Home About Browse Search
Svenska


Cehlin Norrman, Loka, 2022. Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör? : en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara). First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vi lever i en evigt föränderlig värld där dagens miljöförändringar i samband med en ökad population ställer höga krav på våra bönder att producera starka och motståndskraftiga grödor. Ett sätt att bemöta dessa problem kan vara att använda sig av naturliga biostimulanter i sin odling som förbättrar växternas allmänna tillstånd. En naturlig biostimulant som finns på marknaden idag är jordtillsattser som innehåller sporer från arbuskulära mykorrhizasvampar, kallade inokulum. Arbuskulär mykorrhiza är en symbios mellan växters rötter och jordlevande svampar som anses ha en positiv påverkan på plantans tillväxt och stresstålighet. I denna rapport beprövades ett kommersiellt inokulum som finns på marknaden. Inokulering gjordes på en vild art inom potatissläktet som heter besksöta (Solanum dulcamara). Besksöta är en art som kan växa i många olika habitat och får då varierande utseende beroende på miljö. För att ta reda på ifall det går att öka kolonisation av arbuskulär mykorrhiza i besksöta utformades ett försök som delades upp i diverse moment där frön tagna från vilda populationer som kommer från olika habitat först planterades och drevs upp i en odlingskammare. Det fanns även ett intresse att ta reda på ifall det fenotypiska uttrycket hos besksötan varierar beroende på vilket habitat moderplantan till fröna kommer ifrån om plantor drivs upp under samma förutsättningar. Ett inokulum applicerades till hälften av plantorna i odlingskammaren för att jämföra om denna behandling ledde till ökad kolonisation och vigör i växterna. Samma inokulum applicerades även till besksötaplantor på friland för att ta reda på ifall det är lättare eller svårare att lyckas med applikationen i odlingskammare eller på friland. Resultat från inokuleringen visar att det kommersiella inokulumet som valts inte är dugligt nog för att lyckas öka kolonisation av svampar i rötterna hos besksöta varken i odlingskammare eller på friland. Vid mätningar av plantor visade det sig dock att längdtillväxt hos plantor på friland är större hos plantor som blivit behandlade med inokulum, detta skulle kunna vara en effekt av näringen som finns i inokulumet snarare än svamparna, eller de andra svampendofyter som påträffades i inokulerade växter. Det framkom även att det fanns en viss fenotypisk skillnad mellan besksötaplantor som drivits upp från frön baserat på vilket habitat moderplantan kommer ifrån.

,

We live in a world that is forever changing where today's environmental changes in connection with an increased population place high demands on our farmers to produce strong and resilient crops. One way to address these problems could be to use natural biostimulants to improve the general condition of our plants. A natural biostimulant available on the market today is soil additives that contain spores from arbuscular mycorrhizal fungi, called inoculum. Arbuscular mycorrhiza is a symbiosis between plant roots and soil living fungi that has a positive effect on plant growth and resistance against stress. In this report, we examined the effects of a commercial inoculum of arbuscular mycorrhizal fungi that exists on the market, on a wild species in the potato genus called bittersweet nightshade (Solanum dulcamara). Bittersweet nightshade is a species that can be found in many different habitats, their appearance varies depending on the environment they grow in. An experiment was designed to find out if it is possible to increase the colonization of arbuscular mycorrhiza equally in plants originating from different types of habitats by adding a commercial inoculum. The experiment was divided into various steps where seeds taken from wild populations in different habitats were first planted and raised in a cultivation chamber. There was also an interest in finding out if the phenotypic expression of bittersweet nightshade varies depending on which habitat the mother plant of the seeds comes from, even if the plants were raised under the same conditions. An inoculum was then applied to half of the plants in the cultivation chamber. The same inoculum is also applied to bittersweet nightshade plants in a trial field to find out if the application was more successful in the cultivation chamber or under field conditions. Results from the inoculation show that the commercial inoculum failed to increase the colonization rates of arbuscular mycorrhizal fungi in the roots, both in the cultivation chambers and in the field. When plants were measured, it turned out that the overall growth of plants from the field was greater in plants that had been treated with the inoculum, this may be an effect of the nutrients present in the inoculum rather than the fungi or the dark septate endophytes found in inoculated plants. Results also indicate that there is a phenotypic difference between plants of bittersweet nightshade grown from seeds based on which habitat the mother plant comes from.

Main title:Kan tillsats av ett kommersiellt inokulum öka koloniseringen av mykorrhiza och förbättra växters vigör?
Subtitle:en undersökning av växters fenotyp i samband med arbuskulär mykorrhiza i besksöta (Solanum dulcamara)
Authors:Cehlin Norrman, Loka
Supervisor:Aleklett Kadish, Kristin and Lankinen, Åsa
Examiner:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Solanum dulcamara, besksöta, mykorrhiza, AM, DSE, Inokulering, genotyp, fenotyp, friland, odlingskammare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17485
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17485
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Fertilizing
Language:Swedish
Deposited On:27 Jan 2022 09:30
Metadata Last Modified:28 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics