Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Johanna, 2010. Arboretet i Skäftekärr : historik, inventering och åtgärdsförslag. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Arboretet i Skäftekärr ligger i Böda socken på norra Öland. Trädsamlingen ligger intill en jägmästarbostad som var bebodd från mitten av 1800-talet och ända fram till ungefär 1980. Då var Domänverket ägare av arboretet och ytterligare cirka 5000 hektar barrskog som täcker nästan hela norra delen av Öland. Området blev en kronopark under 1800-talet och idag är det en del av den nya ägaren, Sveaskogs, Ekopark Böda. Arboretet påbörjades under andra halvan av 1800-talet av dåvarande jägmästare J E Boman som var mycket intresserad av främmande växtmaterial. Han planterade in mängder av exoter och än idag står många av dessa träd kvar i arboretet.
Det huvudsakliga syftet med detta arbete har varit att genomföra en inventering av trädindividerna i arboretet och utefter denna komma fram till förslag på åtgärder för platsens framtida utveckling. För att få en djupare förståelse om platsens geografi, klimat och historia har en litteraturstudie genomförts och presenteras före inventeringen i detta arbete.
Inventeringen av arboretet förbereddes genom att granska en tidigare inventering som gjorts av platsen från 1999, genomföra ett par intervjuer bland annat med Björn Lüning som gjort den föregående inventeringen samt genom att ta fram de bedömningsgrunder som ansågs vara lämpliga att använda. Dessa var, förutom trädnummer, vetenskapligt namn och planteringsår: omfång i brösthöjd, vitalitet (skala A, B eller C där A är ett fullt vitalt träd, B är ett vitalt träd som behöver en åtgärd och C är ett träd som har stora skador och/eller ett allvarligt angrepp som snart kommer leda till dess död), åtgärd samt övrigt. Själva inventeringen gjordes under en vecka i april 2010 med ett par återbesök av platsen senare under våren. Arboretet delades in i sju olika områden. Varje delområde beskrivs övergripande och samtliga träds positioner är markerade på kartskisser.
Efter detta sammanställdes inventeringsmaterialet och för att kunna få ett så bra upplägg som möjligt studerades ett par andra åtgärdsförslag och skötselmanualer. Studien resulterade så småningom i riktlinjer för åtgärdsförslag. Åtgärderna som sedan presenteras delas upp i två olika kategorier, dels de generella som gäller för hela parken och dels de specifika för de olika delområdena som parken utgörs av. I de sistnämnda finns även förslag till plantering av ett antal specifika trädindivider. De specifika förslagen baserades på de examensarbeten som diskuteras i riktlinjerna, tillsammans med en föreläsning i kursen Trädvård och Malmö stads skötselmanual. De generella förslagen baserades på Klaus Vollbrechts bok Träd – deras biologi och vård (2007).
Åtgärdsförslagen visar på ett antal viktiga insatser i arboretet. Många gånger handlar det om beskärning, både uppbyggnadsbeskärning och riskbeskärning. Det handlar ofta också om att ge relativt nyplanterade träd alla förutsättningar för att kunna etablera sig väl, till exempel en ordentlig planteringsgrop och riktigt med vatten. Det föreslås även att många träd som planterades för cirka tio år sedan byts ut då de inte fått någon etableringsskötsel vilket lett till att de har dött eller håller på att dö.
I arbetet behandlas endast träden i arboretet, alla buskar lämnas utanför både inventering och åtgärdsförslag. Detta på grund av att tiden inte räckte till men för att kunna sköta arboretet optimalt bör därför en inventering göras även av buskarna.

Main title:Arboretet i Skäftekärr
Subtitle:historik, inventering och åtgärdsförslag
Authors:Andersson, Johanna
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:Brunnström, Åse
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:skötselplaner, skötselåtgärder, inventering, arboretum, Skäftekärr
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-302
Language:Swedish
Deposited On:09 Sep 2010 09:16
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page