Home About Browse Search
Svenska


Sjölund Söderlind, Jennie, 2022. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på
skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett
tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena
arter samt arter med tornar och taggar. I norra Sverige är odlingsklimatet kallare och växtmaterial
behöver en större härdighet än vad som krävs i de lägre växtzonerna vilket påverkar vilket
växtmaterial som är tillgängligt. Denna uppsats har undersökt hur man arbetar med växtmaterial
för norra Sveriges skolgårdar och hur stor artrikedomen av vedartade växter på skolgårdar är.
Frågeställningarna som uppsatsen utgått ifrån är; vilka kriterier som är viktiga för växter på
skolgårdar och hur stor artdiversiteten är på skolgårdarna i norra Sverige.
En litteraturstudie har utförts för att ta reda på vilka kriterier som är viktiga för växtval på
skolgårdar och en fallstudie har utförts för att ta reda på hur stor artdiversitet det råder på
skolgårdar i norra Sverige. Detta utfördes genom att kontakta kommuner i norra Sverige för att få
reda på vilka växtval som används i dagsläget på skolgårdarna. Dessa växtlistor har sammanställts
för varje kommun och därefter har även skolgården med mest artdiversitet jämförts med
skolgården med minst artdiversitet. Resultaten i studien visar på att de kriterier som anses viktiga
vid växtval för skolgårdar är att de är ett tåligt material, kan bidra till lek och lärande, ej giftiga
eller har taggar eller tornar samt att de kan bidra till biologisk mångfald. Studien visade att om
man jämförde skolgårdarnas artdiversitet med ett koncept utformat för artdiversitet i stadsmiljö så
saknades det artdiversitet hos undersökta kommuners skolgårdar. Samtidigt som konceptet kanske
inte är applicerbart på skolgårdar på grund av att skolgårdar har tuffare kriterier för växtmaterial
än vad stadsmiljön har. Det resultatet däremot visade var vilka släkten och vilka arter som är mest
representerade på dessa skolgårdar.

,

The purpose of this thesis is to investigate which criteria that are important in plant selection for
northern Sweden and find out how rich the woody species diversity is. Schoolyards often have a
tougher climate such as wear and tear and soil compaction, and care has to be taken to avoid
allergenic species and species with spines and thorns. In northern Sweden, the climate is colder
and plant material needs a higher hardiness than what is required in the lower plant zones, which
affects which plant material is available. This essay has investigated how to work with plant
material for northern Sweden and how great the biological diversity is. The issues on which the
essay is based on are; which criteria are important for plants on schoolyards in northern Sweden
and how great the woody species diversity is on the schoolyards in northern Sweden.
A literature study has been carried out to find out which criteria are important for plant selection
on schoolyards and a case study has been carried out to find out how much woody species
diversity there is on schoolyards in northern Sweden. This was done by contacting municipalities
in northern Sweden to find out which plant choices are currently used in schoolyards. These plant
lists have been compiled for each municipality and the schoolyard with the most woody species
diversity has been compared with the schoolyard with the least woody species diversity. The
results of the study show that the criteria that are considered important when choosing plants for
schoolyards are that they are a durable plant material, can contribute to play and learning, are
non-toxic, have no spines and thorns and that they can contribute to woody species diversity. The
study showed that if one compared the woody species diversity of schoolyards with a concept
designed for woody species diversity in an urban environment, there was a lack of woody species
diversity in every schoolyard in the included municipalities. On the other hand, the concept may
not be fully applicable to schoolyards due to the fact that schoolyards have tougher criteria for
plant material than an urban environment has. The result, however, showed which genus and
which species are most represented on these schoolyards.

Main title:Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige?
Subtitle:och hur stor är artdiversiteten?
Authors:Sjölund Söderlind, Jennie
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Wiström, Björn and Ignell, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Artdiversitet, vedartade växter, zon 5, zon 6
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17668
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17668
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2022 07:31
Metadata Last Modified:14 Apr 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics