Home About Browse Search
Svenska


Snygg, Lovisa, 2022. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kastration av handjur är ett rutinmässigt ingrepp som används av boskapsägare runtom i världen för
att underlätta hanteringen av deras djur. En kastration av en tjurkalv kan utföras på flera olika sätt,
men kirurgisk kastration är en metod som föredras av många veterinärer. Då ingreppet är smärtsamt
brukar man använda sig av smärtlindring i form av lokalbedövning och non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
Hos många djurslag använder man sig av opioider för att hantera smärttillstånd. Ett av de mest
välanvända analgetiska läkemedlen inom veterinärmedicinen är butorfanol som är en kappareceptoragonist och en agonist-antagonist på my-receptorn. Butorfanol verkar smärtlindrande,
speciellt på viscerala organ, och kan användas som ett tillägg för att få en mer balanserad sedering.
I svenska Distriktsveterinärernas behandlingsriktlinjer förespråkas tillägg av butorfanol till sederingen vid kastration av nötkalv. Det sederingsprotokoll som finns bifogat i behandlingsriktlinjen är
skapat av klinikern Axel Sannö. Sannö, A. och kollegor upplever att tillägg av butorfanol under
kirurgisk kastration av nötkalv gör att kalven ligger ner bättre under sederingen med färre reaktioner
och rörelser och går upp snabbare. Det finns dock ett begränsat antal studier över användandet av
butorfanol på nötkreatur då det för närvarande inte finns något butorfanol-preparat som är godkänt
för djurslaget.
Syftet med studien var att objektivt undersöka effekten av butorfanol under kastration av tjurkalvar
för att bekräfta den subjektiva upplevelsen beskriven av Sannö, A. och kollegor. I studien användes
54 tjurkalvar, samtliga sederades med xylazin, men 28 kalvar fick även ett tillägg av butorfanol.
Studiens hypotes var att butorfanolgruppen skulle ligga bättre under sederingen med färre reaktioner
på smärtsamt stimuli och resa sig snabbare efter kastrationen jämfört med gruppen som enbart fick
xylazin.
Studien kunde inte bekräfta att tillägg av butorfanol bidrog till en bättre smärtlindring av kalvarna
under kastrationen. Detta baserat på att det ej fanns en signifikant skillnad mellan reaktionerna på
smärtsamt stimuli mellan grupperna. Dock syntes en tendens till signifikans vad gällde reaktion på
kastrationsingreppet (p = 0,057). Det fanns heller inga statistiska belägg för att kalvarna som fick
en kombination av xylazin och butorfanol reste sig snabbare efter att ingreppet hade slutförts.
Slutsatsen blev således att hypotesen inte kunde bekräftas. Vid en signifikansgräns på p <0,05 kunde
studien inte visa att tillägg av butorfanol till sedering med xylazin bidrog med någon ytterligare
smärtlindring vid kastration av nötkalv som även behandlats med lokalbedövning och en NSAID
innan ingreppet, samt att tillägget inte bidrog till en snabbare resning efter ingreppets slut. Som
bifynd visade studien att kalvarna som fick tillägg av butorfanol var piggare när de väl reste sig efter
ingreppet (p = 0,007) samt att de vokaliserade betydligt mer jämfört med de som bara hade fått
xylazin (p = 0,005; p <0,001).

,

Castration of male animals is a routine procedure used by livestock owners around the world to
facilitate the handling of their animals. A castration on a bull calf can be performed in several
different ways, but surgical castration is the method that is preferred by most veterinarians. Since
the procedure is painful, local anaesthesia and non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) are
usually used as a mean to control the pain.
In many animal species opioids are used to combat pain. One of the most widely used analgesic
drug in veterinary medicine is butorfanol which is a kappa-receptor agonist as well as a my-receptor
agonist-antagonist. Butorphanol provides pain relief, especially in viscera, and can be used as an
addition to obtain a more balanced sedation. The Swedish district veterinarians’ treatment guidelines
recommend adding butorphanol to the sedation when castrating bull calves. The sedation protocol
attached to the treatment guidelines was created by veterinary clinician Axel Sannö. The experience
reported by Sannö, A. and colleagues is that the addition of butorphanol during surgical castration
of bull calves makes the calf stay down better with fewer movements and reactions to stimuli and
rise quicker after the castration procedure is completed. However, there’s only a limited number of
studies regarding the use of butorphanol on cattle as there is currently no available butorphanol drug
approved for the species.
The purpose of this study was to objectively evaluate the effect of butorphanol during castration of
male calves to confirm the subjective experience reported by Sannö, A. and colleagues. 54 bull
calves were used in the study, all of which were sedated with xylazine. Out of these 54 calves, 28
also received an addition of butorphanol. The study’s hypothesis was that the group receiving the
addition of butorphanol would stay down better with fewer reactions to painful stimuli and rise
quicker at the end of the procedure compared to the group receiving only xylazine.
The study could not confirm that the addition of butorphanol contributed to a better pain relief for
the calves during castration. This was based on the fact that there was no significant difference in
the responses to painful stimuli between the groups. However, there was a tendency in significance
regarding the reaction to the castration procedure (p = 0,057). There was also no statistical evidence
that the calves given a combination of xylazine and butorphanol rose faster after the procedure was
completed. The conclusion was thus that the hypothesis could not be confirmed. At a significance
level of p <0,05 the study could not show that the addition of butorphanol to sedation with xylazine
contributed to any additional pain relief during castration of calves that were also treated with local
anaesthesia and an NSAID prior to the procedure, and that it does not contribute to the calves rising
faster after the end of the procedure. Incidental findings from the study showed that the calves that
received butorphanol were more alert when they got up after the procedure (p = 0.007) and that they
vocalized more compared to those who had only received xylazine (p = 0.005; p <0.001).

Main title:Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur
Authors:Snygg, Lovisa
Supervisor:Sannö, Axel and Nyman, Görel
Examiner:Hedenqvist, Patricia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Butorfanol, nötkreatur, kalv, sedering, smärtbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17539
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17539
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:18 Feb 2022 09:15
Metadata Last Modified:19 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics