Home About Browse Search
Svenska


Åkesson, Amelia, 2022. Inflammationsmarkörer hos nöt : Kinetik av serumamyloid A (SAA) och fibrinogen vid inflammation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Inflammation är en central del i det medfödda immunförsvaret och är en vanlig anledning till att
djur behandlas av veterinär. För att följa en systemisk inflammations förlopp i kroppen kan man
analysera olika inflammationsmarkörer, även kallade akutfasproteiner, i blod. Hos nöt har serumamyloid A (SAA) av flera författare klassats som ett av de viktigaste och mest användbara akutfasproteinerna vid inflammation, men det har tills nyligen inte funnits någon snabb och kostnadseffektiv metod för att analysera SAA hos nöt. För att analysera SAA kan man använda sig av en
metod som kallas turbidimetrisk latexagglutinationsimmunoanalys eller LATIA. Metoden har
använts länge inom veterinärmedicinen då den är snabb och kostnadseffektiv, men endast för analys
av ekvint och felint SAA då den ej fungerat för bovint SAA. Nyligen (2021) gjordes en studie i
Japan, där ett reagens för LATIA för humanbruk modifierats för att analysera bovint SAA.
Syftet med denna studie var att undersöka användbarheten hos det nya modifierade reagenset för
bovint SAA i jämförelse med några andra vanliga inflammationsmarkörer hos nöt. Om metoden
fungerar skulle det möjliggöra för att analys av SAA hos nöt kan tillämpas i den kliniska vardagen.
Studiepopulationen bestod av fem nöt inskrivna på idisslarkliniken vid SLU. Kriterier för
medverkan i studien var att djuret skulle genomgå kirurgi eller hade tecken på klinisk inflammation
och ett positivt glutavactest. Av djuren som medverkade skulle två opereras för högersidig löpmagsförskjutning, en för vänstersidig löpmagsförskjutning, en skulle amputera en extraspene och en hade
kraftig bursit i en has. Venöst blodprov togs från djuren före operationen (n=4), 24 timmar efter
operation, 48 timmar efter operation samt 72 timmar efter operation. Om djuret var inskrivet för
tillstånd som orsakade systemisk inflammation (n=1) togs ett 0-prov, sen prov 24, 48 och 72 timmar
efter 0-provet. I de fall djuret skrevs ut eller avlivades innan avslutad provtagning togs färre antal
prov. Proven analyserades med avseende på totalprotein, albumin, globuliner, SAA, fibrinogen och
hematologi. Före analys av SAA med det nya modifierade reagenset utvärderades metodens
variationskoefficienter och linjäritet efter spädning. Resultaten bedömdes ligga inom acceptabla
gränser. Genom mixed model analys visades en signifikant skillnad mellan provtagningarna för
SAA (p=0,039), men inte fibrinogen (p=0,51).
I studien kom man fram till att SAA-nivåerna hos djuren stämde väl överens med förväntad grad
av inflammation. Fibrinogen följde dock inte samma mönster. Djuren med högersidig löpmagsförskjutning hade högre värden på SAA än det med vänstersidig löpmagsförskjutning, vilket
överensstämmer med tidigare studier.
LATIA med en modifierad humanreagent för analys av bovint SAA visar enligt denna studie
vara en fungerande analysmetod på nöt. Resultaten från denna studie visar att SAA potentiellt är
mer lämplig för övervakning av inflammation hos nöt än glutavac och fibrinogen.

,

Inflammation plays a central role in the innate immunity and is a common reason for veterinary
treatment of animals. To follow a systemic inflammation, different inflammatory markers, also
known as acute phase proteins, in blood can be analyzed. In cattle, serum amyloid A is, according
to several authors, one of the most important and most useful acute phase proteins, but up until
recently there have been no quick and cost-efficient method of analyzing SAA in cattle. To analyze
SAA a method called latex agglutination turbidimetric immunoassay, or LATIA, can be used. This
method has been used for a long time in veterinary medicine since it is quick and cost-efficient, but
only for analyzing equine and feline SAA. It has not worked for analyzing bovine SAA. In a recent
study (2021) made in Japan, a human reagent for LATIA was modified to detect the bovine SAA.
The aim of thisstudy was to examine the usefulness of the new modified reagent for the detection
of bovine SAA and to compare the serum levels of SAA with those of several other inflammatory
markers in cattle. A reliable method would enable the detection of bovine SAA in clinical day to
day work.
The study population consisted of five cattle admitted to the ruminant clinic at the Swedish
University of Agricultural Sciences. To be included in the study, the animals needed to be admitted
for undergoing surgery, or having signs of a clinical inflammation and a positive glutavac test. The
included animals underwent surgery for right abomasal displacement (n=2), left abomasal
displacement (n=1), amputated an extra teat (n=1), or had a severe bursitis on a hock (n=1). The
surgery patients (n=4) had a venous blood sample drawn before surgery, 24 hours after, 48 hours
after and 72 hours after surgery. If the animal had a condition that caused a systemic inflammation
(n=1), a 0-sample, 24 hours, 48 hours and 72 hours after the 0-sample, were drawn. If the animal
was discharged or euthanized before the sampling was done, fewer samples were drawn. Total
protein, albumin, globulins, SAA, fibrinogen and hematology were analyzed. Prior to the analysis
with the new modified reagent, an evaluation of the method was carried out. In this evaluation the
coefficient of variation (CV) and the linearity was assessed to lay within acceptable limits. With
mixed model analysis a significant difference of SAA between the first and last sampling occasion
was seen (p=0,039), but not for fibrinogen (p=0,51).
A main finding of this study was that the SAA-levels in the animals agreed with the expected
level of inflammation. Fibrinogen and glutavac did not follow this pattern. In agreement with
previous studies, the animals with right abomasal displacement had higher values on SAA than the
animal with left abomasal displacement.
LATIA with a modified human reagent for analysis of bovine SAA shows, according to this
study, promise as a functioning method more suitable for monitoring patients than the glutavac test
or analysis of fibrinogen.

Main title:Inflammationsmarkörer hos nöt
Subtitle:Kinetik av serumamyloid A (SAA) och fibrinogen vid inflammation
Authors:Åkesson, Amelia
Supervisor:Strage, Emma and Hägglund, Sara and Valarcher, Jean-Francois
Examiner:Hillström, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Serumamyloid A, fibrinogen, inflammationsmarkörer, akutfasproteiner, LATIA, nöt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17544
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17544
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2022 07:25
Metadata Last Modified:22 Feb 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page