Home About Browse Search
Svenska


Sjöholm, Elinor, 2022. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att utfodra sina hundar med färskfoder, raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de
senaste åren. Förespråkare framhåller hur RMDB är det bästa nutritionella valet och kan förbättra
hundarnas hälsa. Andra mer kritiska författare nämner risk för gastrointestinal skada, tandfrakturer
samt risk för att orsaka sjukdom hos både djur och människa som kommer i kontakt med eventuella
smittoämnen från fodret. Syftet med studien var att se om det finns någon skillnad i förekomst av
sjukdomar såsom kräkningar, diarré, tandfraktur samt tarmruptur hos hundar som utfodras med
RMBD i jämförelse med hundar som utfodras med värmebehandlat foder.
Studien baseras på informationsinhämtning från journaler på SLU Universitetsdjursjukhus, från 458
patienter med magproblem, 21 med tandfrakturer och två patienter med både magproblem och
tandfraktur vilka inkluderades i både gruppen med magproblem samt tandfraktur. Inga besök med
tarmruptur registrerades under angiven studieperiod. 46 % (n= 210) av hundarna som besökte
djursjukhuset för magproblem utfodrades med kommersiellt värmebehandlat foder, 12 % (n= 56)
hade inslag av RMBD i sin diet, två hundar fick hemlagad mat och 41 % (n= 190) angav inte vad
de utfodrats med. Av de som besökte för tandfraktur utfodrades 19 % (n= 4) med kommersiellt
värmebehandlat foder, 14 % (n= 3) hade inslag av RMBD i sin diet och för 67 % (n= 14) var
utfodring ej angiven. Att så pass många inte hade uppgett vad de utfodrats med gör det svårt att dra
slutsatser kring resultaten.
Risken för gastrointestinala skador i samband med utfodring med RMBD tas upp i flera artiklar,
men det behövs fler vetenskapliga studier för att kunna dra en slutsats om utfodring med RMBD
innebär en ökad risk för gastrointestinala skador eller inte. Även risken för tandfrakturer i samband
med utfodring med RMBD tas ofta upp i litteraturen, och nära 50 % av de med tandfraktur i denna
studie som angav utfodringstyp uppgav att de åt RMBD. Det var dock många som ej uppgett
utfodringstyp och det går därför inte att säga att RMBD skulle öka risken för tandfrakturer. I flera
andra studier var det vanligt att hundar i rasgrupp 1 utfodrades med färskfoder. I hundrasgrupperna
är hundarna grupperade efter antingen gemensam bakgrund eller arbetsområde. I denna studie var
det flest hundar antalsmässigt i rasgrupp 1 och 9 som åt färskfoder, medan hundar i grupp 10
utmärkte sig procentuellt med över 40 % hundar som utfodrades med färskfoder. I grupp 1 ingår
vall- boskaps och herdehundar, grupp 9 består av sällskapshundar och grupp 10 består av vinthundar.
Över 40 % av de hundar i rasgrupp 10 som besökte för kräkning, diarré eller tandfraktur utfodrades
med RMBD.
Utan statistiska analyser går det ej i denna studie att med säkerhet säga om det finns ett samband
eller inte mellan utfodring med RMBD och kräkning, diarré, tandfraktur eller tarmruptur.
Nyckelord: RMBD, Raw meat based diets, kräkning, diarré, tandfraktur, tarmruptur, färskfoder,
BARF

,

Feeding dogs raw meat based diets, RMBD, has increased in popularity in recent years. Proponents
emphasize how RMDB is the best nutritional choice and can improve the health of dogs. More
critical researchers mention the risk of gastrointestinal injury, tooth fractures, and disease in both
animals and humans in contact with possible infectious agents. The purpose of this study is to
investigate if there is any difference in the incidence of vomiting, diarrhea, tooth fracture and
intestinal rupture in dogs fed RMBD compared to dogs that fed heat treated feed.
The study is based on information gathered from medical records at SLU University Animal
Hospital (UDS), where information was collected from 458 patients with gastrointestinal disease
(vomiting or diarrhea) and 21 patients with tooth fractures. Two patients had both gastrointestinal
disease and tooth fracture and where therefore included in both gastrointestinal disease and tooth
fracture. No visits with intestinal rupture were recorded during the specified study period. 46% (n=
210) of dogs who visited for gastrointestinal disease were fed commercially heat treated feed,
RMBD were included in the diet for 12% (n= 56) of the dogs, two dogs received home-cooked food
and for 41% (n= 190) feeding was not specified. Of those who visited for tooth fracture, 19% (n=
4) were fed commercially heat-treated feed, 14% (n= 3) had RMBD in their diet, and for 67% (n=
14) feeding was not specified. Due to the fact that the type of diet of many patients was not
documented in their medical record, it is difficult to make any conclusions regarding the risk of
feeding dogs with RMBD.
The risk of gastrointestinal damage associated with feeding with RMBD is addressed in several
articles, but more scientific evidence is needed to conclude that feeding with RMBD affects the risk
of gastrointestinal damage or not. The risk of tooth fractures associated with RMBD is also often
addressed in the literature, and close to 50% of those with a tooth fracture who had their feeding
type documented indicated that they were fed RMBD. However, many did not specify the type of
feeding and therefore it is not possible to conclude that RMBD would increase the risk of tooth
fractures or not. In several other studies, it was common for dogs in breed group 1 to be fed RMBD.
In the breed groups, breeds are grouped by either common background or work area. In this study,
the highest number of dogs who were fed RMBD were in group 1 and 9, while dogs in group 10
excelled in percentage terms. Group 1 includes herd, livestock and shepherd dogs, group 9 consists
of companion dogs and group 10 consists of sighthounds. Over 40% of dogs in breed group 10 who
visited for vomiting, diarrhea or tooth fracture were fed RMBD.
Without statistical analyses, it is not possible in this study to say with certainty whether there is a
connection or not between feeding with RMBD and vomiting, diarrhea, tooth fracture or intestinal
rupture.
Keywords: RMBD, Raw meat based diets, vomiting, diarrhea, tooth fracture, intestinal rupture, raw
feed, BARF

Main title:Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring
Authors:Sjöholm, Elinor
Supervisor:Lindqvist, Hanna
Examiner:Hansson, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:RMBD, Raw meat based diets, kräkning, diarré, tandfraktur, tarmruptur, färskfoder, BARF
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17631
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17631
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2022 08:35
Metadata Last Modified:24 Mar 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics