Home About Browse Search
Svenska


Adlers, Sara, 2022. Går det att öka graden av självförsörjning? : en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett omtalat uttryck är LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) påstående om att ”varannan tugga i Sverige är importerad”. Det innebär att Sveriges totala självförsörjningsgrad uppgår till 50 procent och landet är därmed beroende av importhandel. Svensk nötköttsproduktion har en stor betydelse för jordbrukets uthållighet. Nötkreatur beskrivs som ”motorn för matproduktion” i Sverige och är därmed en viktig förutsättning för att kunna säkra en bättre självförsörjning av mat i händelse av krig eller annan händelse. Självförsörjningsgraden av nötkött i Sverige har förändrats över tid. Enligt Jordbruksverket har nötkreaturen i Sverige inte varit så få till antalet sedan 1981, då husdjursstatistiken grundades. Sverige har sedan början på 1800-talet varit nettoexportör av spannmål. Självförsörjningsgraden är över 100 procent och landet producerar mer än vad som konsumeras. Under ett år då spannmålsskörden har gett normalstora skördar exporteras hälften till andra länder, vilket gör Sverige till en stor exportör inom spannmål.
Den här uppsatsen syftar till att bidra med förståelse för hur Sveriges självförsörjningsgrad kan ökas med avseende på nötköttsproduktion. För att förstå vilka faktorer som påverkar självförsörjningsgraden behöver läsaren även förstå vilka marknadsvillkor som finns och hur attityder påverkar producenternas beslutsfattande. Producenterna påverkas av marknadsvillkoren, utifrån dessa tar producenterna beslut som sedan påverkar självförsörjningsgraden. De produktioner som jämförs är nötkött och spannmål.
De teoretiska ramverk som uppsatsen grundas på är beslutsteori, teorier om attityder samt SWOT-analys. Uppsatsen är utförd genom kvalitativ forskningsmetod, med en narrativ litteratur-genomgång. Fem respondenter intervjuades och fick besvara de frågor som redogörs i bilaga 1. Deras svar återges i kapitel 4.
Uppsatsens resultat visar att olika marknadsmässiga villkor för produktionerna har skapat de attityder som finns bland människor i samhället. Eftersom det är människor som bestämmer vilka marknadsvillkor som ska finnas, kan det konstateras att producenternas beslutsfattande tydligt kan kopplas ihop med individers attityder. Producenternas beslut angående sina verksamheter är ett resultat av de marknadsvillkor som finns. Producenternas beslut resulterar i sin tur i den självförsörjningsgrad som Sverige har.

,

A famous expression made by LRF (Lantbrukarnas riksförbund) is that “every other bite in Sweden is imported”, alluding to Sweden's self-sufficiency rate amounting to 50 percent. It is because of this that Sweden’s economy and welfare is therefore dependent on import-trading. Swedish beef production is of great importance for the continuance of local agriculture in Sweden. Cattle are described as the "coal of food production" in Sweden and are therefore an important asset for improving self-sufficiency of food. In the event of war or other devastating events, being able to be self-sufficient in terms of food production will be critical for our country. The self-sufficiency rate of beef production in Sweden has changed over time. According to the Swedish Board of Agriculture, the cattle population in Sweden has not been as low as it is right now since 1981, when the livestock statistics were founded. Since the beginning of the 19th century, Sweden has been a net exporter of grain and the self-sufficiency rate for local grain production is over 100 percent. Sweden produces more grain than needed, even when the grain harvest has been meager, half of the total grain production is exported to other countries.
This paper aims to contribute with an understanding of how Sweden’s degree of self-sufficiency can be increased with regard to beef production. To understand the factors that affect the degree of self-sufficiency, the reader also needs to understand what market conditions that do exist and how attitudes affect producers’ decision-making. The producers are affected by the market conditions, based on these the producers make decisions which then affect the degree of self-sufficiency. The productions that are compared are beef and grain.
The theoretical framework on which this thesis is based on is decision theory, theories of attitudes and SWOT analysis. This paper is carried out through a qualitative research method, with a narrative literature review. Five respondents participated in the interview and were asked to answer the questions described in Annex 1. Their answers are reproduced in Chapter 4.
The results of this paper show that different market conditions for the productions have created the attitudes that exist among people in society. Since it is people who decide what market conditions should exist, it can be stated that producers’ decision-making can be clearly linked to individuals’ attitudes. The producers’ decisions regarding their operations are a result of the market conditions that exist. The producers’ decisions in turn result in the degree of self-sufficiency that Sweden has.

Main title:Går det att öka graden av självförsörjning?
Subtitle:en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion
Authors:Adlers, Sara
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1413
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:attityder, attitydförändringar, beslutsteori, EU, marknadsvillkor, nötköttsproduktion, självförsörjning, spannmålsproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17609
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17609
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:11 Mar 2022 08:47
Metadata Last Modified:12 Mar 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page