Home About Browse Search
Svenska


Winnberg, Veronika, 2021. Anpassningsbara kycklingar : Den tidiga utvecklingens betydelse för att minska stress hos värphöns. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur kycklingars tidiga uppväxtmiljö påverkar deras förmåga att anpassa sig och hantera stress. Djur som lever i en berikad miljö får större möjlighet att lära sig hantera fler utmaningar vilket kan leda till att de blir bättre på att hantera förändringar i miljön senare i livet. Det leder potentiellt att de upplever mindre rädsla och stress vilket skulle kunna främja djurvälfärden i en produktionsmiljö med många potentiella stressorer och utmaningar. Minskning av stress leder även till minskad sjukdom och ökad produktion vilket skulle gynna industrin på kort och lång sikt (Black, 1994). Arbetets hypotes är att kycklingar som under de 4 första veckorna i livet får större valmöjligheter i miljön kommer att ha lägre stressnivå och rädsla än de kycklingar som har haft färre valmöjligheter. Detta tankesätt grundar sig i att djur som får fler valmöjligheter även möter fler utmaningar och därför lättare kan anpassa sig till utmaningar (exempelvis stressfyllda situationer) senare i livet. Hypotesen baseras på predictive adaptive response (PAR) hypotesen som utgår ifrån att den tidiga utvecklingen är en möjlighet för individen att anpassa sig till den framtida levnadsmiljön. Unga (eller ofödda) individer kan på så sätt anpassa sin fenotyp för den framtida miljön baserat på indikationer från omgivningen. Anpassningen kan vara fysiologisk eller beteendemässig (Bateson et al., 2014).
Kycklingarna i studien bodde i 16 boxar med 22-23 fåglar i varje box. Hälften av fåglarna fick tillgång till en sorts sittpinne och en sorts strö (denna inredningsvariant benämns nedan no choice – NC) under livets första 4 veckor medan den andra hälften fick kontinuerlig tillgång till fyra sorters sittpinnar och fyra sorters strö under livets 4 första veckor (denna inredningsvariant benämns nedan choice – C). Varje sort som presenterades i C fanns representerade i två boxar av NC-variant. Därefter byttes inredningen i hälften av boxarna från choice till no choice (CN) eller från no choice till choice (NC). Kycklingarnas långvariga stressnivåer utvärderades genom att de utsattes för ett standardiserat beteendetest som anses mäta rädsla (tonic immobility test) samt ett immunologiskt test (heterofil/lymfocyt ratio). Tonic immo-bility test utfördes på hälften av fåglarna i varje box vid 4 och 7 veckors ålder (före och efter att hälften av fåglarna fick en miljöförändring). Blodprovstagning för uträkning av heterofil/lymfocyt ratio utfördes på hälften av fåglarna i varje box vid 6 veckors ålder (efter förändringen). Samma individer användes för TI- test och blodprovstagning. På grund av tidsbrist kunde denna studie enbart inkludera hälften av boxarna i studie av heterofil/lymfocyt ratio (box 9-16).
Resultat
Det fanns signifikanta skillnader gällande parametrar i tonic immobility test (duration av immobilitet, tid till första vokalisering, tid till första huvudrörelse och antal induktionsförsök) för alla behandlings-grupper mellan de två testtillfällena. Resultaten visar på att fåglarna är mindre rädda och stressade vid det andra testtillfället än vid det första testtillfället. Det fanns inga signifikanta skillnader vid parametrar i tonic immobility tester i jämförelse mellan behandlingsgrupperna.
Gällande H/L ratio sågs ingen signifikant skillnad mellan fåglar beroende på vilken inredning de haft under försökets tid. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupper gällande andel hete-rofiler i blodet. Beträffande andel lymfocyter i blodet sågs en tendens till skillnad mellan behandlings-grupper. Behandlingsgrupp C hade den högsta andelen lymfocyter i blodet och behandlingsgrupp N hade den lägsta andelen lymfocyter i blodet.
Ingen korrelation sågs på individnivå mellan TI-test och H/L-ratios.
Denna studie kan inte visa att nivån av valmöjligheter under livets fyra första veckor har betydelse för kycklingars stressnivå senare i livet.

,

The aim of this paper is to investigate how the habitat of chickens influences their adaptive plasticity and stress handling capability. Animals that live in a more diverse environment will be exposed to a wider array of experiences and challenges and therefore may have a greater ability to tackle challenges with less stress later in life. This is based on the predictive adaptive response (PAR) hypothesis which is based on the possibility that early development is an adaption possibility to future environment con-ditions. Juvenile animals have the opportunity to adapt their phenotype to the future environment based on indications from the present environment. Adaptions can be both physiological and behavioural (Bateson et al., 2014). An increased ability to cope with challenges improves animal welfare because it reduces stress and fear, especially during environmental changes. Reducing stress also reduces disease and increases production which is beneficial in a short- and long-term financial perspective (Black, 1994). The working hypothesis of this paper is that chicks that had a choice of litter and perches in their pens for the first 4 weeks of life will have greater adaptability later in life and as a result feel less stress and fear.
The chicks in this study were housed in 16 pens with 22-23 birds in each pen. Half of the birds only had access to one type of perch and one type of litter during the first 4 weeks of life (treatment no choice – NC). The other half had access to 4 types of litter and 4 types of perches during the same time period (treatment choice – C). When the chick was 4 weeks old the environment was changed in half of the pens with choice and half of the pens with no choice. This consisted of changing the choice environment to no choice or vice versa. The rest of the pens had some environmental change but not by changing the treatment. Stress levels of the chicks were evaluated by a standardised behavioural test designed to measure fear, tonic immobility (TI), and an immunological test, heterophil/lymphocyte (H/L) ratio. TI tests were performed on half of the birds from each pen when the chicks were 4 and 7 weeks old (before and after half of the chicks had a change in the environment). Blood sampling and H/L ratio were per-formed when the chicks were 6 weeks old (after a change in the environment for half of the chicks). Because of lack of time only half of the birds from half of the pens could be included in the study regarding H/L ratio (pen numbers 9-16). The same birds were tested each time.
Results
When comparing the results of the two TI sessions, there was a significant decrease in duration of TI, time to first vocalisation and time to first head movement. This is indicative of that the chicks were less afraid and stressed during the second TI-test. No significant differences were found between the differ-ent treatments in the two sessions.
There was no significant difference between treatment groups regarding H/L ratio. No difference was seen regarding the percentage of heterophils in the blood. There was a tendency to a difference between treatment groups regarding the percentage of lymphocytes in the blood.
No correlation was found between individual TI tests and H/L ratios.
This study could not show that the early environment had an impact on the chick’s levels of stress later in life.

Main title:Anpassningsbara kycklingar
Subtitle:Den tidiga utvecklingens betydelse för att minska stress hos värphöns
Authors:Winnberg, Veronika
Supervisor:Keeling, Linda
Examiner:Wichman, Anette
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:värphöns, stress, anpassning, tonic immobility, H/L ratio
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17752
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17752
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2022 08:04
Metadata Last Modified:19 May 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics