Home About Browse Search
Svenska


Petersson, Mathilda, 2022. Parasitbörda hos betande lamm : relaterat till avmaskning och avvänjningsålder. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Mag-tarmparasiter är ett kostsamt och energikrävande problem vilket varje fårlantbrukare behöver
hantera. I Sverige är de vanligaste parasiterna Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus spp. och
Haemonchus contortus. Infektion med de tidigare nämnda parasiterna kan vid en hög parasitbörda
resultera i en minskad tillväxt och kliniska symtom associerade med parasitär gastroenterit
respektive blodbrist. I dagsläget förlitar man sig i hög grad på avmaskning för hantering av en
infektion med mag-tarmparasiter. Anthelmintikaresistens är dock vidd spridd i världen och ställer
krav på alternativa strategier för hantering av mag-tarmparasiter inom fårnäringen. Betesplanering
är en viktig del i strategin mot parasiterna. Lammen är känsligast för infektioner, då immunitet ännu
inte utvecklats, och behöver introduceras till ett bete med lågt smittryck. En välanvänd strategi är
förflyttning av lammen till ett rent bete efter avvänjning, vilket kan minimera klinisk sjukdom.
Ytterligare har avvänjningsåldern föreslagits, i ett antal studier, ha en påverkan på hur väl
förstagångsbetande lamm hanterar en infektion med mag-tarmparasiter. Således avsåg denna studie
att undersöka hur lammens avvänjningsålder kan komma att påverka en infektion med magtarmparasiter.
49 bagglamm delades upp i fyra olika studiegrupper. Två grupper avvandes tidigt, vid cirka 10
veckors ålder, och två grupper avvandes sent, vid drygt 13 veckors ålder. Varje grupp flyttades till
ett rent bete efter avvänjning, av typen vallåterväxt. Ytterligare skilde grupperna åt beträffande
exponering för parasitbörda. Två av grupperna, en tidig respektive en sen avvänjning, exponerades
för en lägre parasitbörda. Den lägre parasitbördan uppnåddes genom att avmaska tackorna innan
betessläpp och lammen vid avvänjning. De övriga två grupperna var tänkta att exponeras för en
högre parasitbörda vilket uppnåddes genom att ingen avmaskning ägde rum i grupperna. Under
studieperioden togs träckprov från lammen var fjärde vecka med start vid första avvänjningstillfället. I samband med dessa provtagningar vägdes lammen. Träckproverna undersöktes med
modifierad McMaster-metod för att bestämma antal ägg i träcken. Vidare poolades träckproverna
från vardera gruppen vilka senare artbestämdes med hjälp av Droplet digital polymerase chain
reaction med primers för H. contortus, T. circumcincta och Trichostrongylus spp.
Studiens resultat antyder att avvänjningsåldern kan ha en påverkan på hur väl lammen hanterar en
infektion med mag-tarmparasiter men studiens design begränsar möjlighet till att dra slutsatser kring
detta. Däremot så verkar en introduktion till betet vid en ung ålder skyddande för en hög parasitbörda. Vidare indikerar resultaten att avmaskning av tackor innan betessläpp och av lammen i
samband med avvänjning inte alltid är nödvändigt för att undvika klinisk sjukdom. Däremot är
avmaskning viktigt för att hålla beten rena, undvika kontamination och för att vid behov hantera en
hög parasitbörda. Träckprov rekommenderas innan betessläpp av tackor och vid avvänjning av
lammen för att kunna behandla vid behov. Det verkar skyddande för lamm att introduceras till betet
vid en ung ålder och avvänjs vid en högre ålder för en god tillväxt, men skyddande med en tidig
avvänjning för en infektion med H. contortus.

,

Gastrointestinal nematodes (GIN) are a widespread problem in sheep farming. It causes animal
health problems which leads to economic losses due to production losses and treatment costs. In
Sweden, the most common GIN parasites are Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus spp. and
Haemonchus contortus. These parasites can cause, in high levels, symptoms associated with
parasitic gastroenteritis or anemia. The control practice is dependent on anthelmintic drugs. Unfortunately, resistance against anthelmintic drugs (AR) is a real problem that requires other strategies
such as plans associated with grazing and weaning. Lambs are the most sensitive animals in a herd,
due to not yet developed immunity, and require a pasture with a low parasite load. A well-used
strategy is to move the lambs to a clean pasture right after weaning. This strategy is proven to
minimize clinical disease of lambs. The age of weaning has in some studies shown to be a potential
factor to reduce the effect of GIN parasites. This study intended to investigate this further.
The experimental groups consisted of 49 ram-lambs distributed in four groups which differed in the
age of weaning and treatment protocol. Two of the groups were weaned at approximately 10 weeks
of age and the other two groups at just over 13 weeks of age. After weaning each group was allocated
to a clean ley pasture. Further, the groups differed regarding exposure to parasites. Two of the
groups, one weaned early and one weaned late, were dewormed, with 0,8 mg/ml/kg ivermectin
(Ivomec®) per kg body weight, in connection to weaning. The same groups shared a pasture preweaning with ewes that were dewormed before turn-out. In the two remaining groups, no deworming
took place, neither for the lambs nor the ewes. During the experimental period, the body weights of
lambs and collection of faecal samples were conducted four times. The faecal samples were analyzed
using a modified McMaster method to determine faecal egg count. Droplet digital polymerase chain
reaction was used to determine the proportion of T. circumcincta, Trichostrongylus spp. and H.
contortus in the faecal samples.
The results of the study show that weaning-age may affect the average daily weight gain of lambs
infected with GIN parasites, but the study design makes it difficult to draw conclusions. Further,
lambs weaned at an older age can have a comparable weight gain, as the lambs that were dewormed
and therefore exposed to a lower parasite burden, despite GIN infection. The results indicate that
deworming may not be necessary to avoid clinical disease and production losses due to GIN
infection, if other strategies are put into practice. However, deworming may be crucial to minimize
parasitic contamination of pastures. A very important part is the faecal samples to enable monitoring
of the GIN infection and to deworm when necessary. It’s recommended to analyze faecal samples
of the ewes before turn-out and of the lambs related to weaning. The result of the study indicates
that an introduction of lambs to pasture at an early age and weaning at just over 13 weeks of age
may have protective properties against GIN infection. On the contrary, early weaning may have a
protective effect on infection with H. contortus.

Main title:Parasitbörda hos betande lamm
Subtitle:relaterat till avmaskning och avvänjningsålder
Authors:Petersson, Mathilda
Supervisor:Högberg, Niclas and Höglund, Johan
Examiner:Grandi, Giulio
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:mag-tarmparasiter, får, förstagångsbetande lamm, PGE, EPG, avvänjningsålder, avmaskning, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17686
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17686
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2022 06:12
Metadata Last Modified:28 Apr 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics