Home About Browse Search
Svenska


Norling, Johanna, 2021. Sambandet mellan hästens hårvirvlar, beteende och lateralitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
601kB

Abstract

Hårvirvlar finns både hos människor och ett stort antal andra djurarter. Virvlarna kan skilja sig åt på ett flertal sätt och hos hästar har forskare redogjort för en hög arvbarhet. Det har visat sig i olika typer av undersökningar att hårvirvlarnas specifika utseende och placering kan sammankopplas med lateralitet och beteenden hos både hästar och andra djurarter. Lateralitet har studerats och det har sedan länge stått klart för forskare att de existerar två olika typer, en sensorisk och en motorisk lateralitet. Den sensoriska lateraliteten har undersökt hos både hästar och andra djurslag och en tydlig vänsterpreferens har presenterats. Med hjälp av syntester har forskare lyckats presentera en koppling mellan kroppsliga hårvirvlar hos hundar och den visuella lateraliteten. Den motoriska lateraliteten har studerats i ett stort antal tester därav hundar, katter, kor och hästar har påvisat en existerande höger eller vänster preferens, som i vissa fall skulle kunna jämföras med människans välkända hänthet. Kopplingen mellan den motoriska lateraliteten och hårvirvlar har undersökt med varierande resultat hos människor. Hos hästar har sammankopplingen framgångsrikt undersökts både via ridtest och skrämseltest. Det har också visat sig att lateralitet kan öka med ålder och variera inom raser tillhörande samma djurslag. Kopplingen mellan hårvirvlar och beteenden har också undersökts. När beteenden och dess mönster benämns kallas de ofta för temperament. Forskare har sett att det går det att urskilja olika temperament redan hos unga individer hos hästar. Det har rapporterats, hos både kor och hästar, att individer med låga hårvirvlar (under ögonen) ofta är de som har ett lugnare temperament.

,

Hair whorls are found in both humans and many other species of animals. The whorls can differ in several ways and studies on horses have reported a high heritability. It has been shown in various types of studies that the specific appearance and location of the hair whorls can be linked to laterality and behavior in both horses and other species. Laterality has been studied and it´s obvious to researchers that there are two different types, a sensory and a motor laterality. Sensory laterality has been studied in both horses and other species, and the studies have shown a distinct left preference. Using a visual test, researchers have successfully shown a link between dog’s body hair whorls and visual laterality. Motor laterality has been studied in many tests, in which dogs, cats, cows and horses have shown an existing right or left preference, which in some cases could be compared to the human well-known handedness. The link between motor laterality and hair whorls has been investigated with varying results in humans. In horses, the association has been successfully investigated both through riding tests and a fear reaction test. It also has been shown that laterality can increase with age and vary between breeds within to the same species of animal. The link between hair whorls and behaviors has also been investigated. When behaviors and their patterns are mentioned, they are often called temperaments. Researchers have seen that it is possible to distinguish different temperaments in young horses. It has also been reported, that for both cows and horses, individuals with low hair whorls (placed under the eyes) often are those with a calmer temperament.

Main title:Sambandet mellan hästens hårvirvlar, beteende och lateralitet
Authors:Norling, Johanna
Supervisor:Lindgren, Gabriella
Examiner:Viklund, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:beteenden, hårvirvlar, hästar, lateralitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17450
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17450
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:11 Jan 2022 09:08
Metadata Last Modified:12 Jan 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics