Home About Browse Search
Svenska


Rubensson, Nils, 2022. Processeffektivisering vid hyvling : en analys av operatörernas förutsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En stor del av Sveriges yta är täckt av skog och den har en viktig roll i Sveriges ekonomi. Under 2020 bidrog skogssektorn med ett exportvärde på 145 miljarder kronor och sektorn sysselsätter 115 000 människor årligen. Industrin har dock haft svårt att nå god lönsamhet under åren. Utveckling och förbättringar av värdekedjor är viktigt i ett led att nå ökad lönsamhet, där ständiga kostnadseffektiviseringar och ökad produktivitet är centrala.
Effektiva leverantörskedjor ses som en viktig del för att ett bolag ska vara konkurrenskraftigt, och det framhålls att konkurrensen äger rum mellan leverantörskedjor snarare än mellan bolag. Dock är det inte bara effektiviteten mellan leverantörskedjor som utmärker ett konkurrenskraftigt bolag, de måste även vara effektiva i sin hantering av interna processer. Genom att effektivisera processer uppnås kortare ledtider, vilket i sig bidrar till minskade lager och så även minskade kostnader.
En viktig del i att effektivisera processer är att säkerställa personalens kompetens. Studier har visat att personalstrategier kan påverka ett företags lönsamhet positivt, som kan innefatta utbildning, eftersträva lagkänsla och involvering i förbättringsarbetet. Personalen är dem som står närmast processerna och bör således vara med och utveckla dessa. I ett hyvleri är produktionen till stor del automatiserad, men manuellt arbete förekommer i form av kvalitetsgranskning, emballering och produktionsstopp. Genom att tillhandahålla hyveloperatörerna med bästa möjliga förutsättningar ökar chanserna för att förhindra eller korta driftstoppen.
Syftet med studien var att identifiera orsaker som orsakar driftstopp och vad som påverkar längden av driftstoppen, samt att undersöka hur informationshantering kan bidra till att förhindra eller förkorta driftstoppen.
Studien utfördes i form av en fallstudie på Derome Timbers hyvleri i Kinnared. Både kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpades för att angripa problemet från flera vinklar, där driftdata analyserades tillsammans med data från deltagande observationer och fokusgruppsintervjuer med samtliga operatörer. Insamlade data analyserades utifrån teorier kring Human Resource Management, Lean Production och Total Quality Management. Varpå åtgärdsförslag togs fram för att minska stopptiden i hyvleriet.
Resultatet visade att flera orsaker bidrog med majoriteten av stopptiden, där bakomliggande faktorer kunde spela en stor roll. Faktorerna som påverkade körtiden var brist på utbildning, avsaknad av rutiner och instruktioner, oordning och bristande kommunikation i förbättringsarbetet.

A large part of Sweden's area is covered by forest, and it plays an important role in Sweden's economy. In 2020, the forest sector contributed with an export value of SEK 145 billion and the sector employs 115,000 people annually. However, the industry has difficulty achieving good profitability over the years. Development and improvements of value chains are important in a phase to achieve increased profitability, where constant cost efficiencies and increased productivity are central.
Efficient supply chains are seen as an important part of a company's competitiveness, and it is emphasized that competition takes place between supply chains rather than between companies. However, it is not only the efficiency between supply chains that distinguishes a competitive company, but they must also be efficient in their handling of internal processes. By streamlining processes, shorter lead times are achieved, which contributes to reduced inventories and thus also reduced costs.
An important part of streamlining the processes is ensuring personal skills. Studies have shown that personnel strategies can have a positive effect on a company's profitability, which can include training, striving for team spirit and involvement in the improvement work. The staff are the ones closest to the processes and should therefore be involved in developing these. In a planing mill, production is largely automated, but manual work occurs in the form of quality review, packaging, and production stoppages. By providing the operators with the best possible conditions, the chances of preventing or shortening downtime increase.
The purpose of the studies was to identify the cause that causes downtime and what is affecting the time during downtime, and to investigate how information management can contribute to preventing or shortening downtime.
The study was carried out in the form of a case study at Derome Timber's planing mill in Kinnared. Both quantitative and qualitative methods were applied to approach the problem from several angles, where operational data were analyzed together with data from participatory observations and focus group interviews with all operators. Collected data were analyzed based on theories about Human resource management, Lean production and Total Quality Management Whereupon measures were drawn up to reduce the downtime in the planing mill.
The results showed that several causes contributed to most of the downtime, where underlying factors could play a major role. The factors that affected the driving time were lack of training, lack of routines and instructions, disarray and lack of communication in the improvement work.

Main title:Processeffektivisering vid hyvling
Subtitle:en analys av operatörernas förutsättningar
Authors:Rubensson, Nils
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Lindhagen, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:38
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:HRM, hyvleri, lean, processeffektivisering, processer, rutiner, sågverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17600
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17600
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Production economics
Forestry production
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2022 09:28
Metadata Last Modified:11 Mar 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics