on golf courses do not exist in nature.
Green spaces and biodiversity also contribute with so called ecosystem services for humans. Examples of this are: Air purification, heat regulation and a positive effect on human health.
Heterogenous habitats are central to promote biodiversity in cities. Important features written about in this essay are old trees, deadwood, water and the structure of vegetation.
How lawns and shrubbery are managed can affect biodiversity. Less intense management is positive to biodiversity but may seem careless and unkempt by the general public. To divulge the purpose of less management can therefore be a good idea.
Many conservation efforts for biodiversity are easy to perform, therefore an important point is that the will to perform them and the knowledge of how are present in decision makers and workers.

Main title:Hur kan man öka den biologiska mångfalden i urbana grönområden?
Authors:Linton, Axel
Supervisor:Haaland, Christine
Examiner:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Biologisk, mångfald, ekosystem, urban, städer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17754
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17754
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2022 08:21
Metadata Last Modified:19 May 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics