Home About Browse Search
Svenska


Neil, Maria, 2022. Förändringar i vilo-EKG hos hästar med dynamiska obstruktioner i de övre luftvägarna. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hästar med övre luftvägsobstruktioner har visat sig vara predisponerade för utvecklingen av arytmier. Även om dessa är relativt vanligt förekommande i återhämtningsfasen är en ökad förekomst
alarmerande då ventrikulära arytmier tros vara den vanligaste anledningen till de plötsliga dödsfall
som sker på banorna.
Det är känt att ökad träning leder till hypertrofi av hjärtmuskulaturen hos så väl hästar som hos
andra djurarter, detta för att kunna leva upp till kravet om en ökad hjärtminutvolym. Hypertrofi av
hjärtmuskulatur utgör en risk för utvecklandet av både blåsljud och arytmier. Vi vet ännu lite om
hur hästarnas hjärtan påverkas av syrebrist och får därför förlita oss på paralleller till andra arter.
Man har där kunnat konstatera att syrebrist ger en än större hypertrofi än den som orsakas av enbart
träning. Hos människor har intermittent hypoxi också visat sig kunna leda till arytmier.
Dynamiska luftvägsobstruktioner är relativt vanligt förekommande hos våra tävlingshästar.
Dessa tros till största del orsakas av nerv- och muskelskador till följd av exempelvis infektioner och
trauman. I vissa fall är problemen medfödda. Beroende på vilka nerver och muskler som drabbas
uppstår olika typer av fellägen som påverkar luftflödet i varierande grad.
Vi har i denna studie tittat på hur några av dessa luftvägsdiagnoser korrelerar med förändringar
i hästarnas vilo-EKG. Data för studien består av vilo-EKG samt viloendoskopi av de övre
luftvägarna och arbetsendoskopi för att ställa en så korrekt luftvägsdiagnos som möjligt. Hästarna
som ingått i studien är uteslutande travhästar i tävlingskondition, både varm- och kallblodiga. Vi
kan konstatera att andelen onormala T-vågor är högre hos hästar med obstruktiva förändringar. Hur
dessa T-vågsförändringar korrelerar med utvecklandet av de ventrikulära arytmier som tidigare setts
hos dessa grupper av hästar är oklart då inget arbets-EKG ingått i studien.

,

Horses with upper airway obstructions have been showed to be predisposed to the development of
dysrhythmias. Although these are relatively common during the recovery phase, an increased incidence is alarming since ventricular arrhythmias are considered to be the most common cause of
sudden deaths that occur on the racetracks.
Exercise-induced cardiac remodeling has been reported in a large number of species as a natural
response to the requirements of an increased cardiac output. The myocardial hypertrophy may lead
to development of cardiac murmurs as well as arrhythmias. Little is yet known about how hypoxia
affects the equine heart. By drawing parallels to other species, we can learn wheather hypoxia may
induce a myocardial hypertrophy that is greater than the one that develops solely after increased
exercise. It has also been shown that intermittent hypoxia can induce arrhythmias in humans.
Dynamical upper airway obstructions are a relatively common finding in racehorses. These are
thought to occur due to nerve- and muscle damage as a result of, for example, infections or trauma.
In some cases, these obstructions are congenital. Depending on which nerves and muscles are
affected, different types of obstructions arise that compromises the airflow in various degrees.
In this study we aimed to investigate if changes in the resting electrocardiograms can be found
and correlated to upper airway obstructions. Statistics in this study were based upon resting ECGs
as well as resting endoscopy of the upper airways and overground endoscopy to establish the most
accurate airway diagnosis. The horses included in the study were exclusively trotters, cold- and
warmblooded, in racing condition. We conclude that the proportion of abnormal T-waves was higher
in horses with obstructive changes. How the abnormal T-waves correlate with the development of
ventricular dysrhythmias previously seen in these groups of horses is yet unknown as no exercise
ECG was included in the study.

Main title:Förändringar i vilo-EKG hos hästar med dynamiska obstruktioner i de övre luftvägarna
Authors:Neil, Maria
Supervisor:Riihimäki, Miia and Ekfalk, Anders and Kvart, Clarence
Examiner:Pringle, John
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:DDSP, felläge av mjuka gommen, upprättstående struplock, stämbandsförlamning, gomsegelhöjning, T-vågor, ventrikulära arytmier, endoskopi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17552
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17552
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2022 07:11
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:32

Repository Staff Only: item control page