Home About Browse Search
Svenska


Lind, Beatrice and Kilberg, Mikaela, 2021. Effekter på barrplantors rot- och skottillväxt efter sju veckors odling med tillförsel av oorganiskt respektive organiskt kväve. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Genom att styra tillförseln av olika näringsämnen kan skogsplantors tillväxt och kvalité påverkas. Det näringsämne som behöver tillsättas i störst mängd är kväve.

Växters förmåga att tillgodogöra sig organiskt kväve har länge varit känt men det är inte förrän på senare år studier visat att detta antagligen spelar större roll för växter än vad man tidigare trott. Olika studier har bland annat visat att skogsplantor som gödslats med aminosyran arginin från fröstadie fått högre torrvikter, haft en högre kvävekoncentration i barren samt ett större rotsystem jämfört med plantor som gödslats med oorganiskt kväve.

Huvudsyftet med detta försök var att undersöka och jämföra rottillväxten när konventionellt producerade ettåriga tall- och granplantor efter vinterns fryslagring testodlades inomhus med samma mängd tillfört kväve, antingen i oorganisk eller i organisk form. För detta användes två på marknaden tillgängliga gödselmedel. Även data om plantornas stamdiametertillväxt, toppskottstillväxt och toppskottsbiomassa samlades in. Dessutom genomfördes en totalkväveanalys på toppskottsbarren.

Våra resultat visade att kvävehalterna i barren för de gödslade försöksleden för de respektive trädslagen var på liknande nivåer men lägre för ogödslade kontrollplantor. För samtliga övriga parametrar för båda trädslagen hade, efter sju veckor, plantorna som gödslats med oorganiskt kväve högre medelvärden än plantorna som gödslats med organiskt kväve. Rottillväxten hos plantorna som gödslats med organiskt kväve hade i genomsnitt lägre torrvikter än kontrollplantorna som inte gödslats. Möjliga förklaringar till dessa resultat kan vara kopplade till försökets korta odlingsperiod, att plantorna föredragit kväveformen de tidigare fick i plantskolan, odlingssubstratets sammansättning samt att odlingssubstratet i vissa RGC-lådor varit blötare än önskat.

En slutsats vi kan dra av denna studie är att plantorna efter sju veckors odling hade liknande kvävekoncentrationer i barren oavsett om de under odlingsförsöket gödslats med organiskt kväve eller med oorganiskt kväve. Fortsatta försök bör utföras där plantor används som gödslats med respektive kväveform redan från frösådd samt därefter ges olika gödselgivor för att undersöka om skillnader uppstår efter plantering.

,

Controlling the supply of various nutrients is one way of influencing the growth and quality of forest plants. Nitrogen is the nutrient that needs to be added in the largest amount.

The ability of plants to assimilate organic nitrogen has long been known, but it is not until recent years that studies have shown that it probably plays a greater role for plants than previously thought. Various studies have shown that forest plants fertilized with the amino acid arginine from the seed stage had higher dry weights, had a higher nitrogen concentration in the needles and a larger root system compared to plants fertilized with inorganic nitrogen.

The main purpose of this study was to investigate and compare the root growth of one-year-old conventionally cultivated, frozen stored Scots pine and Norway spruce seedlings following test cultivation indoors with the same amount of either inorganic or organic nitrogen. For this purpose, two types of commercially available fertilizers were used. Data on stem diameter growth of the plants, shoot growth and shoot biomass were also collected. In addition, analysis of total nitrogen content was performed on the shoot needles.

Our results showed that, after seven weeks of cultivation, the nitrogen levels in the needles of the plants fertilized with the two kinds of nitrogen were at similar levels for both tree species but lower in the non-fertilized controls. For all the other parameters and both tree species, the plants fertilized with inorganic nitrogen had higher mean values than the plants fertilized with organic nitrogen. The root growth of the plants fertilized with organic nitrogen also had lower average dry weights than the non-fertilized control plants. Possible reasons behind these results may be the limited time of cultivation, that plants may have preferred the form of nitrogen they had received in the nursery, the properties of the used growth substrate and that the growth substrate in some cases contained more water than desired.

One conclusion from this study was that the plant needles after seven weeks of test cultivation had similar levels of nitrogen regardless of whether the used fertilizer contained organic nitrogen or inorganic nitrogen. Further studies should be conducted to compare possible differences in the effects of additional nitrogen in each form for both plants previously adapted to organic fertilizers and plants adapted to inorganic forms of fertilizers. These studies should also include various doses of nitrogen.

Main title:Effekter på barrplantors rot- och skottillväxt efter sju veckors odling med tillförsel av oorganiskt respektive organiskt kväve
Authors:Lind, Beatrice and Kilberg, Mikaela
Supervisor:Wallin, Elisabeth and Gräns, Daniel
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:20
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:gödsling, aminosyror, arginin, RGC-bad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17456
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:10 Jan 2022 12:30
Metadata Last Modified:11 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page