Home About Browse Search
Svenska


Rastamo, jenny, 2022. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Marknaden för snittblommor har ökat markant det senaste decenniet och en stor del importeras via
Holland från utvecklingsländer, som Kenya, Ecuador och Colombia Arbetsvillkoren på de här
blomsterodlingarna är ofta dåliga med låga löner och tvivelaktig arbetsmiljö. Som motreaktion
startade Slow flower-rörelsen i USA för knappt 10 år sedan för att lyfta inhemsk
snittblomsproduktion och koppla samman blomsterodlare med konsumenter. Sedan dess har Slow
Flowers spridits över västvärlden och kom till Sverige för några år sedan. År 2020 startade den
svenska motsvarigheten Snittblomsodlare i Sverige som gått från ett 20-tal medlemmar till drygt
130 yrkesverksamma blomsterodlare två år senare. Den nya generationens odlare odlar småskaligt
på friland och många enligt ekologiska principer. I ekologisk odling är växtföljd ett viktigt verktyg
i det förebyggande växtskyddsarbetet och efter kontakt med de stora rådgivande aktörerna i Sverige
stod det klart att kunskapen kring växtföljd i blomsterodling var låg. För att undersöka hur växtföljd
kan användas i blomsterodlingar har sju blomsterodlare intervjuats och litteraturstudier utförts.
Resultatet visar att blomsterodlare i Sverige odlar i mindre skala och ofta i fasta upphöjda
odlingsbäddar. Täckodling är en vanlig strategi mot ogräs, för att behålla markfukt och för att bygga
en hälsosam jord. Många av blomsterodlarna har funderingar kring växtföljd men har inte verktyg
och kunskap att göra en välgrundad planering, däremot används ofta samodling som strategi för att
effektivisera odlingsytan och för att gynna biologisk mångfald. De blommor som dominerade i
snittbloms-odlingarna var solros, dahlia, rosenskära, sommaraster, zinnia, lejongap och luktärt, samt
tulpan och olika sorters prydnadsgräs. Många av de arterna tillhör växtfamiljen Asteraceae vilket
gör att skadedjur och sjukdomar har flera värdväxter att angripa. Några av de faktorer som är viktiga
att ta hänsyn till i planering av växtföljd är just växtfamilj, men också odlingsplatsen och valt
odlingssystem.

,

The market for cut flowers has increased significantly over the last decade and a major part are
imported via Holland from developing countries such as Kenya, Ecuador, and Colombia, where the
workers often have low wages and dubious working conditions. In response, the Slow flower
movement in the United States started almost 10 years ago to promote domestic cut flower
production and connect flower farmers with consumers. Since then, Slow Flowers has spread across
the western world and came to Sweden a few years ago. In 2020, the Swedish equivalent
Snittblomsodlare i Sverige was founded and went from about 20 members of professional flower
farmers to just over 130 members in two years. The new generation of flower farmers grow in a
small-scale field production and many of them according to organic principles. In organic farming,
crop rotation is an important tool in the preventive plant protection, and after contact with the major
advisory actors in Sweden, it was clear that knowledge about crop rotation in cut flower cultivation
was low. To research how crop rotation can be used in flower farms, seven flower farmers were
interviewed and literature studies were carried through. The results shows that flower farmers in
Sweden grow on a small-scale and often in raised cultivation beds. Mulching with organic materials
is a common strategy against weeds, to retain soil moisture and to build a healthy soil. Many of the
flower farmers have thoughts about crop rotation but do not have the tools and knowledge to make
a good planning, however, co-cultivation is often used as a strategy to make the farm more efficient
and to promote biological diversity. The flowers that dominated in the cut flower farms were
sunflower, dahlia, cosmos, china aster, zinnia, snapdragon, and sweet pea, as well as tulips and
various kinds of ornamental grasses. Many of these species belong to the botanical family
Asteraceae, which means that many pests and diseases have several host plants. Some of the factors
that are important to consider when planning a crop rotation are botanical family, but also the field
characteristics and the chosen cultivation system.

Main title:En blomstrande odling
Subtitle:växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.
Authors:Rastamo, jenny
Supervisor:Spendrup, Sara and Nordmark, Lotta
Examiner:Rosberg, Anna Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:snittblommor, växtföljd, friland, annueller, blomsterodling, jordhälsa, växtskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17667
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2022 07:24
Metadata Last Modified:14 Apr 2022 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics